Monografija: Vukovarsko-srijemska županija: demografski izazovi, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja

U Biblioteci Posebna izdanja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar objavljena je znanstvena monografija VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA: demografski izazovi, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja koju je uredio dr. sc. Dražen Živić.Iz Uredničkog predgovora

Dražen Živić (ur.)
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA: DEMOGRAFSKI IZAZOVI, KVALITETA ŽIVLJENJA I PERSPEKTIVA RAZVOJA
Biblioteka POSEBNA IZDANJA
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb – Vukovar, 2022. – 442 str.
ISBN 978-953-8404-03-0

Predstavljanje knjige “Vukovarsko-srijemska županija. Demografski izazovi, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja”; Vukovar, 9. 11. 2022.

Sadržaj

Omot | Impresum | Sadržaj

Urednički predgovor

Stanovništvo Vukovarsko-srijemske županije – Aktualni trendovi i procesi
Opće demografske prilike i čimbenici kretanja i razvoja stanovništva Vukovarsko-srijemske županije (Dražen Živić)
Aktualni trendovi u prirodnom kretanju stanovništva Vukovarsko-srijemske županije (1999. – 2019.) (Ivo Turk, Nikola Šimunić, Nenad Pokos)
Aktualni trendovi u mehaničkom kretanju stanovništva Vukovarskosrijemske županije (Nenad Pokos, Nikola Šimunić, Ivo Turk)
Stanovništvo Vukovarsko-srijemske županije u europskom regionalnom kontekstu (Nikola Šimunić)

Kvaliteta življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji – Analiza empirijskih pokazatelja
Situacija, očekivanja i izbori sudbina na području Vukovarsko-srijemske županije u komparativnoj perspektivi (Stanko Rihtar)
Društvene i osobne odrednice životnog zadovoljstva i sreće stanovnika Vukovarsko-srijemske županije (Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Andreja Brajša-Žganec)
Dobrobit zajednice i planiranje lokalnog razvoja: prinos analizi razvojnih potreba i potencijala Vukovarsko-srijemske županije (Geran-Marko Miletić, Matea Milak, Mateo Žanić)
Privrženost mjestu i migracijske aspiracije stanovnika Vukovarsko-srijemske županije (Mateo Žanić, Geran-Marko Miletić, Matea Milak)

Između izazova, vizije i napretka
Vukovar – hrvatska kulturna metropola na Dunavu (Vlado Šakić, Katarina Perić)
Obilježja i utjecaj društveno-gospodarskih promjena međunarodnih razvojnih politika tranzicijske pravde u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Sandra Cvikić)
Proizvodnja razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije kao alata razvoja: neki sociološki uvidi u društvene, političke i gopodarske odrednice razvojne strategije (Drago Čengić, Sandra Cvikić)

Prilog — Tablični pregled anketnih rezultata
Sažetak
Summary

Iz Uredničkog predgovora: Predmet, svrha i ciljevi istraživanja

Znanstvena monografija Vukovarsko-srijemska županija: demografski izazovi, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja nastala je kao rezultat provedbe dvaju znanstvenoistraživačkih projekata koje je Institut društvenih znanosti Ivo Pilar realizirao za potrebe Vukovarsko-srijemske županije i uz njezinu financijsku potporu. Prvi projekt „Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije“ realiziran je 2019./2020., a projekt „Izrada analitičko-svodne studije Vukovarsko-srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja“ 2020./2021. godine. U ovoj se publikaciji donose objedinjeni rezultati provedenih projekata, s osloncem na analitičko-svodnu studiju.

Predmet ovoga istraživanja usmjeren je prema znanstvenoj analizi i
interpretaciji:
– rezultata kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja (anketa, polustrukturirani intervjui i fokus-grupa) kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji
– relevantnih domaćih i međunarodnih strateških i razvojnih dokumenata te
– relevantnih statističko-demografskih podataka iz općih popisa stanovništva kao i podataka vitalne i migracijske statistike Republike Hrvatske koji se odnose na Vukovarsko-srijemsku županiju.

Svrha je ovoga istraživanja, na temelju rezultata znanstvene analize empirijskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao i prikupljene te GIS-kartografskom metodom obrađene statističko-demografske dokumentacije (realizirano u prvoj polovici 2020.), prepoznati ključne odrednice i ponuditi znanstveno utemeljene odgovore na razvojne izazove, mogućnosti, prijetnje i perspektive napretka i održivog razvoja toga prostora to više jer su posljednjih nekoliko godina produbljeni poremećaji u demografskom i socio-demografskom razvoju Županije. Značajno su pritom ojačale migracije stanovništva, napose iseljavanje prema drugim hrvatskim krajevima i inozemstvu, što u sinergiji s negativnom bioreprodukcijom dovodi u pitanje ostvarivanje potrebne i poželjne vizije i ciljeva održivosti i održivog demografskog i društveno-gospodarskog razvoja i napretka Županije te osiguranje zadovoljavajuće (optimalne) kvalitete življenja u najširem smislu riječi. Ujedno, prikazani su i interpretirani osnovni paradigmatski povijesni, demografski i drugi uvidi odrednica izgradnje i očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta Županije s posebnim naglaskom na fenomen „Vukovara ‘91.“ i njegova oblikovanja kao hrvatske kulturne metropole na Dunavu te utjecaja ključnih elemenata provedbe politike tranzicijske pravde na život i međusobne odnose stanovništva koje živi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a koji imaju složene i dalekosežne implikacije na kvalitetu življenja u tom prostoru.

Imajući potonje u vidu, opći cilj ovoga istraživanja jest izraditi znanstvenoistraživačku, multidisciplinarnu i interdisciplinarnu analitičko-svodnu studiju u okviru koje se dodatno istražuje niz složenih pitanja suvremenog stanja i perspektiva populacijskog razvoja, unutarnjih i vanjskih migracija, kvalitete življenja i budućeg razvoja/napretka Vukovarsko-srijemske županije. Studija je utemeljena na realnim i objektivnim činjenicama, rezultatima empirijskog istraživanja (anketa, polustrukturirani intervjui i fokus-grupa), objavljenoj znanstvenoj literaturi i relevantnoj dokumentaciji te prikupljenoj, obrađenoj i analiziranoj demografsko-statističkoj dokumentaciji (popisna, vitalna i migracijska statistika) na temelju kojih je moguće definirati, planirati i realizirati ciljeve, mjere i aktivnosti društveno-gospodarskog razvoja i napretka Vukovarsko-srijemske županije, a sve s ciljem usporavanja/ublažavanja/zaustavljanja negativnih demografskih, migracijskih i društvenih trendova, ubrzavanja gospodarskog rasta, optimizacije održivog razvoja te uklanjanja razvojnog zaostajanja Županije u odnosu na Hrvatsku u cjelini kao i većinu drugih županija.

Specifični ciljevi projekta definirani su sljedećim istraživačkim podtemama:
– Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije kao alat razvoja
– Mogućnosti, pravci i strategije reindustrijalizacije Vukovarsko-srijemske županije
– Stanovništvo Vukovarsko-srijemske županije: aktualni trendovi i perspektive
– Vukovar kao hrvatska kulturna metropola na Dunavu
– Obilježja i utjecaj društveno-gospodarskih i političkih promjena međunarodnih razvojnih politika tranzicijske pravde u Vukovarsko-srijemskoj županiji te
– Kvaliteta življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji: analiza i interpretacija empirijskih pokazatelja, s posebnim naglaskom na povjerenje stanovnika Županije u institucije, na odrednice životnog zadovoljstva i sreće, planiranje lokalnog razvoja, privrženost mjestu stanovanja te migracijske aspiracije stanovnika Županije.

Očekivani rezultati istraživanja trebaju pridonijeti prepoznavanju najvažnijih razvojnih potencijala, kao i realnih odnosno održivih demografskih, društvenih i gospodarskih koncepata i modela budućeg razvoja i napretka Županije, a na osobit način prepoznavanju potencijalnih razvojnih projekata u kontekstu regionalnog (urbanog i ruralnog) razvoja Županije.

U svrhu realizacije svrhe i ciljeva istraživanja formiran je projektni tim od 14 istraživača – kompetentnih znanstvenika iz područja društvenih znanosti, znanstvenih polja demografija, psihologija i sociologija.

Područni centar Vukovar

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština