Centar za istraživanje kvalitete življenja

NazivSjedišteVoditeljOsnutakDjelatnostUstrojProjekti ● Publikacije ● Mediji

 

l  

   

Naziv

Centar za istraživanje kvalitete življenja / Centre for Quality of Life Studies


Sjedište

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Marulićev trg 19/I
10000 Zagreb
Tel.: + 385 1 4886 820
Fax: + 385 1 4828 296
E-mail: Ljiljana.Kaliterna@pilar.hr 


Voditelj

Prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan


Osnutak

2006.


Djelatnost

Centar za istraživanje kvalitete življenja ima za cilj uspostaviti kontinuirano praćenje kvalitete življenja hrvatskih građana nizom objektivnih i subjektivnih indikatora.
Glavne skupine indikatora koje bi se kontinuirano pratile su: zdravlje, uvjeti stanovanja, zaposlenost, sigurnost, kakvoća životnog okoliša, naobrazba te sveukupno životno zadovoljstvo, osjećaj sreće i zadovoljstvo pojedinim područjima života (materijalno stanje, zdravlje, odnosi u obitelji, osjećaj sigurnosti, osjećaj prihvaćenosti).
Djelatnosti centra:
• praćenje indikatora kvalitete življenja na nacionalnom nivou
• praćenje kvalitete življenja na posebnim područjima (županije, otoci, seoska područja, područja od posebne državne skrbi, itd.), ili pojedinim skupinama stanovništva (stari ljudi, mladež, ljudi zaposleni u pojedinom sektoru gospodarstva, povratnici, etničke skupine, institucije, itd.)
• usporedba sa sličnim istraživanjima u drugim zemljama, osobito EU
• analiziranje pojedinih indikatora za potrebe potencijalnih naručitelja
• redovito izvješćivanje putem medija, izdavanjem posebnih publikacija, organiziranjem skupova
• povezivanje s ostalim funkcionalnim centrima u Institutu na provedbi terenskih istraživanja


Ustroj

Voditelj Centra je prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, a suradnici iz Instituta i/ili vanjski se okupljaju s obzirom na potrebe konkretnog istraživačkog zadatka.


Projekti

2008. Tematski sklop Kvaliteta življenja projekta Pilarov barometar hrvatskog društva. Stavovi i mišljenja građana o društvenim odnosima i procesima. Proljeće 2008.
Ugovarač: Hrvatski sabor
Voditelj: Lj. Kaliterna Lipovčan
Suradnici: A. Brajša-Žganec, J. Burušić, I. Šverko
Sažetak: Terenskim anketnim ispitivanjem provedenim tijekom listopada 2008.i spitano je 4000 punoljetnih hrvatskih građana u 200 različitih naselja. Rezultati istraživanja su pokazali da .je oko 70% hrvatskih građana zadovoljno svojim životom i osjeća se sretno ili vrlo sretno. Građani su najzadovoljniji odnosima s bližnjima (obitelj, prijatelji) te pripadnošću okolini u kojoj žive, a najmanje osjećajem sigurnosti u budućnost i životnim standardom. Oko trećine hrvatskih građana (32,6%) smatra da ima ispodprosječan životni standard, relativna većina (oko 60%) smatra da ima prosječan životni standard, a manjina (7,2%) smatra da im je životni standard iznadprosječan. Mjestom gdje žive zadovoljno je 83% građana i ne žele se preseliti u neki drugi dio Hrvatske. Većina je građana (60,2%) procijenila da im je zdravstveno stanje vrlo dobro ili dobro, a samo 12,5% ih je izjavilo da je loše ili vrlo loše. Većina je građana (62,6%) zadovoljna stanjem zdravstvene zaštite u svojoj lokalnoj zajednici. Najmanje su zadovoljni stanovnici Dalmacije (50,8%), a najzadovoljniji stanovnici Slavonije (68,0%). Opća kvaliteta naobrazbe u Hrvatskoj ocijenjena je vrlo dobrom. Nešto više od dvije trećine građana (70,1%) ocijenilo je stanje školstva u svojem mjestu ili gradu zadovoljavajućim. Zaposleni građani uglavnom su zadovoljni poslom koji obavljaju. Od pojedinih aspekata posla, najzadovoljniji su odnosima sa suradnicima i kolegama te odnosima s nadređenima, a najmanje su zadovoljni visinom prihoda i mogućnošću napredovanja. Većina građana u slobodno vrijeme gleda televiziju (94,3% svaki dan), posjećuje prijatelje i rođake (70,2% jednom tjedno), obilazi trgovine ili shoping-centre (45% jednom tjedno). Dvije trećine građana izjavilo je da vrlo rijetko ili nikad ne odlazi u kino, kazalište, na koncerte ili izložbe.

2008.- ESS – European Social Survey (Europsko društveno istraživanje)
Ugovarač: Nacionačna zaklada za znanost/ European Science Foundation
Voditelj: Lj. Kaliterna Lipovčan
Suradnici: T. Babarović, T. Brkljačić, J. Burušić, R. Franc, I. Šverko
Sažetak: Europsko društveno istraživanje se provodi na način da se istim upitnikom i točno utvrđenom metodologijom u europskim zemljama – članicama projekta anketira reprezentativni uzorak od 1.500 ispitanika. Hrvatska je prvi put sudjelovala u ovom istraživanju, uključenjem u  4. krug uz 29 drugih europskih zemalja. U periodu prosinac 2008.-ožujak 2009. provedeno je anketno istraživanje, na uzorku od 1.484 hrvatska građana. Unos i obrada rezultata je u tijeku.

2007. Quality of life in Croatia: Key findings from national research.
Ugovarač:  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin
Suradnici: Lj. Kaliterna Lipovčan i Predrag Bejaković
Sažetak: Na javnom natječaju koji je 2006. objavila zaklada European Foundation for the Improvement of Living ad Working Conditions, izvješćivanje o stupnju kvalitete življenja u Hrvatskoj na temelju pregleda dotadašnjih istraživanja, povjereno je znanstvenicima Lj. Kaliterni Lipovčan i Predragu Bejakoviću.  Izvješće je priređeno tijekom 2007. godine i nalazi se u cijelosti na: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf a sažetak izvješća na: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/291/en/1/ef07291en.pdf. Autori su za tu publikaciju nagrađeni Državnom nagradom za znanost za 2008. godinu

2007.- Razvoj nacionalnih indikatora kvalitete življenja.
Ugovarač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH.
Voditelj: Lj. Kaliterna Lipovčan
Suradnici: T. Babarovič, T. Brkljačić, F. Majetić, Z. Prizmić-Larsen, M. Tadić, I. Šverko
Sažetak: Projekt je dio trajne istraživačke djelatnosti Centra, usmjeren ka razvoju  indikatora koji upućuju na kvalitetu življenja, a koji bi bili usporedivi s onima u drugim zemljama. Skup pojedinačnih indikatora obuhvaća  objektivne uvjete življenja (uvjete stanovanja, prihode, stupanj obrazovanja),  subjektivno zadovoljstvo pojedinim područjima (materijalno stanje, obiteljski odnosi, radni odnosi, sigurnost, zdravlje.)  i životom u cjelini te odnos prema budućnosti (optimizam, pesimizam). Krajnji cilj projekta jest uspostaviti kontinuirano praćenje (polugodišnje ili godišnje) kvalitete življenja kako bi se na osnovi takvih istraživanja mogli osmišljavati programi za poboljšanje životnih uvjeta hrvatskog stanovništva


Publikacije
 

eqls_w Naslovna stranica nacionalnog izvješća Kvaliteta življenja u Hrvatskoj izrađenog i objavljenog u sklopu istraživačkog projekta Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta “Monitoring kvalitete življenja u Europi”

 
Kaliterna Lipovčan Lj, Prizmić Larsen Z. (2006) What makes Croats happy? – Predictors of happiness in representative sample. U: A. Delle Fave (Ur.) Dimensions of Well-Being, Research and Interventions. Milano: FrancoAngeli. Str. 53-60.

Kaliterna Lipovčan, Lj.. Prizmić-Larsen, Z. (2006) Quality of life, life satisfaction and happiness in Croatia in comparison to European countries. Croatian accession to the European Union. The challenges of participation / Ott, Katarina (ur.). Zagreb : Institute of Public Finances, Friedrich Ebert Stiftung, Str. 189-208.
http://www.ijf.hr/eng/EU4/kaliterna-prizmic.pdf

Kaliterna Lipovčan, Lj.. Prizmić-Larsen, Z. (2006) Kvaliteta življenja. životno zadovoljstvo i osjećaj sreće u Hrvatskoj i europskim zemljama. U: (Katarina Ott, ur:) Pridruživanje Hrvatske EU: Izazovi sidjelovanja. Zagreb : Institut za javne financije i Friedrich Ebert Stiftung, Str. 181-197.
http://www.ijf.hr/Eu4/kaliterna-prizmic.pdf

Brajša-Žganec, A, Kaliterna Lipovčan, Lj. (2006) Kvaliteta življenja, životno zadovoljstvo i sreća osoba koje profesionalno pomažu drugima. Društvena istraživanja. 15, 4-5 (84-85); 713-728

Kaliterna Lipovčan, Lj, Prizmić-Larsen, Z. (2007) Importance and satisfaction with life domains in Croatia. U: Estes, Richard J. (ur.) Advancing Quality of Life in a Turbulent World. Dordrecht, The Netherlands: Springer,  Str. 41-51.

Kaliterna Lipovčan, Lj, Brkljačić, T, Šakić, V. (2007) Monthly income and subjective well-being in Croatian citizens. Croatian Medical Journal. 48, 5; 727-733
http://www.cmj.hr/2007/48/5/17948959.htm

Bejaković P. Kaliterna Lipovčan Lj. (2007) Quality of life in Croatia: Key findings from national research. Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf

Barnes-Farrell J, Davies-Schrils K, McGonagle A,  Walsh B, DiMilia L, Fischer F, Hobbs B,  Kaliterna Lj, Tepas D. (2008). What aspects of shiftwork influence off-shift well-being of healthcare workers. Applied Ergonomics. 39 ( 5) 589-596.
https://www.researchgate.net/publication/5428253_What_aspects_of_shiftwork_influence_off-shift_well-being_of_healthcare_workers

Kaliterna Lipovčan Lj., Prizmić Z. i Franc R. (2009) Age and gender differences in affect regulation strategies. Društvena istraživanja 18 (6) 1075-1088.

Prizmić, Z., Kaliterna Lipovčan, Lj., Franc R. What to do and not to do to be happy and satisfied?-Affect regulation strategies and subjective well-being in a representative sample of Croatia. In: T. Freire (ur.) Understanding Positive Life, Research and Practice on Positive Psychology. Lisbon: Climpesi.Editors 215-230.

Kaliterna Lipovčan Lj, Brkljačić, T. (2009) Životno zadovoljstvo I osjećaj sreće stanovnika Ličko-Senjske županije u usporedbi s ostalim hrvatskim županijama. U: Holjevac Ž. (ur) Identitet Like: korijeni i razvitak. Knjiga II Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić, str. 130-137.

Prizmić-Larsen Z, Kaliterna Lipovčan Lj,  Burušić, J. (2009) Off-the-job activities and well-being in healthcare professionals. Revija za socijalnu politiku. 16 (3) str. 271-280.


Mediji

– HRT – Znanstvena petica – “Životno zadovoljstvo građana Hrvatske”, ožujak 2006.
– Intervju “Ekonomija sreće”, Jutarnji list 12. svibnja 2007.
– Intervju “Ekonomija sreće” za Poduzetnički portal www.poduzetništvo.org 15. svibnja 2007.
– Članak “Bolje biti pijan nego star?”, Vijenac, 3. srpnja 2008.
– Intervju Hrvatska industrija sreće, Jutarnji list 6. rujna 2008.
– Članak Hrvatski san, Forbes, siječanj 2009.
– HRT – Trenutak spoznaje – Kvaliteta življenja u Hrvatskoj, 8. listopada 2009.
www.cd-croatia.eu – Intervju “Croatia is in a happier half of the world”, listopad 2009.
– Članak “Mnogo muke ni za što”, Časopis “Banka”, studeni 2009.

Također provjeri

Centar za religijske studije

Naziv ● Sjedište ● Voditelj ● Djelatnost ● Područja ● Publikacije     Naziv Centar za… Pročitaj više o Centar za religijske studije