Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu GUIDEPREP, 24. 7. 2023.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, za rad na projektu GUIDEPREP – Growing Up in Digital Europe Preparation Phase – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca s mogućnošću produljenja, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

1. Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. Uvjeti propisani Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
3. Stečen akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom polju psihologije
4. Dobro poznavanje psihologije razvoja djece i mladih s naglaskom na psihološku dobrobit te obrazovanje i profesionalni razvoj
5. Dobro poznavanje psihometrije, multivarijatnih statističkih analiza te kvantitativne i kvalitativne istraživačke metodologije u području psihologije
6. Odlično poznavanje rada na računalu, pogotovo rada u programima za statističku obradu podataka
7. Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
8. Lakoća verbalnog izražavanja u govornoj i pisanoj formi (na hrvatskom i engleskom jeziku), sposobnost javnog prezentiranja, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, izgrađene radne navike, spremnost na timski rad

Dodatni uvjeti (prednost pri zapošljavanju):

1. Iskustvo rada na kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima
2. Objavljeni znanstveni i stručni radovi iz područja istraživanja dobrobiti djece i mladih, te obrazovanja i razvoja karijere u časopisima indeksiranim u nacionalnim i međunarodnim bazama
3. Izlaganja na znanstvenim konferencijama

Uz potpisanu prijavu prilaže se:

1. Životopis
2. Dokaz o stečenom doktoratu znanosti u polju psihologije
3. Popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova
4. Ispis o citiranosti i indeksiranosti radova u referentnim bazama (WoSS, Scopus)
5. Potvrda o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, ustanova nositelja, trajanje projekta, voditelj)
6. Popis izlaganja na znanstvenim konferencijama
7. Dva potpisana pisma preporuke (sveučilišni profesor i/ili znanstvenik)
8. Potpisano motivacijsko pismo
9. Elektronički zapis HZMO o radnom stažu
10. Dokaz o odličnom znanju engleskog jezika (potvrda, svjedodžba, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Pristupnici koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i zakonski propis, i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Podnošenjem prijave na natječaj smatra se da pristupnik daje Institutu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji u svrhu provedbe natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon selekcije užeg izbora pristupnika, s istima će se provesti razgovor za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti, znanja engleskog jezika i znanja rada u programima statističke obrade podataka.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo elektroničkim na e-adresu: natjecaj@pilar.hr, s naznakom „natječaj – viši asistent GUIDEPREP“

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta: www.pilar.hr/natjecaji

Obavijesti o rezultatu natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatu natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu GUIDEPREP

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatu natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu GUIDEPREP