Centar za istraživanje znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnostProjektiPublikacijeSkupoviNovosti

v

 
Naziv

Centar za istraživanje znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala / Centre for Knowledge, Education and Human Capital Studies

 
Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 4886 832
Faks: + 385 1 4828 296
E-mail: Josip.Burusic@pilar.hr

 
Voditelj

Dr. sc.  Josip Burušić

 
Osnutak

2009.

 
Djelatnost

Temeljni ciljevi Centra jesu organiziranje i provođenje kontinuiranih, multidisciplinarnih i interdisciplinarnih istraživanja u području znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala kao oblika nove prakse u ovim područjima.
Djelatnost Centra polazi od očekivanja da će se istraživanja u području znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala neprestano podizati na novu razinu uz uvođenje novih istraživačkih pristupa i metoda. Također, očekivanja su da će se na različitim razinama temeljem rezultata i spoznaja do kojih se u Centru dođe praktične intervencije – kako u obrazovni sustav  tako i u uporabu ljudskog kapitala – početi temeljiti na rezultatima empirijskih istraživanja a ne na manje ili više provjerljivim pretpostavkama i teorijskim očekivanjima. Na kraju, očekivanja su da će Centar postati mjesto izvrsnosti u ovim područjima istraživanja kada je riječ o Republici Hrvatskoj te će kao takvo uključit se intenzivno u međunarodnu istraživačku i znanstvenu suradnju.
Centar se bavi:
a) istraživanjima u području znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala;
b) stvaranjem i izobrazbom stručnih kadrova i eksperata u ovim područjima;
c) informiranjem i razmjenom informacija o istraživanjima i znanstvenim spoznajama u ovim područjima.
Planirana područja istraživanja tiču se kompetencija sudionika u različitim obrazovnim programima, vrednovanja sadržaja i elemenata obrazovanja, vrednovanja obrazovanih procesa i obrazovnih sustava, analiza obrazovnih sustava, aktera i procesa u njemu, analiza strategija i efikasnosti upravljanja ljudskim potencijalima u obrazovnom sustavu te primjene na ovaj način stečenih uvida. Pored toga u Centru bi se provodila sustavna interdisciplinarna istraživanja povezana s različitim aspektima ljudskog kapitala (psihološkim, socijalnim, ekonomskim i sl.) s ciljem operacionalizacije, mjerenja i uporabe ljudskog kapitala odnosno analizom njegove uloge u sustavima različite razine složenosti.
Specifično Centar se bavi sljedećim:
a) praćenje promjena koncepta opće obrazovanosti i pismenosti u Hrvatskoj i razvijenim zemljama svijeta;
b) istraživanja o povezivanju znanja i obrazovanja u sklopu razvoja ideje «društva koje uči»;
c) praćenje i analiza obrazovnih politika i praksi;
d) analiza modela izrade strategija osiguranja kvalitete obrazovanja;
e) istraživanje utjecaja šireg obrazovnog konteksta na učinkovitost obrazovanja;
f) istraživanje i sustavno praćenje razvoja ljudskog kapitala u hrvatskom društvu;
g) analiza obrazovnih kompetencija te stečenih znanja i vještina kod mladih u sklopu njihove pripreme za svijet rada;
h) analiza sustava cjeloživotnoga učenja, prekvalifikacije i dokvalifikacije kao posrednika na tržištu rada;
i) istraživanje koncepta profesionalnog usmjeravanja kao načina upravljanja ljudskim kapitalom;
j) osposobljavanje mladih znanstvenika za istraživanje u navedenim područjima;
k) stručna izobrazba policy-makera, razvojnih planera obrazovanja i sl. stručnjaka u sustavu obrazovanja;
l) izobrazba stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima, profesionalno usmjeravanje te analizu potreba tržišta rada;
m) strukturiranje tima eksperata za socijalne intervencije u domeni razvoja, praćenja i korištenja ljudskog kapitala;
n) razmjena i diseminacija rezultata istraživanja putem znanstvenih i stručnih publikacija, skupova, tribina, okruglih stolova te tiskanih i elektroničkih javnih medija;
o) izrada specijaliziranog web-portala unutar Pilarove domene.

 
Projekti

Vezano uz temeljne aktivnosti Centra do sada je obavljeno nekoliko značajnih projekata:

2008.-2009.: Izvješćivanje škola o rezultatima vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća učenika u razrednoj i predmetnoj nastavi: konceptualizacija, izrada, interpretacija i prezentacija analitičkih izvješća
Ugovarač: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Voditelj: dr. sc. Josip Burušić; suradnici-istraživači: dr. sc. Toni Babarović, Marija Šakić, mr. sc. Marko Marinić
Sažetak: Osnovni cilj projekta bio je osmisliti, izraditi, interpretirati i predstaviti detaljna analitička izvješća o postignućima hrvatskih osnovnih škola. Svaka škola dobila je niz empirijskih izvedenih pokazatelja o vlastitim postignućima koja su dovedena u relacijski kontekst sa školama iz neposrednog okruženja odnosno sa postignućima koja se postižu na nacionalnoj razini. Ovim su projektom osmišljeni novi numerički pokazatelji te je praksa rada pojedinačnih škola podignuta na višu razinu.

2007.-2008.: Vanjsko vrednovanje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama

Ugovarač: MZOS/Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Voditelj projektnog tima: dr. sc. Josip Burušić; suradnici-istraživači: dr. sc. Toni Babarović, dr. sc. Andreja Brajša Žganec, dr. sc. Ivana Ferić, Marina Merkaš, Igor Mikloušić, Marija Šakić, Maja Tadić
Sažetak: Ovim su projektom vrednovani dosezi i učinci dva eksperimentalna programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školom te je ispitano mišljenje i zadovoljstvo programima sagledano iz različitih perspektiva – perspektiva svih aktera koji sudjeluju u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 20. studenoga 2007. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju eksperimentalnog programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u osnovnim školama, u kojoj se utvrđuje Eksperimentalni program zdravstvenog odgoja i obrazovanja za osnovne škole Udruge Glas roditelja za djecu (GROZD). Isto je Ministarstvo 26. studenoga 2007. donijelo Odluku o odobravanju eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja u srednjim školama, u kojoj se odobravaju Eksperimentalni program zdravstvenoga odgoja i obrazovanja za srednje škole Udruge Glas roditelja za djecu (GROZD), Eksperimentalni program zdravstvenoga odgoja i obrazovanja za trogodišnje srednje škole Udruge Glas roditelja za djecu (GROZD), Eksperimentalni program zdravstvenoga odgoja i obrazovanja za četverogodišnje srednje škole Foruma za slobodu odgoja te Eksperimentalni program zdravstvenoga odgoja i obrazovanja za trogodišnje srednje škole Foruma za slobodu odgoja. U navedenim odlukama određeno je da će se navedeni programi provoditi u osnovnim odnosno srednjim školama koje utvrdi Ministarstvo temeljem javnoga natječaja. Također je određeno da će praćenje provedbe eksperimentalnih programa i vanjsko vrednovanje rezultata provesti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Školom narodnog zdravlja „ Andrija Štampar“ i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske raspisalo je 10. prosinca 2007. godine Javni natječaj za odabir osnovnih i srednjih škola za provođenje eksperimentalnih programa zdravstvenoga odgoja i obrazovanja. Određeno je da će se eksperimentalni programi zdravstvenoga odgoja i obrazovanja provoditi eksperimentalno u drugom polugodištu školske godine 2007./2008. u 5. razredu odabranih osnovnih škola i u 1. razredu odabranih srednjih trogodišnjih i četverogodišnjih škola. Istim natječajem naznačeno je da će stručno usavršavanje izvoditelja programa iz odabranih škola obaviti Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s udrugama koje su predložile eksperimentalne programe.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar kao rezultat projektnih aktivnosti predao je naručitelju detaljno istraživačko izvješće u kojem su prikazani rezultati i spoznaje dobiveni praćenjem provedbe te vanjskim vrednovanjem rezultata i učinaka predloženih eksperimentalnih programa. Pri tomu je izvještaj ograničen na stavove, mišljenja, motivaciju i očekivanja učenika, učitelja/nastavnika, ravnatelja i roditelja/skrbnika te učinke programa na ponašajnoj i motivacijsko-afektivnoj razini.

2007.-2008.: Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske – učenici 4. razreda

Ugovarač: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Voditelj: dr. sc. Josip Burušić; suradnici-istraživači: dr. sc. Toni Babarović, Marija Šakić, mr. sc. Marko Marinić
Sažetak: Ovaj je projekt također nastavak aktivnosti na razvijanju modela vanjskoga vrednovanja osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, kojega je Institut Pilar razvio zajedno s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Njime se nastojalo u vanjsko vrednovanje uključiti postignuća škola na kraju razredne nastave te ispitati primjernost razvijenog modela vanjskoga vrednovanja u mjerenju obrazovnih postignuća na kraju ovog obrazovnog perioda.
U ispitivanju obrazovnih postignuća učenika četvrtih razreda sudjelovale su 844 redovite osnovne škole. U školskoj godini 2007./2008. njih je pohađalo 48.232 učenika četvrtih razreda. Od ukupnoga broja učenika četvrtih razreda u Republici Hrvatskoj, njih 47.617 pristalo je sudjelovati u ispitivanju. Roditelji/skrbnici pismeno su uskratili suglasnost za sudjelovanje u ispitivanju za svega 1, 28% učenika od ukupnoga broja, odnosno za njih 615. Kako među učenicima koji su pristali sudjelovati u ispitivanju, njih 2, 23%, odnosno 1.061 nije došlo na ispitivanje, konačni broj učenika na koji se odnose rezultati i spoznaje iznesene u ovom izvještaju 46.556 učenika četvrtih razreda, odnosno reprezentativnost rezultata iznosi 96, 53%.
U ispitivanju su korišteni standardizirani ispiti iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Prirode i društva te ispiti iz stranih jezika u redovnoj nastavi (Engleski jezik, Njemački jezik, Talijanski jezik i Francuski jezik). Svi ispiti prošli su kroz rigoroznu metrijsku analizu temeljem rezultata probnoga ispitivanja, te su konačne inačice ispita dosegnule vrlo dobre metrijske osobine. U izvješću se iznose različiti pokazatelji uspješnosti učenika, učitelja i škola te se dovode u vezu s nizom obilježja koja imaju izravni ili posredni utjecaj na izmjerenu uspješnost.
Sve spoznaje dobivene provođenjem vanjskoga vrednovanja postignuća osnovnih škola, izložene u istraživačkom izvješću ovog projekta poslužit će također za unapređenje samog pristupa i postupka vanjskoga vrednovanja.

2007.-2008.: Vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske – učenici 8. razreda

Ugovarač: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Voditelj: dr. sc. Josip Burušić; suradnici-istraživači: dr. sc. Toni Babarović, Marija Šakić, mr. sc. Marko Marinić
Sažetak: Projekt je nastavak aktivnosti na razvijanju modela vanjskoga vrednovanja osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, kojega je Institut Pilar razvio zajedno s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
U ispitivanju obrazovnih postignuća učenika osmih razreda sudjelovale su 842 redovite osnovne škole. U školskoj godini 2007./2008. njih je pohađalo 46.196 učenika osmih razreda. Od ukupnoga broja učenika osmih razreda u Republici Hrvatskoj, njih 45.638 pristalo je sudjelovati u ispitivanju. Roditelji/skrbnici pismeno su uskratili suglasnost za sudjelovanje u ispitivanju za svega 558 učenika, odnosno 1, 21% učenika od ukupnoga broja. Među učenicima koji su pristali sudjelovati u ispitivanju, njih 1, 84%, odnosno 838, nije došlo na ispitivanje. Dakle, reprezentativnost ukupnoga broja učenika koji su pristupili ispitivanju, u odnosu na ukupni broj učenika koji su pohađali osmi razred u školskoj godini 2007./2008., iznosi 96, 98%. U ispitivanju su korišteni standardizirani ispiti za učenike osmih razreda iz Fizike, Biologije i Kemije, Geografije i Povijesti, Hrvatskoga jezika, ispiti iz integracije nastavnih sadržaja prirodo-slovnoga i prirodoslovno-društvenoga područja, te ispiti iz stranih jezika u redovnoj nastavi (Engleski jezik, Njemački jezik i Francuski jezik). Svi ispiti prošli su kroz rigoroznu metrijsku analizu temeljem rezultata probnoga ispitivanja, te su konačne inačice ispita dosegnule vrlo dobre metrijske osobine. U izvještaju se iznose rezultati postignuća učenika, učitelja i škola te se dovode u vezu s nizom ispitivanim obilježja. Također ovo je istraživanje poslužilo za provjeru i poboljšanje modela vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća u osnovnim školama koji je postavljen eksperimentalnim vrednovanjem provedenim u školskoj godini 2006./2007.

2006.-2007.: Eksperimentalno vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća u osnovnim školama Republike Hrvatske

Ugovarač: MZOŠ/Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Voditelj: dr. sc. Josip Burušić; suradnici-istraživači: dr. sc. Toni Babarović, mr. sc. Marko Marinić
Sažetak: Nastojeći se usredotočiti na poboljšanje i usklađeno djelovanje u pogledu osiguranja i podizanja kvalitete osnovnoškolskog sustava, MZOŠ i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nužnim su postavili razvoj modela i provođenje vrednovanja u hrvatskim osnovnim školama.
U tom kontekstu ovaj istraživački projekt predstavlja prvi korak u osmišljavanju, provedbi i vrednovanju modela vanjskoga vrednovanja osnovnoškolskog sustava i vrednovanja postignuća škola, učitelja i učenika u osnovnim školama. Taj model odražavat će jedinstven pristup i metodologiju vrednovanja, načine redovitog nacionalnog vrednovanja i ispitivanja, te sustav kontinuiranog praćenja i evaluacije kakvoće školskoga sustava na temelju postavljenih indikatora kakvoće koji su prihvaćeni i u europskim okvirima. Time bi se dobile empirijski izvedene spoznaje koje će poslužiti kao polazišna osnova za prihvaćanje cjelokupnog modela vrednovanja osnovnih škola u RH, te dobivanje valjanih, pouzdanih i objektivnih pokazatelja o funkcioniranju osnovnoškolskoga sustava. Kako je riječ o prvim aktivnostima u pogledu vanjskoga vrednovanja osnovnoškolskoga sustava postavljeni su ciljevi različite složenosti, uključenosti i vremenskog roka potrebnog za ispunjavanje cilja. Projekt je bio eksperimentalne naravi, budući se nisu još bili stekli, na jednoj strani, administrativni uvjeti za provođenje cjelokupnoga postupka vanjskoga vrednovanja u osnovnim školama, a na drugoj strani, nije bilo opravdano pristupati cjelovitom vanjskome vrednovanju dok se ne steknu osnovne spoznaje o najopravdanijem pristupu vrednovanju i mogućnostima svih aktera uključenih u te aktivnosti.
Temeljni ciljevi projekta eksperimentalnog vrednovanja obrazovnih postignuća osnovnih škola bili su: 1. Započeti s aktivnostima upoznavanja osnovnih škola s postupkom vanjskoga vrednovanja obrazovnih postignuća; 2. Započeti s aktivnostima razvijanja infrastrukture za postupak vrednovanja obrazovnih postignuća na različitim razinama; 3.Eksperimentalno provesti standardizirano vrednovanja obrazovnih postignuća u osnovnim školama u RH iz nastavnih predmeta hrvatski jezik i matematika; 4.Pribaviti empirijski izvedenu osnovicu za razvoj cjelokupnoga postupka vrednovanja u osnovnim školama; 5.Započeti s aktivnostima razvijanja svijesti o nužnosti prihvaćanja postupka i ishoda vanjskoga vrednovanja kao smjernica u planiranju i provođenju politike obrazovanja. Aktivnosti vanjskog vrednovanja obrazovnih postignuća započete ovim projektom naišle su na pozitivnu reakciju i odjek u svim redovitim osnovnim školama RH, koje su bile uključene u ispitivanje. Kako među učenicima tako i među nastavnim osobljem.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ovim je projektom postao aktivni sudionik u procesu vrednovanja osnovnih škola te je svojim intelektualnim doprinosom postao su-kreator modela vanjskoga vrednovanja.

 
Publikacije

Veći je broj publikacija nastao kao rezultat rada u kontekstu aktivnosti Centra. Diseminacija svih rezultata i spoznaja provedenih projekata sada je u fazi završne izrade niza publikacija namijenjenih kako znanstvenoj tako i stručnoj javnosti.

 
Skupovi

Rezultati i spoznaje dobiveni projektima provedenim unutar Centra izloženi su na nekoliko skupova, među kojima se svojim važnošću i značajem svakako izdvajaju godišnje konferencije Europske obrazovne istraživačke asocijacije (EERA).

 
Novosti

– Dr. sc. Josip Burušić: Koliko daleko jabuka pada od stabla, Jutarnji list – Magazin, 13. studenoga 2010., str. 28-29.
– Dr. sc. Josip Burušić: Jednako obrazovanje svima? Ne baš, Jutarnji list – Magazin, 25. rujna 2010., str. 28-29.
– Dr. sc. Josip Burušić: Je li školovanje u Hrvatskoj najgora stvar koja vam se u životu mogla dogoditi?, Jutarnji list, 7. rujna 2010., Komentari, str. 16-17.
– Dr. sc. Josip Burušić: Kampanja za drugačiju zemlju. – Jutarnji list, 15. listopada 2009., str. 12.

 

 

Također provjeri

Centar za religijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije     Naziv Centar za… Pročitaj više o Centar za religijske studije