Centar za istraživanje obitelji, djece i mladih

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnost ● ProjektiPublikacije
 

m  


Naziv

Centar za istraživanje obitelji, djece i  mladih – CODM / Centre for Child, Youth and Family Studies


Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.:  +385 1 4886 818
Fax: +385 1 4828 296
E-mail: Zora.Raboteg-Saric@pilar.hr


Voditelj

Prof. dr. sc. Zora Raboteg-Šarić


Osnutak

2006.


Djelatnost

Različiti demografski indikatori upozoravaju na transformaciju obiteljske strukture i pluralizaciju obiteljskih oblika, a raste i tzv. neobiteljski sektor, tj. sve više ljudi živi izvan obitelji. Obitelji s djecom suočavaju se sa stresom zbog (ne)zaposlenosti roditelja i uvjeta rada, niskog životnog standarda i poteškoća u usklađivanju roditeljskih i obiteljskih uloga, pri čemu su osobito pogođene žene. S druge strane, društvena potpora u obliku socijalnih programa oslanja se sve više na obitelj, ne samo u području odgoja i obrazovanja, nego i u području zdravlja i rada. U takvim uvjetima mijenjaju se i obiteljski odnosi. Sociološka i psihološka istraživanja u većoj mjeri su se usmjeravala na utjecaj obiteljske strukture na psihosocijalni razvoj djece, dok se u novije vrijeme sve više ispituje složeni međuodnos obiteljske strukture i šireg društvenog konteksta na obiteljske procese, psihološku dobrobit roditelja i djece i njihovu interakciju.
Centar se bavi istraživanjem kognitivnog, socijalnog i emocionalnog razvoja djece i adolescenata, rizičnih i zaštitnih čimbenika razvoja te odrednicama suvremenog roditeljstva i roditeljskim odgojnim postupcima. Ispituje se utjecaj uže i šire društvene okoline na obitelj te utjecaj obiteljskog konteksta na psihosocijalni razvoj djece i mladih. U centru se provode temeljna znanstvena istraživanja, istraživanja kojima je primarni cilj razvoj i poboljšanje metodologije istraživanja u ovom području (razvoj mjernih instrumenata i indikatora dječje dobrobiti), kao i primijenjena istraživanja, ponajprije istraživanja koja su preventivno usmjerena s ciljem unapređenja kvalitetnog roditeljstva, poboljšanja kvalitete života djece i mladih i unapređenja mjera socijalne politike koje se odnose na obitelj, djecu i mlade.
Područja istraživanja:
• Spoznajni, socijalni i emocionalni razvoj u najranijim godinama života, u djetinjstvu i adolescenciji.
• Utvrđivanje čimbenika razvoja koji određuju ranjivost djece i mladih kao i njihovu  otpornost na negativne utjecaje socijalne i fizičke okoline.
• Razvoj socijalno-psiholoških indikatora dječje dobrobiti te praćenje dobrobiti djece i mladih.
• Integriranje podataka različitih domaćih i međunarodnih institucija nužnih za procjenu stanja djece i mladih u državi i procjenu kvalitete usluga za djecu i mlade u različitim sektorima.
• Utjecaj različitih socijalizacijskih čimbenika (obitelji, vršnjaka, škole, medija) na psihosocijalni razvoj djece i adolescenata.
• Socijalizacija djece i mladih različitog spola.
• Promjene u obiteljskoj strukturi i utjecaj na obiteljske odnose; uloga očeva i majki  u odgoju djece.
• Izazovi usklađivanje radne i roditeljske uloge i posljedice ekonomskog stresa na dobrobit roditelja.


Projekti

2007. – Odrednice roditeljstva, obiteljski odnosi i psihosocijalna dobrobit djece

Ugovarač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj: Z. Raboteg-Šarić
Suradnici: A. Brajša-Žganec, M. Merkaš, M. Šakić, M. Šprajc-Bilen

Sažetak: Zagovornici pozitivne psihologije ističu važnost percipirane kvalitete života kao glavne komponente subjektivne dobrobiti. Obiteljski odnosi među najvažnijim su korelatima percipirane kvalitete života adolescenata. Dosadašnja istraživanja u najvećoj su se mjeri usmjerila na utjecaj življenja u različitim oblicima obitelji na dječji razvoj ili pak na povezanost roditeljskih odgojnih stilova i psihosocijalne prilagodbe djece, pri čemu je naglasak bio na problemima u prilagodbi, a ne na pozitivnim indikatorima dječjeg razvoja. Manje se zna o determinantama roditeljskog ponašanja, a također je bila zanemarena i aktivna uloga djece u socijalizacijskim procesima. Istraživanjima u okviru projekta ispituje se kakav je odnos između obilježja obitelji, roditeljskih odgojnih postupaka i individualnih osobina djece s mjerama opće psihosocijalne dobrobiti i specifičnih aspekata kvalitete života adolescenata, njihovog školskog postignuća i socio-emocionalne prilagodbe. Cilj nam je također razviti pouzdane i valjane pozitivne indikatore razvoja te ispitati koji čimbenici potiču pozitivan razvoj i pridonose otpornosti rizičnih skupina adolescenata na negativne okolinske utjecaje. Očekuje se da razlike u strukturi obitelji i s njima povezane razlike u socio-ekonomskom statusu djeluju na dobrobit i psihosocijalnu prilagodbu adolescenata tako što mijenjaju dobrobit roditelja i njihove odnose s djecom. Također se provjerava uloga individualnih obilježja djece kao zaštitnih činitelja koji mijenjaju učinke obiteljskih odnosa i roditeljskih odgojnih postupaka na psihosocijalnu prilagodbu adolescenata. Rezultati istraživanja omogućuju bolje poznavanje odrednica roditeljstva i pozitivnih aspekata razvoja adolescenata u sadašnjem društvenom kontekstu.

Publikacije

Brajša-Žganec, A., Kaliterna Lipovčan, Lj. (2006). Kvaliteta življenja, životno zadovoljstvo i sreća osoba koje profesionalno pomažu drugima. Društvena istraživanja, 15 (4-5), 713-728.

Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. (2006). Bračni status, financijske teškoće i socijalna podrška kao odrednice roditeljske depresivnosti i odgojnih postupaka. Društvena istraživanja, 15 (6), 961-1004.

Brajša-Žganec, A. (2007). Croatia. In: J. J. Arnett (Ed), International Encyclopedia of Adolescence. A Historical and Cultural Survey of Young People Around the World (pp. 195-204). New York: Routledge.

Brajša-Žganec, A., Slunjski, E. (2007). Socioemocionalni razvoj u predškolskoj dobi: povezanost razumijevanja emocija i prosocijalnog ponašanja, Društvena istraživanja, 16 (3), 477-496.

Raboteg-Šarić, Z., Bouillet, D., Marinović, L. (2007). Trgovanje ljudima kako ga vide mladi u Hrvatskoj: razumijevanje problema i mogućnosti prevencije. Zagreb: Međunarodna organizacija za migracije. – izbaciti

Raboteg-Šarić, Z., Bouillet, D., Marinović, L. (2007). Trafficking in the eyes of the youth in Croatia: Understanding the problem and prevention possibilities. Zagreb: International Organization for Migration.

Subotić, S., Brajša-Žganec, A., Merkaš, M. (2008). Školski stres i neka obilježja ličnosti kao prediktori suicidalnosti adolescenata, Psihologijske teme, 17 (1), 111-131.

Brajša-Žganec, A., Kotrla Topić, M., Raboteg-Šarić, Z. (2009). Povezanost individualnih karakteristika učenika sa strahom od škole i izloženosti nasilju od strane vršnjaka u školskom okruženju. Društvena istraživanja, 18 (4-5), 717-738.

Keresteš, G., Brajša-Žganec, A. (2009). Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji. Vodič za edukaciju stručnih djelatnika. Zagreb: Udruga za inicijative u socijalnoj politici.

Raboteg-Šarić, Z., Brajša-Žganec, A., Šakić, M. (2009). Life satisfaction in adolescents: The effects of perceived family economic status, self-esteem and quality of family and peer relationships, Društvena istraživanja, 18 (3), 547-564.

Raboteg-Šarić, Z., Šakić, M., Brajša-Žganec, A. (2009). Kvaliteta života u osnovnoj školi: povezanost sa školskim uspjehom, motivacijom i ponašanjem učenika, Društvena istraživanja, 18 (4-5), 697-716.

Žebec, M. S., Šakić, M., Kotrla Topić, M. (2009). Analiza odnosa brzine obradbe podataka, razumijevanja pročitanog i školskog uspjeha u učenika nižih razreda osnove škole, Društvena istraživanja, 18 (4-5), 763-784.

Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. (2010). Stavovi prema samohranom roditeljstvu, Revija za socijalnu politiku, 17 (1), 5-25.

 

 

 

Također provjeri

Centar za religijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije     Naziv Centar za… Pročitaj više o Centar za religijske studije