Naslovna / Novosti / Projekti / Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije: Komparativna studija konteksta i izazova u švicarskim i hrvatskim gradovima

Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije: Komparativna studija konteksta i izazova u švicarskim i hrvatskim gradovima

Kvalitativnom studijom žele se steći novi uvidi unutar društvenih istraživanja o beskućništvu i to boljim razumijevanjem utjecaja društvene isključenosti i njenih dimenzija na osobe koje doživljavaju beskućništvo u hrvatskim i švicarskim gradovima. Važan je komparativni pristup koji podrazumijeva ova studija, jer beskućništvo kao društveni fenomen kao manifestacija siromaštva i isključenosti, ovisno o ekonomskim, političkim, pravnim i socijalnim faktorima poprima drukčije oblike u danom društvenom sustavu i kontekstu… − Novosti

Kroz angažirani pristup, ovaj projekt uključuje beskućnike i druge relevantne društvene aktere da bi se unaprijedilo razumijevanje beskućništva kao društvenog fenomena i kao doprinos u razumijevanju lokalnih potreba te da bi se potaknule promjene u socijalnim politikama

Ciljevi projekta su: (1) Prikazati novu i emsku perspektivu beskućništva te proizvesti teoriju koja je ukorijenjena u stvarnosti svakodnevnih iskustava sudionika, odnosno koja se temelji na „glasovima“ osoba koje imaju iskustvo beskućništva. (2) Predložiti raznovrsne strategije inkluzije namijenjene profesionalcima, koji beskućnicima pružaju usluge, uključujući lokalne vlasti, organizacije civilnog društva, vjerske organizacije koje pružaju socijalne usluge, zajednice i zakonodavce. (3) Potaknuti suradnju među istraživačima (iskusnijim i mlađim) iz Hrvatske i Švicarske te ih povezati sa širom europskom znanstvenom zajednicom posvećenom istraživanju beskućništva.

Da bi se prikazala složenost socijalnih i kulturnih konteksta, istraživanje je osmišljeno kao etnografska studija, bazirana na promatranju kroz terenski rad i utemeljena na empirijskom istraživanju koje uključuje izravan kontakt s relevantnim osobama i mjestima u četiri grada: Zagrebu, Splitu, Baselu i Bernu. U našem projektu koristimo se etnografskim metodama (promatranje sa sudjelovanjem, intervjui, provođenje vremena sa sudionicima istraživanja, refleksivnost), pri čemu će poseban naglasak biti na proživljenim iskustvima beskućništva.

Projekt je financiran u okviru Hrvatsko–švicarskoga istraživačkog programa Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske nacionalne zaklade za znanost putem sredstava Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Voditelj švicarskog tima je prof. dr. sc. Matthias Drilling, Institute for Social Planning, Organizational Change and Urban Development, University of Applied Sciences and Arts Northwestern. Ostali članovi švicarskog tima su prof. dr. sc. Jörg Dittman, mr. sc. Esther Mühlethaler i Gosalya Iyadruai. Hrvatski tim vodi dr. sc. Lynette Šikić Mićanović iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar sa suradnicama: dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, dr. sc. Marica Marinović Golubić, mr. sc. Stephanie Stelko i mr. sc. Suzana Sakić, Hrvatski tim ima podršku Hrvatske mreže za beskućnike, udruga MOST Split, Dom nade, HELP Split i Udruge svetog Vinka Paulskog.

Na Vaša pitanja rado će odgovoriti voditeljica hrvatskog istraživačkog tima projekta dr. sc. Lynette Šikić Mićanović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, lyn@pilar.hr

Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (No. IZHRZO_180631 / 1)

This qualitative study seeks to break new ground in social research on homelessness by delivering a better understanding of the dimensions and impact of exclusion on people who are homeless in cities of Switzerland and Croatia. This comparative approach is of relevance because homelessness as a social phenomenon as well as a manifestation of poverty and social exclusion takes different forms depending on economic, political, legislative and social factors in a given social system and context… − News

In an engaging and participatory way, this project works collaboratively with homeless people and other relevant social actors to advance human understanding and to contribute constructively to local needs and concerns as well as to bring about change in social policies.

The main aims of the research are: (1) To generate a new and emic perspective on homelessness and to generate theory that is grounded in the realities of the participants’ daily life experiences based on homeless people’s “voices”. (2) To work out a differentiated landscape of inclusion strategies for professionals in the services for homeless people as well as for local authorities, NGOs, faith-based social services, communities and the state. (3) To bring actors/responsible persons/researchers (young/senior) from Croatia and Switzerland together for cooperation and collaboration as well as to connect them to a wider European network of scientists working on homelessness.

To reveal multi-faceted social and cultural contexts, the study is designed as an ethnographic study based on direct observation via fieldwork and grounded in empirical research involving direct contact with relevant people and places in the four cities Zagreb, Split, Basel and Bern. Our project starts exploring homelessness by using ethnographic methods (participant observation, interviewing, walk alongs, reflexivity) paying particular attention to the lived experiences of homelessness.

This project is financed within the Croatian-Swiss Research Program of the Croatian Science Foundation and the Swiss National Science Foundation with funds obtained from the Swiss-Croatian Cooperation Program. The principal investigator of the Swiss team is Prof. Dr. Matthias Drilling from the Institute for Social Planning, Organizational Change and Urban Development, University of Applied Sciences and Arts Northwestern. Other team members of the Swiss team include Prof. Dr. Jörg Dittman, Esther Mühlethaler, M.A. and Gosalya Iyadruai, B.A.. The Croatian team from the Pilar Institute is led by Dr. Lynette Šikić Mićanović with: Dr. Jadranka Rebeka Anić, Dr. Marica Marinović Golubić, Stephanie Stelko, M. Sc. and Suzana – Sakić, M. Sc. The Croatian team has the support of the Croatian Network for Homeless People, MOST Split, Dom nade House of Hope, HELP Split, and the Society of St. Vincent de Paul

The Principal Investigator of the Croatian team Dr. Lynette Šikić Mićanović, Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb lyn@pilar.hr will gladly answer any of your questions.

Novosti / News

Projekt CSRP: Održana treća radionica Coding ethnographic material and preparation of the 2nd round of fieldwork, 18. – 21. 1. 2020. | CSRP Project: Workshop 3 Coding ethnographic material and preparation of the 2nd round of fieldwork, 18-21 January 2020
Stručne suradnice u znanosti Stephanie Stelko i Suzana Sakić na 13. nacionalnoj konferenciji o beskućništvu; Pula, 10-11. 10. 2019. | Research assistants, Stephanie Stelko and Suzana Sakić at the 13th National Conference on Homelessness; Pula, 10-11 October 2019
Projekt CSRP: Druga radionica Experiences captured in fieldwork and designing an analysis strategy, 9.-11. 9. 2019. | CSRP Project: Workshop 2 Experiences captured in fieldwork and designing an analysis strategy, with the Swiss Research Team 9-11 September 2019
Dr. sc. Lynette Šikić Mićanović na ASA konferenciji Anthropological Perspectives on Global Challenges, 3.-6. 9. 2019. | Dr. Lynette Šikić Mićanović at the ASA Conference Anthropological Perspectives on Global Challenges on 3 – 6 September 2019
Projekt CSRP: Održana prva radionica „Metodologija i etika terenskog rada s marginaliziranim populacijama“, 13.-15. 5. 2019. | CSRP Project: Workshop 1 “Methodology and Ethics of Fieldwork with Marginalised Populations”, 13-15 May 2019

Također provjeri

Evaluation of the Institute of Global Homelessness A Place to call Home Initiative – Qualitative Study

Od 1. svibnja 2020. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt „Evaluation of the Institute …