Zaštita osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boje kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 4. 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i Zakonom o provedbi Opće uredbe (Narodne novine 42/18). Time su izvan snage stavljene Direktive 95/46/EZ.

Propisi

– Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

– Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 4. 2016.: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ss-valpovo.hr/wp-content/uploads/2019/02/opca-uredba.pdf

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće poslove

• Vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka
• Upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka
• Upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
• Brine o izvršavanju obveza iz Zakona o zaštiti osobnih podataka
• Omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz Zakona o zaštiti osobnih podataka
• Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP) u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka
• Dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika.

Kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka u Institutu Pilar

Maja Frangeš
Tel: 01/4886-812
e-adresa: maja.franges@pilar.hr

Također provjeri

Partneri Instituta

Partneri Instituta – naručitelji projekata Hrvatska zaklada za znanost HEP Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske… Pročitaj više o Partneri Instituta