Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u sklopu Programskog financiranja Instituta u razdoblju 1. 1. 2024. – 31. 12. 2027., a financira ga Europska unija – NextGeneration EU. Novosti

i1

 

Sažetak projekta

Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR)

Projektom će se interdisciplinarno istražiti dosad nedovoljno obrađene aspekte promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj, koje će u sljedećim generacijama značajno utjecati na društvenu koheziju i razvojne mogućnosti društva. Predmet su istraživanja promjene rodnih uloga, identiteta i praksi koje je sa sobom donijelo uključenje Hrvatske u Europsku uniju, kao i stalno intenziviranje globalne društvene, ekonomske i kulturne međuzavisnosti. Ovi su procesi doveli ne samo do fleksibilizacije rada nego i novih obrazaca organizacije života usko povezanih s rodnim odnosima. Uz značajke nastajućih rodnih identiteta mlađih generacija (u recentnoj literaturi opisivanih kao „nove muškosti“ i „nove ženskosti“) te njihovih implikacija u različitim područjima društvenog života, detaljno će se istražiti društvene nejednakosti i višestruke isključenosti povezane s rodom. Rezultati projekta pridonijet će razumijevanju specifičnosti nastajućih rodnih odnosa u Hrvatskoj, što je važno za formuliranje intersektorskih javnih politika na nacionalnoj razini, te u području kohezijske politike EU-a. Unaprijedit će se i metodologija u područjima relevantnim za istraživanje. Metodologija se temelji na integraciji kvantitativnih i kvalitativnih pristupa (mješovite metode), a radni paketi na projektu uključuju: RP1 Prikupljanje podataka; RP2 Kontekst roda: teorijski aspekti; RP3 Rodne nejednakosti i isključenosti; RP4 Rodni identiteti, vrijednosti i prakse mladih generacija; te RP5 Diseminacija i suradnja s civilnim društvom. U sklopu projekta provest će se anketno ispitivanje na nacionalno proporcionalnom uzorku (N=1.000) (knowledge panel), dva anketna ispitivanja na ciljanim kvotnim uzorcima, jedno studentske populacije (N=600) i jedno populacije mladih (N=600), polustrukturirani intervjui na temu rodnih odnosa, identiteta i praksi u različitim hrvatskim regijama (N=60), polustrukturirani višegeneracijski intervjui na temu trajektorija rodnih odnosa s ciljanom populacijom (roditelji i djeca iz iste obitelji) (N=10), ekspertni intervjui u području rodnih odnosa među mladima (N=4), te fokusne grupe na temu novih konstrukcija roda (N=4). U sklopu projekta razvit će se također skale nove muškosti i nove ženskosti, te provesti etnografije društvenih susreta mladih i mladih odraslih (N=3), kao i etnografije online društvenih susreta mladih (N=2).

Project summary

Changing Gender Relations in Croatia (NEXTGENDERHR)

Using an interdisciplinary approach, this project will research the aspects of changing gender relations in Croatia that have not yet been sufficiently addressed. These changes will significantly affect social cohesion and the development possibilities of society in future generations. This research focuses on changes in gender roles, identities and practices brought about by the inclusion of Croatia in the European Union, as well as the constant intensification of global social, economic and cultural interdependence. These processes have led not only to the flexibility of work arrangements, but also to new patterns of life organization closely related to gender relations. Along with the features of emerging gender identities of younger generations (in recent literature described as “new masculinities” and “new femininities”) and their implications in different areas of social life, social inequalities and multiple exclusions related to gender will be explored in detail. Project results will contribute to the understanding of the specificity of emerging gender relations in Croatia, which is important for the formulation of intersectoral public policies at the national level, and in EU cohesion policies. The methodology used in this project will also be improved in areas relevant to research. This will be based on the integration of quantitative and qualitative approaches (mixed methods). The work packages of the project include: RP1 Data collection; RP2 Context of gender: theoretical aspects; RP3 Gender inequalities and exclusions; RP4 Gender identities, values and practices of young generations; and RP5 Dissemination and cooperation with civil society. As part of the project, one survey will be conducted on a nationally proportional sample (N=1000) (knowledge panel), two surveys on targeted quota samples, one among a student population (N=600) and one among youth (N=600), semi-structured interviews on gender relations, identity and practices in different Croatian regions (N=60), semi-structured multigenerational interviews on trajectories of gender relations with a target population (parents and children from the same family) (N=10), expert interviews in the field of gender relations among young people (N=4), and focus groups on new constructions of gender (N=4). Within the framework of the project, scales of new masculinity and new femininity will also be developed, and ethnographies of social meetings between youth and young adults (N=3), as well as ethnographies on online social meetings between young people (N=2) will be carried out.

Istraživački tim / Research team

Voditeljica projekta / Project leader: dr. sc. Jadranka Rebeka Anić (Institut Pilar).

Suradnici/e iz Instituta Pilar / Associates from the Pilar Institute: dr. sc. Lynette Šikić Mićanović, dr. sc. Inga Tomić Koludrović, dr. sc. Augustin Derado, Iva Žunić, mag., Paula Greiner, mag., mr. sc. Mirko Petrić, Matija Krizmanić, mag.

Vanjska suradnica / External associate: doc. dr. sc. Željka Zdravković (Sveučilište u Zadru).

Novosti

Predavanje dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović: Researcher vulnerability in sensitive research; Zagreb, 30. 4. 2024.
Mirela Crljen na konferenciji European Association of Research Managers and Administrators – EARMA; Odense (Danska), 23.-25. 4. 2024.
Izlaganje Ive Žunić, mag. soc., mag. psych., o skalama muškosti i ženskosti, 8. 2. 2024.
Održan radni sastanak projekta NextGenderHR; Split, 18. i 19. 1. 2024.

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima