CSRP timovi organizirali radionicu za studente “Razumijevanje i istraživanje beskućništva” na Hrvatskim studijima, 11.-12. 4. 2022.

U organizaciji CSRP timova, za studente sociologije od 11. do 12. travnja 2022. na Hrvatskim studijima održana je radionica pod nazivom Razumijevanje i istraživanje beskućništva. Nakon toga uslijedio je sastanak CSRP timova 13. travnja 2022. u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar

Program radionice

Radionica je uključivala terenske posjete na tri različite lokacije koje nude usluge osobama u beskućništvu, kao i vježbe pisanja i rasprave o terenskim bilješkama. Nakon toga uslijedilo je izlaganje i rasprava hrvatskog tima o metodološkim i etičkim izazovima u istraživanju s marginalnim skupinama.

Drugi dan započeo je pozvanim predavanjem prof. dr. Matthiasa Drillinga o beskućnicima i fenomenologiji. Oba tima predstavila su nacionalne kontekste beskućništva, kao i svakodnevna iskustva beskućništva na ulici dobivena kvalitativnim metodama istraživanja. Radionica je završila Zoom susretom s bivšim beskućnikom koji je iz prve ruke opisao svoja iskustva uličnog beskućništva u Zagrebu. Navečer su CSRP timovi sudjelovali u radu nevladine organizacije „Savao“ s donacijama hrane.

Treći dan timovi CSRP-a sudjelovali su na sastanku u Institutu Ivo Pilar. Točke rasprave uključivale su evaluaciju radionica, zajedničke publikacije, ‘putove’ do socijalne uključenosti i preporuke kao i planove za 4. godinu projekta.

Radionica je dio većeg komparativnog istraživačkog projekta Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne uključenosti: Komparativna studija konteksta i izazova u švicarskim i hrvatskim gradovima (CSRP) (br. IZHRZO_180631 / 1) koji ima za cilj razumjeti svakodnevni život osoba s iskustvom beskućništva i socijalnu isključenost. Projekt je financiran u okviru Hrvatsko–švicarskoga istraživačkog programa Hrvatske zaklade za znanost i Švicarske nacionalne zaklade za znanost putem sredstava Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

CSRP teams organise workshop Understanding and Researching Homelessness for students from 11-12 April 2022 at the Faculty of Croatian Studies

A workshop entitled Understanding and Researching Homelessness was organised by CSRP teams for sociology students on 11-12 April 2022 at the Faculty of Croatian Studies. This was followed by a CSRP meeting on 13 April 2022 at the Institute of Social Sciences, Ivo Pilar.

Workshop programme

This workshop included field trips to three different locations offering homelessness services as well as exercises in writing and discussion of fieldnotes. This was followed by a presentation and discussion on methodological and ethical challenges in research with marginal groups by the Croatian team.

The second day began with a keynote lecture by Prof. Dr. Matthias Drilling on homelessness and phenomenology. Both teams presented country contexts in relation to homelessness as well as everyday experiences of street homelessness obtained through qualitative research methods. The workshop ended with a zoom meeting with a former homeless person who described his first-hand experiences of rough sleeping in Zagreb. Later in the evening, the CSRP teams participated in outreach work run by the NGO Savao with food donations.

On the third day, CSRP teams participated in a meeting at the Ivo Pilar Institute. Points of discussion included workshop evaluations, joint publications, ‘pathways’ to social inclusions and recommendations as well as 4th year project plans.

This workshop is part of a larger comparative research project Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (CSRP) (No. IZHRZO_180631/1) that aims to understand the everyday lives of people experiencing homelessness and social exclusion. This work is financed within the Croatian-Swiss Research Program of the Croatian Science Foundation and the Swiss National Science Foundation with funds obtained from the Swiss-Croatian Cooperation Program.

Istraživanje beskućništva i puteva do socijalne inkluzije | Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion

Također provjeri

Projekt VETFIT: Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije

Projekt Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije (VETFIT)… Pročitaj više o Projekt VETFIT: Usklađenost interesa učenika i strukovnih srednjoškolskih programa: Mjerenje, praćenje, uzroci i posljedice kongruencije