Javna nabava


DOKUMENTIPravilnik o stvaranju ugovornih obveza i postupka jednostavne nabaveRegistar ugovora jednostavne nabave u 2022. godiniPlan nabave Instituta Ivo Pilar za 2022. godinuIzjava o sukobu interesa ▪ JAVNA NABAVA


Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), a u vezi s člankom 20. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/2003 i 144/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela

Z A K L J U Č A K

1. Zadužuju se sva tijela javne vlasti, koja to svojstvo imaju prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 110/2007 i 125/2008), da dosljedno i ažurno postupaju prema odredbi članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama na način utvrđen ovim Zaključkom.

2. Tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (u daljnjem tekstu: Pregled ugovora), koji je u prilogu ovoga Zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Tijelo javne vlasti dužno je Pregled ugovora ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama u roku 20 dana od dana objave ovoga Zaključka, prema obrascu iz točke 2. ovoga Zaključka.

4. Prva objava Pregleda ugovora mora sadržavati podatke za ugovore koji su izvršeni u 2010. godini i zatim redom kronološki, kako su ugovori sklapani u 2010. godini.

5. Tijelo javne vlasti dužno je podatke iz Pregleda ugovora ažurirati svakih šest mjeseci.

6. Tijelo javne vlasti dužno je podatke o internetskim stranicama, na kojima je objavljen Pregled ugovora, dostaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, u roku 20 dana od dana objave ovoga Zaključka. Ovi podaci dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: javnab@azop.hr

7. Tijelo javne vlasti dužno je podatke o ustrojavanju i vođenju Pregleda ugovora, te podatke o internetskim stranicama na kojima se objavljuje Pregled ugovora, uvrstiti i u Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje se izrađuje sukladno članku 25. toga Zakona.

8. Ukoliko tijelo javne vlasti ne raspolaže internetskim stranicama, Pregled ugovora će izraditi i voditi na drugom informatičkom mediju te će, sukladno točki 6. ovoga Zaključka, o tome izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka, radi uvida u Pregled ugovora na tom informatičkom mediju.

9. Zadužuje se Agencija za zaštitu osobnih podataka da do 5. svibnja 2011. godine izvijesti Vladu Republike Hrvatske o provedbi ovoga Zaključka.

10. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/11-02/01

Urbroj: 5030106-11-2

Zagreb, 17. ožujka 2011.

 

DOKUMENTI

Naziv Veličina
Registar ugovora jednostavne nabave u 2022. godini 344 kb
Plan nabave Instituta Ivo Pilar za 2022. godinu 400 kb
Registar ugovora jednostavne nabave u 2021. godini 428 kb
Plan nabave Instituta Ivo Pilar za 2021. godinu 478 kb
Pravilnik o stvaranju ugovornih obveza i postupka jednostavne nabave 398 kb
Registar ugovora jednostave nabave u 2020. godini 605 kb
Plan nabave Instituta Ivo Pilar za 2020. godinu 592 kb
Registar ugovora o jednostavnoj nabavi u 2019. godini 206 kb
– Plan nabave Instituta Ivo Pilar za 2019. godinu 225 kb
– Izjava o sukobu interesa 481 kb

 

JAVNA NABAVA

Predmet nabave: Nabava pripremnih radova za uređenje i opremanje Arheološkog parka Vižula

– Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
– DoN – pripremni radovi
– Troškovnik
– Arheologija
– Postojeće stanje
– Konzervatorski elaborat – 1. dio
– Konzervatorski elaborat – 2. dio
– Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiran gospodarskim subjektima

NATJEČAJ

– https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1344953 

Također provjeri

Mobilnost

Odlasci znanstvenika Instituta Ivo Pilar u inozemstvo i posjeti inozemnih znanstvenika Institutu Ivo Pilar: –… Pročitaj više o Mobilnost