Biblioteka funkcionalnih centara – pregled sadržaja

● Biblioteka Centra za istraživanje demokracije, dobru upravu i lokalni razvoj
– Knjiga 1.: KULTURA ANGAŽIRANE SOCIOLOGIJE

Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije
– Knjiga 1.: U POTRAZI ZA DRUGIM PROSTOROM
Knjiga 2.: SKRIVENI ŽIVOTI  
– Knjiga 3.: VITALNI GRADOVI
Knjiga 4.: LICA NIGDINE 
Knjiga 5.: HIDDEN LIVES

Biblioteka Centra za religijske studije
– Knjiga 1.: FRA DIDAK BUNTIĆ – ČOVJEK I DJELO
Knjiga 2. KAKO RAZUMJETI ROD?
 Knjiga 3. AND GOD WILL WIPE AWAY ALL TEARS FROM THEIR EYES

Biblioteka Centra za istraživanje poduzetništva
Knjiga 1.: KAPITALIZAM I SOCIJALNA INTEGRACIJA

Biblioteka Centra za integralnu održivost i održivi razvoj
Knjiga 1.: RAZVOJ SPOSOBAN ZA BUDUĆNOST
Knjiga 2.:UVOD U SOCIOLOGIJU (ODRŽIVIH) ZAJEDNICA
Knjiga 3.: NACIONALNI INTERESI RAZVOJA HRVATSKE KROZ PRIZMU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA

Biblioteka Centra za kulturne studije
Knjiga 1.: POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM

 

 

d logo  Biblioteka Centra za istraživanje demokracije, dobru upravu i lokalni razvoj

 
Knjiga 1.

Saša Poljanec Borić
KULTURA ANGAŽIRANE SOCIOLOGIJE
Biblioteka Centra za istraživanje demokracije, dobru upravu i lokalni razvoj – Knjiga prva. – Str. 128.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2013. 
 
SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj

Predgovor

Case Study of a Partnership for Sustainable Rural Economic Revitalization in Croatia between Southern University, Big Croatian University and Local Croatian NGO

Pismo mojim frendicama
Afera Cvjetni trg
Europa odmah!
Trošenje prostora je razvojna kriza države
Akontacija a ne demokracija — tragom Globusove kampanje protiv protesta u Varšavskoj
Lifestyle urednik za lifestyle investitora
Puni kreveti iznad praznog Grada — priča u četiri slike
Hotolika Korčula u 2 čina
Društvena dioba prostora u tranziciji: tipologija negativnih smjerova i moguže društvene posljedice

Summary
O autorici

>>> Puni tekst knjige

 

_u Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije

 
Knjiga 1.

Geran-Marko MILETIĆ
U POTRAZI ZA DRUGIM PROSTOROM: SOCIOLOGIJSKI ASPEKTI SEKUNDARNOG STANOVANJA U HRVATSKOJ
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije – Knjiga prva. – Str. 292.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2011.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
1. UVOD
2. TEORIJSKI OKVIR ZA ANALIZU SEKUNDARNOG STANOVANJA
2.1. Stanovanje i dihotomija primarno/sekundarno
2.1.1. Osnovni pristupi u razumijevanju stambene problematike
2.1.2. Kada stanovanje prestaje biti primarno i postaje sekundarno?
2.2. Sličnosti i razlike između turizma i sekundarnog stanovanja
2.2.1. Bitne odlike turističkog djelovanja
2.2.2. Druga adresa – (nova) zavičajnost ispred doživljaja
2.3. Skica za hipotetski model sekundarnog stanovanja
2.3.1. O formi, sadržaju i funkciji sekundarnog stanovanja
2.3.2. Sekundarno stanovanje – heterotopično djelovanje izraslo iz potrage za kompenzacijom?
3. OBRASCI KORIŠTENJA STANOVA ZA ODMOR
3.1. Nekoliko napomena o pretpovijesti stanovanja na više adresa
3.2. Primjeri pojavnosti sekundarnog stanovanja iz raznih dijelova svijeta
3.2.1. Iskustva s drugih kontinenata
3.2.2. Praksa u europskom okruženju
3.3. Temeljne karakteristike procesa širenja sekundarnog stanovanja
3.4. Zašto imati stan za odmor?
3.5. Sekundarno stanovanje kao čimbenik gospodarskih, prostornih i socijalnih promjena
4. EVOLUCIJA SEKUNDARNOG STANOVANJA U HRVATSKOJ
4.1. Prilog kontekstualizaciji problema ili kratka povijest prisutnosti stanova za odmor u Hrvatskoj
4.1.1. Skromni počeci – stanovi za odmor na prostoru Hrvatske prije II. svjetskog rata
4.1.2. Društvena (ne)poželjnost stanova za odmor u prvim desetljećima socijalizma (1945. – 1970.)
4.1.3. Ekspanzija sekundarnog stanovanja u razdoblju od 1971. do 1991. godine
4.1.4. Sekundarno stanovanje u Hrvatskoj na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće
4.2. Osnovne značajke te prostorni razmještaj stanova za odmor u Hrvatskoj prema Popisu iz 2001. godine
4.2.1. Opremljenost i karakteristike stanova za odmor
4.2.2. Razmještaj stanova za odmor
4.3. O koristima i štetama od širenja sekundarnog stanovanja u Hrvatskoj
4.4. Akteri i njihova motivacija za sekundarno stanovanje u Hrvatskoj
5. ANKETNO ISTRAŽIVANJE – ZAGREPČANI U POTRAZI ZA “DRUGIM PROSTORIMA”
5.1. Uvod – Zašto Zagrepčani?
5.2. Metodologija
5.2.1. Uzorak
5.2.2. Metoda istraživanja i instrumentarij
5.2.3. Metode obrade i analize podataka
5.3. Rezultati i interpretacija
5.3.1. Obilježja sekundarnih stanova
5.3.2. Tko ima sekundarne stanove?
5.3.3. O razlozima posjedovanja sekundarnog stana
5.3.4. Pozadina lociranja sekundarnih stanova
6. ZAKLJUČNE NAPOMENE
7. PRILOG
8. LITERATURA

 
Knjiga 2.

Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ
SKRIVENI ŽIVOTI – PRILOG ANTROPOLOGIJI RURALNIH ŽENA
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije – Knjiga druga. – Str. 174.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2012.

SADRŽAJ

OmotImpresumSadržaj
Zahvale
1. ROD I RURALNOST
Uvod
Struktura knjige
Uvod u pojmove
Rod
Ženstvenosti i muškosti
Ruralnost
Ruralne rodne studije
2. METODOLOŠKA RAZMATRANJA
Metodološki pristupi u ruralnim studijama
Etička razmatranja
Promatranje sa sudjelovanjem
Kvalitativnoistraživački intervjui
Terensko istraživanje
3. OSOBNO I ETNOGRAFSKO SEBSTVO
Uvod
Uloga istraživača pri oblikovanju podataka
Moja pozicionalnost
Moja istraživačka usmjerenja
Pristup i odnos
Istraživačke dileme i izazovi
Zaključne napomene
4. RODNE VRIJEDNOSTI I STAVOVI: IZMEĐU TRADICIJE I SUVREMENOSTI
Uvod
Pokazatelji tradicionalizma
Biti djevojka/žena
Rodna očekivanja
“Idealna” žena
Rodne prakse
Zaključne napomene
5. ZNAČENJA, PRAKSE I UČINCI KUĆANSKOG RADA
Uvod
Kućanski posao i blagostanje
Neplaćeni i kućanski: tko obavlja te poslove?
Ideali i težnje: što one žele činiti i tko žele biti?
Zaključne napomene
6. DOPRINOS ŽENA RURALNOM RAZVOJU
Uvod
Povijesna pozadina ruralnih populacija u Hrvatskoj
Uloga žena u ruralnim prostorima
Sudjelovanje žena u donošenju odluka
Zapreke jednakim mogućnostima
Ruralne žene – neiskorišten resurs?
Zaključne napomene
7. ZAKLJUČCI I PRIJEDLOZI
Glavne teme i zaključci
Obrazovanje i rod
Mobilnost i rod
Slobodno vrijeme i rod
LITERATURA
SUMMARY
BILJEŠKA O AUTORICI

>>> Puni tekst knjige

 
Knjiga 3.

Anka MIŠETIĆ, Geran-Marko MILETIĆ i Sara URŠIĆ
VITALNI GRADOVI – Pogled iz perspektive stručnjaka u gradskim upravama
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije – Knjiga treća. – Str. 148.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2012.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj

PREDGOVOR ILI ZAŠTO GOVORITI O “VITALNIM GRADOVIMA”?
UVOD
O ISTRAŽIVANJU
O ISPITANICIMA
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Opće prilike u gradu
Prostorni otisak urbane transformacije
Promjene u gradskoj jezgri
Komunalna opremljenost grada
Socijalni problemi u gradu
Stanje urbanog okoliša
Kvaliteta života – subjektivna procjena
Perspektiva gradskog gospodarstva
Okvir za razvoj grada
Socijalna održivost
ZAKLJUČAK
LITERATURA
PRILOZI
Sumarni tablični pregled rezultata
Usporedni tablični pregled rezultata za tri kategorije gradova
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige
 
Knjiga 4.

Maja ŠTAMBUK
LICA NIGDINE. Društveni i prostorni okvir razvitka hrvatskog sela
Biblioteka Centra za urbane i ruralne studije. – Knjiga četvrta. – Str. 208.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2014. 

SADRŽAJ

– Omot / Impresum / Sadržaj

Predgovor

I. SELO KAO PROSTOR MODERNIZACIJE
Selo i modernizacija: kratka povijest nesporazuma
Selo u europskom iskustvu
Osvrt na probleme razvitka hrvatskih sela i seoskih prostora
Stigmatična personalizacija seljaka

II. REVITALIZACIJA HRVATSKOGA RURALNOG PROSTORA
Neki elementi ruralne obnove u Hrvatskoj
Neki elementi socijalne i tehničke infrastrukture hrvatskog sela
Trebaju li nam posebna znanja za ruralni razvitak?
Žumberak – skica o stanju
Lika – studija slučaja
Socijalna uporišta revitalizacije Lonjskog polja
Energetska sigurnost i kritična infrastruktura: kvalitativni empirijski uvid u stavove lokalnih zajednica Plomina
Prema obnovi periferija

Bilješke o izvorima
Summary
O autorici

>>> Puni tekst knjige

 
Knjiga 5.

Lynette ŠIKIĆ-MIĆANOVIĆ
HIDDEN LIVES. An anthropological study of rural women
Centre for Urban and Rural Studies Series – Book 5 – pp 186
Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Zagreb 2014

SADRŽAJ
– Cover / Impressum / Contents

Acknowledgements

1. GENDER AND RURALITY
Introduction
Outline of the book
Introduction to concepts

2. METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS
Methodological approaches used in rural studies
Ethical considerations
Participant observation
Qualitative research interviews
Field Research

3. FOREGROUNDING THE SELF IN FIELDWORK
Introduction
The Researcher’s Role in Shaping the Data
My Positionality
My Research Orientations
Access and Rapport
Research Dilemmas and Challenges
Concluding Remarks

4. GENDERED VALUES AND ATTITUDES
Introduction
Indicators of traditionalism
Being a Girl/Woman
Gendered Expectations
The ‘Ideal’ Woman
Gendered Practices
Concluding remarks

5. THE MEANINGS, PRACTICES AND EFFECTS OF DOMESTIC LABOUR
Introduction
Domestic labour and well-being
Unpaid and domestic: Who does this work?
Ideals and aspirations: What do they want to do and who do they want to be?
Concluding remarks

6. WOMEN’S CONTRIBUTION TO RURAL DEVELOPMENT IN CROATIA
Introduction
Historical background of rural populations in Croatia
Exploration of women’s roles in rural areas
Women’s participation in decision-making
Obstacles to equal opportunity
Rural women – untapped resource?
Concluding remarks

7. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Main points and findings
Education and Gender
Mobility and Gender
Leisure and gender
Postscript

REFERENCES
SUMMARY
ABOUT THE AUTHOR

>>> Puni tekst knjige

 

r Biblioteka Centra za religijske studije

 
Knjiga 1.

FRA DIDAK BUNTIĆ − ČOVJEK I DJELO
Uredili: Stipe Tadić i Marinko Šakota; Biblioteka Centra za religijske studije – Knjiga prva. – Str. 695.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hercegovačka provincija Uznesenja BDM, Zagreb, 2009.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Uvodna riječ
I. SOCIJETALNO OKRUŽJE FRA DIDAKOVA DJELOVANJA
Jure Krišto: Fra Didak Buntić i hrvatska politika u BiH: U prigodi 100. obljetnice austro-ugarske aneksije
Marko Babić: Austro-ugarsko zatiranje hrvatskoga identiteta u Bosni i Hercegovini
Zlatko Matijević: “Zablatiše me djeca!”: Fra Didak Buntić između Hrvatske težačke i Hrvatske pučke stranke (1919.-1922.)
Ivan Markešić: Vjerske i crkvene prilike u Bosni i Hercegovini nakon I. svjetskog rata
Jakov Pehar: Poljoprivreda Hercegovine u vrijeme fra Didaka Buntića
Anđelko Vrsaljko: Fra Didakovo poimanje ekološko-biološkog bogatstva Hercegovine: pjesma u prozi
Krešimir Bušić: Doticaji hercegovačkih franjevaca s bačkim Hrvatima od fra Didaka Buntića do fra Dominika Mandića te bosanskog franjevca i mostarsko-duvanjskog biskupa fra Alojzija Mišića
II. SPAŠAVANJE SIROMAŠNIH I UGROŽENIH – UZROCI I POSLJEDICE
Vlado Puljiz: Prilike u Hercegovini i spašavanje gladne djece u Prvom svjetskom ratu (Osvrt na socijalne i gospodarske prilike, uzroke gladi i ulogu hrvatskih humanitarnih organizacija u spašavanju hercegovačke djece)
Marinka Bakula Anđelić i Dražen Kovačević: Živi smo!
Hrvoje Malčić i Mislav Gabelica: Spašavanje gladne djece iz Bosne i Hercegovine u vrijeme Prvog svjetskog rata
III. JAVNO DJELOVANJE FRA DIDAKA BUNTIĆA
Draženko Tomić: Fra Didak Buntić – suvremenik “Kršćanske obitelji”
Marinko Šakota: Fra Didak Buntić – prosvjetitelj hercegovačkoga puka
Ivica Šarac: Političko djelovanje fra Didaka Buntića
Stipan Trogrlić: Nacionalno-preporodni rad biskupa Jurja Dobrile i fra Didaka Buntića – sličnosti i razlike
Robert Jolić: Fra Didak Buntić i Brotnjo
Ante Marić: Fra Didak Buntić učitelj, profesor i direktor Velike franjevačke klasične gimnazije u Širokom Brijegu
IV. DUHOVNO POSLANJE I DJELOVANJE FRA DIDAKA BUNTIĆA
Ivan Dugandžić: Vjerničko nadahnuće fra Didakova karitativnog djelovanja
Stipe Tadić: Fra Didak Buntić – karizma i/ili institucija?!
Ivan Leutar: Djelatna ljubav fra Didaka Buntića
Šimun Šito Ćorić: Intrapsihički svijet fra Didaka Buntića u svjetlu njegovih istaknutih vrijednosti – Psihohistorijski pristup
Katica Knezović: Kako vjerujemo, onako i djelujemo – Usporednice franjevačke karizme služenja siromasima u životu i djelu fra Didaka Buntića i bl. Marije Propetoga Isusa Petković
Ante Sekulić: Duhovnost i dobrota fra Didaka Buntića
Juraj Batelja: Kanonski propisi Katoličke crkve za proglašenje blaženim i svetim i fra Didak Buntić u njihovu ogledalu
Sažetci
Summaries
Bilješke o autorima

 
Knjiga 2.

Jadranka Rebeka ANIĆ
KAKO RAZUMJETI ROD? Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi
Biblioteka Centra za religijske sudije – Knjiga 2. – Str. 194.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2011.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige 
Predgovor (Slavica Jakelić)
Uvod
1. POLAZIŠTE RASPRAVE: STAJALIŠTA GABRIELE KUBY
2. ROD – ZNAČENJE POJMA
2.1. Pojmovnik 100 words for equality
2.2. Dokument Njemačke komisije Justitia et pax
3. POVIJEST POJMA ROD
3.1. Nastanak i ključne prekretnice
3.1.2. Različita značenja
3.2. Rod u raspravama o homoseksualnim identitetima
4. STAJALIŠTA I IZJAVE SVETE STOLICE
4.1. Četvrta međunarodna konferencija o ženama u Pekingu
4.2. Rimska konferencija i Peking 5+
4.3. Novije izjave Svete Stolice
5. ROD – ŠIFRA ZA HOMOSEKSUALNOST
6. ROD U CRKVENIM DOKUMENTIMA
6.1. Pismo biskupima Katoličke crkve o suradnji muškarca i žene u Crkvi i svijetu
6.2. Dokument Brak, obitelj i “de-facto” bračne zajednice
6.3. Dokument Obitelj i ljudska prava
6.4. Izvor
7. ROD U TEOLOGIJI
7.1. Uporaba pojmova
7.2. Kritičari rodnih teorija
7.2.1. Leksikon dvosmislenih i prijepornih pojmova o obitelji, životu i etičkim pitanjima
7.2.2. Stručno savjetovanje Njemačke biskupske konferencije
7.3. Rod kao analitička kategorija
ISHOD ISTRAŽIVANJA I ZAKLJUČAK
Literatura
Imensko kazalo
Mali pojmovnik
Sažetak
Summary
>>> Puni tekst knjige

 
Knjiga 3.

AND GOD WILL WIPE AWAY ALL TEARS FROM THEIR EYES. A Theological Approach to the Suffering and Hopes of Women
GOTT WIRD JEDE TRÄNE VON IHREN AUGEN ABWISCHEN. Theologische Annäherungen an Leid und Hoffnung von Frauen
Editors: Jadranka Rebeka Anić, Ana Thea Filipović, Katica Knezović, Lynette Šikić-Mićanović
Biblioteka Centra za religijske studije / Centre for Religious Studies Series – Knjiga treća / Book Three
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Zagreb, 2013. – Str. 288.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj

Preface

I. GOD WHO SUFFERS AND THE SUFFERING OF WOMEN LEIDENDER GOTT UND DAS LEIDEN VON FRAUEN
Elżbieta Adamiak: Der leidende Gott
Irmtraud Fischer: Wie steht Gott zum Leid der Frauen? Eine Sondierung alttestamentlicher. Texte zum Handeln Gottes an Frauen mit einigen Bezügen zum heutigen kroatischen Lebenskontext
Lisa Isherwood: Women, Suffering & the Body of Christ

II. DISCOURSES ABOUT SUFFERING AND HOPE DISKURSE ÜBER LEID UND HOFFNUNG
Maria Katharina Moser: Leiden zur Sprache bringen. Zur Problematik von Opfer-Diskursen
Ana Thea Filipović: Wie spricht man von Leid und Hoffnung im Religionsunterricht? Analyse des Diskurses und der geschlechtsspezifischen Implikationen in den Schulbüchern für den katholischen Religionsunterricht in Kroatien

III. THE CONTEXTS OF SUFFERING AND HOPE OF WOMEN
KONTEXTE VON LEIDEN UND HOFFEN VON FRAUEN
Joanna Kiersztejn: Paroikos – Women’s Suffering in the Perspective of 1 Pt 3:1 ff
Ksenija Magda and Julijana Mladenovska Tešija: The Contexts of Female Suffering and Hope
Ligita Ryliškytė: The Women of the Gulags and Nelson’s Paradigms of Evil: Becoming a Sign of Hope against All Hope
Márta Bodó: The Memory of Suffering. Life under Communism: Eastern-European Women’s Perspectives
Dubravka Petrović Štefanac: Genius der Frau – Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Kroatien
Lynette Šikić-Mićanović: Hope in Homeless People through their Social Connectedness
Marko Marinić: Women with Disabilities and Loneliness

IV. SPIRITUALITY IN THE SUFFERING AND HOPE OF WOMEN DIE SPIRITUELLE DIMENSION IM LEIDEN UND HOFFEN VON FRAUEN
Rita Perintfalvi: „Wenn ihr meinen Geliebten findet, sagt ihm, ich bin krank vor Liebe“ (Hld 5,8). Das Hohelied als Aufruf an die Frauen zur gesellschaftlichen und religiösen Grenzüberschreitung
Lucreţia Maria Paraschiva Vasilescu: Suffering and Hope: The Gift of the Desert
Heleen Zorgdrager: Risk Takers in a World that Cries for Salvation. The Orthodox Theologian Elisabeth Behr-Sigel (1907-2005) on Suffering and Kenosis
Ana Marija Raffai: Zwischen dem „Riss im Glauben“ und dem Verlangen nach „mehr vom Leben“. Leiden und Hoffnung in der Theologie von Dorothee Sölle
Larissa Hrotkó: Theologische und anthropologische Auslegung des Gebärens im Judentum

V. THE SUFFERING AND HOPE OF WOMEN IN THE MEDIA LEID UND HOFFNUNG VON FRAUEN IN DEN MEDIEN
Irena Sever: The Suffering and Hope of Female Christ Figures in Films
Suzana Vrhovski Peran: The Place and Image of Women in the Croatian Catholic Media

About the authors
Summaries

 

e  

 

Biblioteka Centra za istraživanje poduzetništva

 
Knjiga 1.

KAPITALIZAM I SOCIJALNA INTEGRACIJA
Urednik: Drago Čengić; Biblioteka Centra za istraživanje poduzetništva – Knjiga prva. – Str. 211.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Zaklada Konrada Adenauera, Zagreb, 2008.

SADRŽAJ

Korice / Impresum / Sadržaj
Uvodna napomena
I. KAPITALIZAM JEDNINE ILI MNOŽINE?
János Mátyás Kovács: Varietas delectat? Preliminary Thoughts On the Typology of Nascent Capitalisms in Eastern Europe
Ivor Altaras Penda: Kapital i njegov integracijski potencijal
Christian Beck: Zur Problematik der Objektivierung ethischer Normen bei der Steuerung von Unternehmen und Non-Profit-Organisationen – Ein Impuls
II. RAZVOJ I PRAKSA KAPITALIZMA U HRVATSKOJ
Davor Topolčić: Hrvatska pivovara kao dio “obitelji” Carlsberg: promjena paradigme
Nikola Petrović: Agrokor: između političkog kapitalizma i ekonomskog liberalizma
Stanko Rihtar, Vesna Lamza Posavec: Politička relevantnost relativne deprivacije u hrvatskom (post)tranzicijskom kontekstu
Gabrijela Sabol: Informacijska i komunikacijska tehnologija u malim i srednjim poduzećima – europska praksa i hrvatske smjernice
Marijeta Vitez, Berislav Andrlić, Mirela Mezak Stastny: Uvođenje i primjena strategije društvenog marketinga na primjeru Požeško-slavonske županije
Sažetci
Summaries
Bilješke o autorima

 

o Biblioteka Centra za integralnu održivost i održivi razvoj

Knjiga 1.: RAZVOJ SPOSOBAN ZA BUDUĆNOST
Knjiga 2.:UVOD U SOCIOLOGIJU (ODRŽIVIH) ZAJEDNICA
Knjiga 3.: NACIONALNI INTERESI RAZVOJA HRVATSKE KROZ PRIZMU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA

 
Knjiga 1.

RAZVOJ SPOSOBAN ZA BUDUĆNOST − PRINOSI PROMIŠLJANJU ODRŽIVOG RAZVOJA HRVATSKE
Urednik: Vladimir Lay; Biblioteka Centra za integralnu održivost i održivi razvoj – Knjiga prva. – Str. 283.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2007.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Uvodna riječ
I. PRISTUPNA, TEORIJSKA I METODOLOGIJSKA RAZMATRANJA
Vladimir Lay: Vizija održivog razvoja Hrvatske: Prinosi artikulaciji polazišta i sadržaja vizije
Zdenko Zeman: Održivi razvoj kao oponašanje Života
Dražen Šimleša: Kako gazimo planet – svijet i Hrvatska
Marija Geiger: S onu stranu monokulture – tradicijska ekološka znanja i novi ekološki svjetonazor
II. PREMA ODRŽIVOM RAZVOJU HRVATSKE
Jelena Puđak: Sukobi ekonomskih i ekoloških interesa u suvremenom hrvatskom društvu – empirijska analiza četiriju slučajeva
Sanja Špoljar Vržina: Simptomi globalne sinergije zdravstveno/okolišne destrukcije ili zašto je Hrvatskoj potrebna antropologija zagovora?
Dražen Šimleša i Jasmina Branilović: Položaj i utjecaj ekoloških udruga u Hrvatskoj
Sažetci
Summary
Bilješke o autorima

 

Knjiga 2.

UVOD U SOCIOLOGIJU (ODRŽIVIH) ZAJEDNICA
Autori: Marija Geiger Zeman i Zdenko Zeman; Biblioteka Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja – Knjiga druga. – Str. 210.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2010.

SADRŽAJ

Naslovnica / Impresum / Sadržaj
Uvod
ZAJEDNICA – IDEJA S DUGOM POVIJEŠĆU
IDEJA ZAJEDNICE U SOCIOLOGIJI
Razvoj i prekretnice ideje zajednice u sociološkoj teoriji / Od klasičnih dihotomijskih tipologija do simboličkih konstrukcija zajednice / Studije zajednice – doprinosi i kritike / Raznolika lica postmodernih zajednica
LOKALNA ZAJEDNICA U DOBA GLOBALIZACIJE
Lokalno i/ili globalno / Globalizacija i/ili glokalizacija / Zajednica u kontekstu globalizacije / Lokalna zajednica i kvalitativni koncept prostora / Mjesto življenja i “osjećaj mjesta”
LOKALNA ZAJEDNICA I INTEGRALNI ODRŽIVI RAZVOJ
Održivi razvoj i održivost / Neki novi pristupi – integralni održivi razvoj / Održiva zajednica – ideal 21. stoljeća? / Održiva zajednica i svakodnevni život / Lokalna Agenda 21 / Alborška povelja / Lokalni indikatori i indikatori održivosti
LOKALNA KULTURA – ČETVRTI STUP ODRŽIVOSTI
Terminološka određenja lokalne kulture / Kako je modernitet utjecao na lokalne kulture? / Razvojni potencijali lokalne kulture / Lokalna kultura i lokalni identitet / Okolišne dimenzije lokalnih kultura
LOKALNA ZAJEDNICA I RIZIK
Život u društvu rizika / Što se događa kada rizik postane kontekstualiziran? / Pokret okolišne pravde / Kako istraživati zajednicu pogođenu okolišnim konfliktima i rizicima?
ROD I LOKALNA ODRŽIVOST
Rod i okoliš iz (eko)feminističke perspektive / Žene u globalnoj okolišnoj politici / Reprodukcija svakodnevnog života / Žene, razvoj i lokalne perspektive
ZAJEDNICA – NOVE PERSPEKTIVE I POTICAJI SOCIOLOŠKOJ IMAGINACIJI
Literatura
Sažetak
O autorima

 
Knjiga 3.

NACIONALNI INTERESI RAZVOJA HRVATSKE KROZ PRIZMU KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA
Autori: Vladimir Lay i Dražen Šimleša; Biblioteka Centra za istraživanje integralne održivosti i održivog razvoja – Knjiga treća. – Str. 140.
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2012.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj / Puni tekst knjige
UVOD
I. TEORIJSKA RAZMATRANJA (V. Lay)
1. Nacionalni interesi (razvoja) Hrvatske
2. Globalizacija i globalni akteri ne brinu za nacionalne, narodne interese
3. Nacionalni interesi i održivi razvoj / kretanje k održivosti
II. PRIRODNI SUSTAVI, ENERGIJA, HRANA (D. Šimleša)
1. Zaštititi prirodne sustave
2. Upravljati proizvodnjom i potrošnjom energije u smjeru povećanja ukupne energetske dugoročne održivosti Hrvatske
3. Upravljati proizvodnjom hrane u smjeru povećanja ukupne dugoročne održivosti
III. REGIONALNI RAZVOJ (D. Šimleša)
1. Snažiti regionalne kapacitete društvenog razvoja te iskoristiti posebnosti i raznolikost hrvatskih regija
IV. SOCIJALNA KOHEZIJA HRVATSKOG DRUŠTVA (D. Šimleša)
1. Jačati socijalnu pravdu i smanjivati socijalne nejednakosti koje razaraju društvo
V. RAD, ODRŽIVA PROIZVODNJA I POTROŠNJA (V. Lay)
1. Što se inače razumijeva pod „održivom proizvodnjom i potrošnjom“?
2. Nacionalni interesi razvoja Hrvatske na području održive proizvodnje i potrošnje
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA (V. Lay)
K aktivnoj brizi za nacionalne interese Hrvatske i razvoju kao sustavnom kretanju k održivosti

LITERATURA
SAŽETAK
SUMMARY
BILJEŠKE O AUTORIMA
>>> Puni tekst knjige

 

kulstudije Biblioteka Centra za kulturne studije

 
Knjiga 1.

Snježana ČOLIĆ (ur.)
POTROŠAČKA KULTURA I KONZUMERIZAM
Biblioteka Centra za kulturne studije – Knjiga prva. – Str. 206.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Zagreb, 2013.

SADRŽAJ

Omot / Impresum / Sadržaj
Predgovor
Snježana Čolić: Suvremena potrošačka kultura neoliberalnoga kapitalizma i održivost: globalni aspekti
Krešimir Peračković: Osnovni pojmovi u sociologiji potrošnje
Martin Lojkić: Društveno značenje, funkcija i svrha robe
Hajrudin Hromadžić: Konzumerizam: pogonska snaga ideologije kasnoga kapitalizma
Igor Duda: Konzumerizmom do komunizma? – Potrošačka kultura u Hrvatskoj od 1950-ih do 1980-ih
Ivan Burić: Banke: trgovci novcem kao arhitekti potrošačkoga subjektiviteta
Sanja Stanić: Trgovački centar kao reprezent potrošačkoga društva
Tihana Štojs: Kupovanje identiteta u suvremenome potrošačkom društvu
Katica Stažić: Društveni otpor konzumerizmu: antikonzumeristički ili alterkonzumeristički pokreti
Sažeci
Summaries
Kratki životopisi autora

Također provjeri

Društvena istraživanja

– Br. 1 – 161 / 1992. – 2023. Društvena istraživanja je časopis za opća… Pročitaj više o Društvena istraživanja