Natječaj za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, rad u područnom centru Instituta u Vukovaru, 18. 9. 2020.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik – radno mjesto I. vrste, interdisciplinarno područje znanosti, znanstvena polja sociologija i teologija, rad u područnom centru u Vukovaru.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– primjena čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– odredbe Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za traženo znanstveno zvanje, znanstveno područje i znanstvena polja
– odredbe Pravilnika o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU standard)
2. diploma o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i znanstvenim poljima (ako je izbor proveden)
5. dokaz o udovoljavanju uvjeta za izbor na radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaz o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu Pilar dostupan je na poveznici: https://www.pilar.hr/2012/05/opci-akti

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve dokaze (izvornik) navedene na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječajnog postupka objaviti će se u zakonskom roku na službenoj internetskoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja za znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, rad u područnom centru Vukovar