Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika u Pravnoj službi, 15. 4. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranog radnog mjesta stručni suradnik u Pravnoj službi, radno mjesto I. vrste, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog smjera: mag.iur, ili stečen VSS prema ranije važećim propisima: dipl.iur.
– informatička pismenost (excel tablice, rad u programima javnih službi)
– dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavlja se:

– životopis (EU format)
– dokaz o završenom studiju pravnog smjera (preslika)
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, preslika indeksa, svjedodžba i sl.)
– ako kandidat ima radnog iskustva dostavlja izvadak/potvrdu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (u izvorniku) navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se intervjui za provjeru motiviranosti i znanja engleskog jezika. O datumu intervjua kandidati će biti obaviješteni e-poštom (u prijavi naznačiti e-adresu).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od objave. Prijave s dokazima dostavljaju se na dva načina:

– elektronički u jednom dokumentu u PDF-u, na e-adresu: pravna@pilar.hr
– u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, preporučenom poštom (s naznakom „natječaj-pravna služba“), ili neposredno na gornju adresu, I kat, soba 12.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta: www.pilar.hr

Institut Pilar

Zagreb, 15. 4. 2019.

Poništenje natječaja  za sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u Pravnoj službi, 15. 4. 2019.

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb