Centar za istraživanje socijalnog identiteta i socijalnih devijacija

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnost ● Projekti Publikacije
 

s

 
Naziv

Centar za istraživanje socijalnog identiteta i socijalnih devijacija / Centre for Research on Social Identity and Social Deviations


Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 4886 800
Fax: + 385 1 4828 296
E-mail: vlado.sakic@pilar.hr 


Voditelj

Prof. dr. sc. Vlado Šakić


Osnutak

2005.


Djelatnost

Svrha i ciljevi
Istraživanja socijalnog identiteta i socijalnih devijacija zadnjih tridesetak godina vrlo su prisutna na svjetskoj razini, posebice u okviru socijalne psihologije i sociologije. Spoznaje iz ovih istraživanja vrlo su primjenjiva na suvremene globalizacijske i integracijske procese u smislu potpore razvoju tolerantnijih društvenih odnosa i smanjivanju socijalnih nepravdi i predrasuda na nacionalnim, regionalnim i globalnim razinama.
Stoga će se putem ovog centra istraživati različiti aspekti socijalnog identiteta i socijalnih devijacija koji će imati primjenjivu vrijednost u okviru Hrvatske te omogućiti uspoređivanje s drugim društvima, posebice u europskom kontekstu.

 

Tematska područja
1. Aspekti socijalnog identiteta – sociopsihološka i sociološka analiza
a) Nacionalni identitet
b) Kulturni identitet
c) Religijski identitet
d) Spolni identitet
2. Značenje pojedinih aspekata socijalnog identiteta za modernizacijske, gospodarske i integracijske procese na nacionalnoj i europskoj razini
3. Aspekti socijalnih devijacija
a) Antisocijalno ponašanje
b) Socijalne devijacije povezane sa  subkulturnim skupinama
c) Ovisnosti (alkoholizam, narkomanija, pušenje)
d) Samoubojstva
4. Analiza trendova pojedinih aspekata socijalnih devijacija na nacionalnoj i europskoj razini
5. Izrada programa prevencije socijalnih devijacija
6. Analiza odnosa socijalnih devijacija i socijalnog identiteta


Projekti

1. Odrednice rizičnih i devijantnih ponašanja u nacionalnom i globalnom kontekstu (2007.)
Voditelj: prof. dr. sc. Vlado Šakić
Suradnici: prof. dr. sc. Slavko Sakoman; prof. dr. sc. Renata Franc; dr. sc. Renata Glavak Tkalčić; mr.sc. Ines Sučić; mr. sc. Jandre Šarić (vanjski suradnik); prim. dr. sc.  Marina Kuzman (vanjski suradnik); dr. sc. Dalibor Karlović (vanjski suradnik); Ivana Šakić, znanstvena novakinja; Anja Wertag, znanstvena novakinja
Sažetak: Društvene i političke promjene u Hrvatskoj početkom devedesetih godina, a osobito nakon završetka rata razotkrile su mnoge društvene probleme. Društvene znanosti usporeno su se prilagođavale novim prilikama i zahtjevima, što je rezultiralo nedovoljno istraženim društvenim fenomenima. U okviru društvenih znanosti na europskoj razini prioritetna područja istraživanja su različiti aspekti identiteta, migracijski procesi i s time povezana društvena kohezija. U takvom kontekstu, rizična i devijantna ponašanja koja pripadaju psihosocijalnim aspektima identiteta, čimbenici su koji usporavaju društvenu koheziju i integracijske procese. Suvremena istraživanja u području rizičnih i devijantnih ponašanja pokazuju da njihovi uzroci i korelati nisu dovoljno istraženi. Do danas nije utvrđen niti jedan model etiologije i razvoja koji u potpunosti objašnjava sve uzroke, pojavu, širenje i implikacije rizičnih i devijantnih ponašanja. Teorije i empirijska istraživanja suglasna su da je znanstveni uvid u pojavnost rizičnog i devijantnog ponašanja te njihove uzroke u pojedincu, obitelji i okolini nezaobilazan za oblikovanje nacionalnih i globalnih strategija za njihovu prevenciju. Osnovni ciljevi projekta stoga su, kontinuiranim praćenjem sudionika od djetinjstva, sustavno istražiti pojavnost rizičnih i devijantnih ponašanja, te pripadajućih rizičnih i zaštitnih čimbenika. Istraživanje će biti provedeno na uzorcima sudionika iz opće (učenici, studenti i odrasli) i rizične populacije (počinitelji kaznenih djela, ovisnici). Projekt će omogućiti otkrivanje pojavnosti rizičnih i devijantnih ponašanja u Hrvatskoj, njihovih psihosocijalnih uzroka i posljedica, njihove percepcije u javnosti te zaštitnih čimbenika koji mogu djelovati preventivno, osobito u djece i mladih. Temeljeći hipotezu na prethodnim istraživanjima i društvenim i političkim promjenama, očekuje se da će se otkriti kontinuitet razvoja većine rizičnih i devijantnih ponašanja te sličnost trendova s europskim zemljama, iako se očekuju neke posebnosti na nacionalnoj u odnosu na globalnu razinu. Budući da će se u istraživanju koristiti standardizirani instrumenti, dobiveni rezultati bit će provjerljivi i usporedivi s međunarodnim i domaćim istraživanjima. Najveći doprinos projekta očekuje se u područjima izrade novih ili poboljšanja postojećih nacionalnih strategija i preventivnih programa te značajnom znanstvenom i metodološkom pridonosu ovom području istraživanja.

2. Javno mnijenje Hrvatske o institucijama kaznenopravnog sustava i politici kažnjavanja: Opravdanost uključivanja u hrvatsko kazneno pravo – Stavovi javnosti i predstavnika pravosuđa (2005.)
Voditelj: prof. dr. sc. Vlado Šakić
Suradnici: dr. sc. Renata Franc; Marina Kotrla; Stanko Rihtar; Marija Šakić
Sažetak: Ovo je projekt koji je naručilo Ministarstvo prevosuđe Republike Hrvatske s ciljem provođenja prvog sveobuhvatnog istraživanja javnog mnijenja o radu institucija kaznenopravnog sustava i politici kažnjavanja na nacionalnom reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske. Istraživanje javnog mijenja provedeno je usmenom anketom u kućanstvima u razdoblju od 17. svibnja do 3. lipnja 2005. godine na reprezentativnom uzorku 1 004 odraslih stanovnika Republike Hrvatske. Uz anketiranje javnosti provedeno je i anketiranje stručnjaka – tri profesionalne grupe unutar kaznenopravnog sustava: sudaca, državnih odvjetnika i djelatnika policije. Anketom za stručnjake obuhvaćeno je 700 osoba, a prikupljanje podataka obavljeno je poštanskom anketom. Nalazi utvrđeni anketiranjem građana Republike Hrvatske i i stručnjaka, te njihova međusobna usporedba prezentirani su u zasebnim izvješćima naručitelju.


Publikacije

Autorske knjige
1. Sakoman, Slavko. Društvo bez droge? Treće dopunjeno izdanje. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2008 (monografija).
2. Orban, Mirjana; Glavak, Renata. Zlouporaba sredstava ovisnosti među adolescentima. Zagreb : Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, 2006 (monografija).
3. Sakoman, Slavko. Društvo bez droge? Drugo dopunjeno izdanje. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2005 (monografija).

Poglavlja u knjizi
1. Šakić, Vlado; Franc, Renata; Ivičić, Ines; Maričić, Jelena. Važnost sastavnica socijalnog identiteta: sličnosti i razlike stanovnika Like i Pokuplja sa stanovnicima ostalih hrvatskih regija // Identitet Like: Korijeni i razvitak – knjiga II. / Holjevac, Željko (ur.). Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009.. Str. 113-128.
2. Rodik, Petra; Franc, Renata; i Sučić, Ines. Ratnička i mirotvorna uloga kao aspekti identiteta časnika OS RH // Zbornik radova Annales Pilar. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad, znanstveni).
3. Franc, Renata; Ivičić, Ines; Šakić, Vlado. Kriminal i nasilje kao društveni problemi – percepcija javnosti // Psihologija i nasilje u suvremenom društvu Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (Osijek, 2006) / Kolesarić, Vladimir (ur.). Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2007. 103-116 (predavanje,domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
4. Sakoman, Slavko. Mozak, ovisnost i društvo // Mozak i um – trajni izazov čovjeku / Žebec, Mislav ; Sabol, Gabrijela ; Šakić, Marija ; Kotrla Topić, Marina (ur.). Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. Str. 175-195.
5. Šakić, Vlado; Franc, Renata; Ivičić, Ines. Psihosocijalna analiza nekih sastavica socijalnog identiteta građana Istre // Identitet Istre ishodišta i perspektive / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana, Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.). Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. Str. 503-521.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
1. Franc, Renata; Ivičić, Ines; Šakić, Vlado. Oblici domoljublja i izraženost hrvatskog nacionalnog identiteta. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 3; 393-416 (članak, znanstveni).
2. Vrselja, Ivana; Sučić Ines; Franc, Renata. Rizična i antisocijalna ponašanja mlađih adolescenata i privrženost školi. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 18 (2009) , 4-5; 739-762 (članak, znanstveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima
1. Franc, Renata; Sučić Ines; Šakić, Vlado. Vrijednosti kao rizični i zaštiti čimbenici socijalizacije mladih. // Diacovensia. 16 (2008.) , 1-2; 135-148 (pregledni rad, znanstveni).

Sažeci u zbornicima skupova
1. Sakoman, Slavko; Jernej, Branimir. Current approaches to the pharmacotherapy of opiate addiction // 3. croatian congress of neuroscience – abstract book. Zagreb, 2009. 45 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).
2. Šakic, Ivana; Franc, Renata; Šakic, Vlado. Fear of crime and quality of life // Quality of life studies: measures and goals for the progress of societies ; IX ISQOLS Conference – Book of Abstracts / Ruviglioni, Elena ; Trapani, Marco (ur.). Florence, Italy : Centro Editoriale Toscano, 2009. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
3. Šakić, Ivana; Franc, Renata; Sučić, Ines. Devijantno ponašanje: doprinos druženja s devijantnim vršnjacima, impulzivnosti i roditeljskog nadzora // Zaštita zdravlja djece i mladih- knjiga sažetaka / Pačić- Turk, Ljiljana ; Vlašić- Cicvarić, Inge ; Barušić, Teuta (ur.). Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2009. 45-45 (predavanje, sažetak, znanstveni).
4. Vrselja, Ivana; Sučić, Ines; Franc, Renata. Uloga odnosa s roditeljima i odnosa prema školi u objašnjenju relacijskog vršnjačkog nasilja i nasilja usmjerenog na imovinu // Knjiga sažetaka ; 17. godišnja konferencija hrvatskih psihologa “Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena” / Nazor, Mirjana (ur.). Split : Društvo psihologa u Splitu, 2009. 183-183 (poster, sažetak, znanstveni).
5. Hadžiselimović, Dževdet; Šiljan Bembić, Hana; Boban, Maja; Šakić, Ivana; Wertag, Anja. Zaštita djece od (potencijalno) štetnih masmedijskih sadržaja // Knjiga sažetaka 16. godišnje konferencije hrvatskih psihologa / Hadžiselimović, Dž. i sur. (ur.). Poreč : Društvo psihologa Istre, 2008. 77-77 (sažetak, znanstveni).
6. Ivičić, Ines; Franc, Renata; Šakić, Vlado. Determinants of public opinion on sentences and their preference for different types of sentences // XXIX International Congress of psychology / Frensch, P. (ur.). Berlin : German Federation of Psychologist Associations, 2008. (poster, međunarodna recenzija, sažetak).
7. Ivičić, Ines; Franc, Renata; Šakić, Vlado. Social identity and in-group stereotypes in different types of groups // 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social psychology_ Programme and Abstract Book. Zagreb : Society for Psychological Assistance, Zagreb, 2008. 249-250 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
8. Ivičić, Ines; Šakić, Ivana; Franc, Renata. Počinitelji i žrtve vršnjačkog nasilja: uloga osobina ličnosti i prihvaćenosti među vršnjacima // Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom” / Kolesarić, Vladimir i sur. (ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 2008. 44-44 (predavanje, sažetak, znanstveni).
9. Sakoman, Slavko. A new approach of conducting rapid transfer to buprenorphine among addicts who did not function even on extremely high methadone doses // Alcoholism: Journal on alcoholism and related addictions / Thaller, Vlatko (ur.). Zagreb : Center for study and Control of Alcoholism and Other Addictions, Zagreb, 2008. 23 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, stručni).
10. Sakoman, Slavko. Prikaz brzog transfera na buprenorfin ovisnika koji nisu funkcionirali niti na ekstremno visokim dozama metadona – novi pristup // Zbornik sažetaka / Hotujac, Ljubomir (ur.). Zagreb : Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2008. 8-9 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, stručni).
11. Sakoman, Slavko. The organization, policy and concept of contemporary approach to treatment of drug addicts in the Republic of Croatia // Alcoholism: Journal on alcoholism and related addictions / Thaller, Vlatko (ur.). Zagreb : Center for study and Control of Alcoholism and Other Addictions, Zagreb, 2008. 61 (plenarno predavanje, međunarodna recenzija, sažetak,stručni).
12. Šakić, Ivana; Franc, Renata; Ivičić, Ines. Extent of fear of crime in Croatia and effects of television viewing on fear of crime // Abstracts of the 8th Annual Conference on Criminology in the public sphere / Aebi, Marcelo (ur.). Edinburgh : European Society of Criminology, 2008. 147-147 (poster, sažetak, znanstveni).
13. Šakić, Ivana; Franc, Renata; Ivičić, Ines. Utjecaj televizije na agresivno i prosocijalno ponašanje djece – uloga roditelja // Sažeci radova- XVI. Dani psihologije / Vulić- Prtorić, A. i sur. (ur.). Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. 105-105 (predavanje, sažetak).
14. Šakić, Ivana; Franc, Renata; Šakić, Vlado. Obilježja novinskog izvještavanja o kriminalu: čestina i veličina novinskih priloga s obzirom na tip kaznenog djela te obilježja počinitelja i žrtve // Knjiga sažetaka 16. godišnje konferencije hrvatskih psihologa / Hadžiselimović, Dž. i sur. (ur.). Poreč : Društvo psihologa Istre, 2008. 45-46 (predavanje, sažetak, znanstveni).
15. Ivičić, Ines; Franc, Renata; Šakić, Vlado. Sentencing goals, attributions, ideology and personality as predictors of sentences // 7th Annual Conference of the European Society of Criminology, Abstracts. Bologna : European Society of Criminology, 2007. 93-94 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
16. Sakoman, Slavko; Jernej, Branimir. Opiate mu-receptor ligands and pharmacotherapy of heroin dependence // Neurologia Croatica / Hajnšek, S. (ur.). Zagreb : School of Medicine, University of Zagreb, 2007. 71 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).
17. Sakoman, Slavko. Najnovije spoznaje u farmakoterapiji ovisnika // Zbornik sažetaka / Jakovljević, Miro (ur.). Zagreb : Medicinska naklada, 2007. 47-48 (pozvano predavanje, sažetak, stručni).
18. Šakić, Vlado; Franc, Renata; Ivičić, Ines; Maričić, Jelena. Važnost sastavnica socijalnog identiteta: sličnosti i razlike građana Like i Pokuplja s građanima ostalih hrvatskih regija // Vila Velebita / Bežen, Ante (ur.). Zagreb : Udruga Ličana “Vila Velebita”, 2007. 37 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).
19. Glavak, Renata. How heroin addicts perceive their parents` rearing behaviour: The results of two studies. // Abstract book. Istanbul, 2006. 37 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
20. Orban, Mirjana; Glavak, Renata. Pojavnost zlouporabe psihoaktivnih tvari među adolescentima // Sažeci radova / Hotujac, Ljubomir (ur.). Zagreb, 2006. 37-38 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).
21. Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Vlado; Šakić, Marija. Analysis of the relationship between family structure, parental child-rearing practices and adolescents’ deviant behaviour // 7th Alps-Adria Conference in Psychology, Abstracts / Manenica, Ilija (ur.). Zadar : Department of Psychology, University of Zadar, 2005. 218 (poster, sažetak, znanstveni).
22. Sakoman, Slavko. Ovisnost o igrama na sreću – ozbiljan društveni problem // Kockanje – zbornik sažetka / Koić, Elvira ; Đorđević, Veljko (ur.). Virovitica : Lions Club Vereucha, 2007. 16-17 (pozvano predavanje, sažetak).
23. Sakoman, Slavko. Organization and policy for drug addiction treatment in Republic of Croatia // Summeries of the 3rd Adriatic drug addiction conference and 4th South east european addiction network symposium / Mašić, Izet (ur.). Sarajevo : Avicena d.o.o., 2007. 61 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, stručni).
24. Sakoman, Slavko. Prehospitalne hitne intervencije i zlouporaba droga // Zbornik radova / Šota, Danijel (ur.). Šibenik, 2006. 96 (predavanje, sažetak, stručni).
25. Sakoman, Slavko. Suvremeni pristup liječenju ovisnika o drogama // Sažeci radova / Hotujac, Ljubomir (ur.). Zagreb, 2006. 33-34 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, stručni).
26. Sakoman, Slavko. Skrb trudnica ovisnih o opijatima i njihove novorođenčadi // Gynaecologia et perinatologia – Zbornik / Dražančić, Ante (ur.). Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2006. 93-101 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, stručni).
27. Sakoman, Slavko. Školski programi prevencije ovisnosti: Važan i neodvojiv dio Nacionalnog programa suzbijanja zlouporabe droga // . (pozvano predavanje, objavljeni rad, stručni).

Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
1. Glavak Tkalić, Renata. Evaluacija školskih programa prevencije ovisnosti // (pozvano predavanje, neobjavljeni rad, stručni).
2. Ivičić Ines; Franc, Renata; Šakić, Vlado. Methodological aspects in conceptualization and measurement of the fear of crime // (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni).
3. Raboteg-Šarić, Zora; Sakoman, Slavko; Brajša-Žganec, Andreja. The relation of parenting practices to adolescent leisure-time activities and substance use // (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni).
4. Sakoman, Slavko. Školski program preprečevanja odvisnosti // (pozvano predavanje, neobjavljeni rad, stručni).
5. Šakić, Vlado; Maričić, Jelena. Izgradnja identiteta: hrvatska perspektiva // (predavanje, ppt prezentacija).
6. Šakić, Vlado; Ivičić, Ines; Franc, Renata. Nasilje mladih – sklonosti, pojavnost, posljedice // (predavanje, domaća recenzija, neobjavljeni rad).

Druge vrste radova
1. Vrselja, Ivana. Rizična i devijantna ponašanja mladih, 2010. (ostalo).
2. Franc, Renata; Šakić, Ivana. Sigurnost gradova 2009., 2009. (ostalo).
3. Vrselja, Ivana. Prikaz rezultata istraživanja o pojavnosti rizičnih i antisocijalnih ponašanja učenika osnovnih škola u RH, 2009. (izvješće).
4. Sakoman, Slavko. Suvremeni pristup liječenju opijatske ovisnosti, 2008. (priručnik).
5. Glavak Tkalić, Renata. Rad nastavnika s agresivnom djecom, 2007. (stručni rad).
6. Sakoman, Slavko. Narkotici, 2006. (enciklopedijska natuknica).
7. Sakoman, Slavko. Opojne droge, 2006. (enciklopedijska natuknica).
8. Sakoman, Slavko. Ovisnost, 2006. (enciklopedijska natuknica).
9. Šakić, Vlado; Franc, Renata. Javno mnijenje Hrvatske o institucijama kaznenopravnog sustava i politici kažnjavanja: 1. dio stavovi javnosti, 2005. (elaborat).
10. Šakić, Vlado; Franc, Renata. Javno mnijenje Hrvatske o institucijama kaznenopravnog sustava i politici kažnjavanja: 2. dio stavovi stručnjaka, 2005. (elaborat). 

Također provjeri

Centar za religijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije     Naziv Centar za… Pročitaj više o Centar za religijske studije