Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta, rad u područnom centru Instituta u Gospiću, 18. 9. 2020.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u područnom centru Instituta u Gospiću.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, puno radno vrijeme, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij sociologije
– ukupan prosjek ocjena tijekom studija koji osigurava upis na doktorski studij sociologije
– odlično poznavanje njemačkog jezika u govoru i pismu

Dodatni uvjeti:

– motiviranost za znanstveno usavršavanje u području kvantitativne i/ili kvalitativne metodologije
– motiviranost za znanstveno usavršavanje u području sociologije razvoja i okoliša i ruralne sociologije
– iskustvo rada na znanstveno-istraživačkim projektima iz područja sociologije (terenski rad u provedbi anketa i intervjua)
– motivacija za usavršavanje na međunarodnoj razini (boravak na inozemnim sveučilištima i/ili razmjenama studenata)
– pisana preporuka dva sveučilišnog nastavnika
– objavljeni radovi ili osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– komunikacijske sposobnosti i motivacija za timski rad

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– životopis (EU standard)
– dokaz o traženom stupnju obrazovanja
– prijepis ocjena svih ispita tijekom studija s prosjekom
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
– dokaz o znanju njemačkog jezika (potvrda, indeks, svjedodžba, objavljeni radovi na njemačkom jeziku i sl.)
– dokazi iz dodatnih uvjeta
– potvrda o upisanom doktorskom studiju (ako je studij upisan)
– motivacijsko pismo

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke, sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Prijave s dokazima podnose su u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku u PDF formatu na e-adresu: pravna@pilar.hr

Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti razgovor za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti i znanja njemačkog jezika. O datumu razgovora izabrani pristupnici bit će obaviješteni elektroničkim putem.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječajnog postupka bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja za suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju asistent, rad u područnom centru Gospić