Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika u Pravnoj službi, 15. 4. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranog radnog mjesta stručni suradnik u Pravnoj službi, radno mjesto I. vrste, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog smjera: mag.iur, ili stečen VSS prema ranije važećim propisima: dipl.iur.
– informatička pismenost (excel tablice, rad u programima javnih službi)
– dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavlja se:

– životopis (EU format)
– dokaz o završenom studiju pravnog smjera (preslika)
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, preslika indeksa, svjedodžba i sl.)
– ako kandidat ima radnog iskustva dostavlja izvadak/potvrdu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (u izvorniku) navedene na: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene uže selekcije kandidata, obavit će se intervjui za provjeru motiviranosti i znanja engleskog jezika. O datumu intervjua kandidati će biti obaviješteni e-poštom (u prijavi naznačiti e-adresu).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od objave. Prijave s dokazima dostavljaju se na dva načina:

– elektronički u jednom dokumentu u PDF-u, na e-adresu: pravna@pilar.hr
– u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, preporučenom poštom (s naznakom „natječaj-pravna služba“), ili neposredno na gornju adresu, I kat, soba 12.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta: www.pilar.hr

Institut Pilar

Zagreb, 15. 4. 2019.

Poništenje natječaja  za sistematizirano radno mjesto stručnog suradnika u Pravnoj službi, 15. 4. 2019.

Također provjeri

Obavijest o rezultatu natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu GUIDEPREP

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatu natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu GUIDEPREP