Centar za istraživanje međuljudskih razlika

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnost ● Projekti ● Publikacije
 

h


Naziv

Centar za istraživanje međuljudskih razlika / Centre for Research on Interindividual Differences


Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I, soba 3
10000 Zagreb
Tel: + 385 1 4886 803
Fax: +385 1 4828 296
E-mail: Goran.Milas@pilar.hr


Voditelj

Prof. dr. sc. Goran Milas


Osnutak

2006.


Djelatnost

Funkcionalni centar okuplja stručnjake iz područja diferencijalne psihologije i metodologije, a primarna mu je svrha proučavanje međuljudskih razlika u ponašanju, kogniciji, ličnosti i stavovima te razvoj metodoloških oruđa za njihovo izučavanje. Ciljevi centra su stjecanje temeljnih i primijenjenih znanstvenih spoznaja u području izučavanja međuljudskih razlika. Centar provodi istraživanja s područja psihologije ličnosti, kognitivne psihologije, psihologije političkih i društvenih stavova te psihologije međuljudskih odnosa nastojeći produbiti postojeće znanstvene spoznaje, provodeći usput primijenjena istraživanja u kojima će spoznaje prikupljene u Hrvatskoj i svijetu primjenjivati u društveno važnim domenama s ciljem njihovog unapređenja. Posebnu korist istraživanje međuljudskih razlika ima u odgojno obrazovnom sustavu i upravljanju ljudskim resursima.


Projekti

2007. – Osobine ličnosti, prirodni jezik i kognitivni razvoj. – Voditelj: dr. sc. Boris Mlačić; suradnici: G. Milas, M. S. Žebec, M. Kotrla Topić, I. Mikloušić.

Prvi opći cilj ovoga istraživanja je utvrditi deskriptivni model ličnosti za cjelinu jezika formiran prema načelima leksičkoga pristupa u hrvatskome jeziku i na ispitanicima iz hrvatske kulture. Također, cilj ovoga istraživanja jest usporediti taj model s dominantnim velepetorim modelom ličnosti, kao i ekvivalentnim istraživanjima u svijetu, što čini međukulturalnu dimenziju ovoga istraživanja. Drugi opći cilj ovoga istraživanja istražiti ponovljivost velepetoroga modela ličnosti na djeci i adolescentima te ga povezati s kognitivnim razvojem. Specifični ciljevi ovoga dijela istraživanja su postavljanje i vrednovanje novih modela sustava ljudske obrade podataka, postavljanje i vrednovanje cjelovitog modela intelektualnog funkcioniranja i osobina ličnosti. Značaj istraživanja je što su cjeloviti modeli osobina ličnosti, razvoja ličnosti i kognitivnoga razvoja proučavani iznimno rijetko, i potrebno ih je validirati. Isto tako, značaj ovoga istraživanja je u razvoju niza primjenjivih instrumenata za procjenu raznih aspekata ličnosti odraslih, kao i instrumenata za procjenu ličnosti i intelektualnih funkcija u populaciji djece i mladih.


Publikacije

Milas, G. (2004). Ličnost i društveni stavovi. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Milas, G. i Mlačić, B. (2007). Brand personality and human personality: Findings from ratings of familiar Croatian brands. Journal of Business Research, 60, 620-626.

Milas, G. (2007). Temeljne osobine ličnosti i neki vidovi političkog ponašanja. Društvena istraživanja, 16, 27-49.

Mlačić, B., Milas, G. i Kratohvil, A. (2007). Adolescent personality and self-esteem – an analysis of self-reports and parental ratings. Društvena istraživanja, 16, 213-236.

 

milas_knjiga LIČNOST I DRUŠTVENI STAVOVI – Na temelju podataka prikupljenih na uzorku 190 studentica i studenata,  u radu se korelacijskom analizom provjeravaju pretpostavke proizašle iz dvaju osnovnih teorijskih modela odnosa ličnosti i društvenih stavova – psihoanalitičkoga i socijalizacijskoga.

 

 

 

 

 

 

Također provjeri

Centar za religijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije     Naziv Centar za… Pročitaj više o Centar za religijske studije