Objavljena knjiga ddr. sc. Miljenka Brekala PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata

U suizdavaštvu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Udruge hrvatskih domoljuba objavljena je knjiga ddr. sc. Miljenka Brekala PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata.Iz Predgovora

 

 

 

 

 

prof. ddr. sc. Miljenko Brekalo
PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Udruga hrvatskih domoljuba
Osijek/Zagreb, 2019. – 190 str.
ISBN 978-953-7964-80-1


Sadržaj

Naslovnica | Impresum | Sadržaj

PREDGOVOR
Predgovor
Preface

UVOD
Uvod
Introduction

STRUKTURA ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA
1. Društveno‐političko uređenje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
2. Politička pripadnost rukovodnog kadra u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj
3. Politička pripadnost zapovjednog kadra u JNA, miliciji i Službi državne sigurnosti
4. Politička nastava u JNA
5. Službeni jezik u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj
6. Funkcija predsjednika SFRJ
7. Članstvo u Savezu socijalističke omladine
8. Karakter obrazovanja u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj
9. Financijska pomoć nerazvijenim republikama SFRJ
10. Financijski doprinos republika u saveznom proračunu
11. Karakter Domovinskoga rata
12. Pozicija nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
13. Granice tzv. Velike Srbije
14. Uloga JNA u Domovinskome ratu
15. Razoružavanje Teritorijalne obrane u Republici Hrvatskoj
16. Flota Ratne mornarice JNA nakon raspada SFRJ
17. Zrakoplovstvo JNA nakon raspada SFRJ
18. Vojni potencijali Republike Hrvatske početkom Domovinskoga rata
19. Legalitet naoružavanja Republike Hrvatske
20. Masovni ratni zločini u Republici Hrvatskoj
21. Društveno-političko uređenje Republike Hrvatske
22. Odnos oficijelne vlasti Republike Hrvatske prema etničkim skupinama
23. Status manjina u strukturi zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj
24. Status braniteljske populacije u Republici Hrvatskoj
25. Demografski gubitci tijekom Domovinskoga rata u Osijeku
26. Ratna odšteta uplaćena Republici Hrvatskoj
27. Odnos Republike Srbije i Republike Crne Gore prema nestalim osobama u Republici Hrvatskoj tijekom Domovinskoga rata
28. Odnos oficijelnih vlasti Republike Srbije prema oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku
29. Istraživanje vrijednosti Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj
30. Utjecaj braniteljske populacije na hrvatsku vlast

1. The socially‐political system in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
2. The political affiliation of the executive staff in the Socialist Republic of Croatia
3. The political affiliation of the members of the JNA, the militia and the State Security Service
4. The political training in the JNA
5. The official language in the Socialist Republic of Croatia
6. The function of the President of SFRY
7. The membership in the Socialist Youth Alliance
8. The character of education in the Socialist Republic of Croatia
9. The financial assistance to the underdeveloped republics of SFRY
10. The financial contribution of the Republic to the federal budget
11. The character of the Homeland War
12. The position of national minorities in the Republic of Croatia
13. The borders of the so-called Greater Serbia
14. The role of the JNA in the Homeland War
15. The Disarmament of the Territorial defence in the Republic of Croatia
16. The Fleet of the Yugoslav Navy after the breakup of Yugoslavia
17. The Yugoslav Air Force after the breakup of Yugoslavia
18. The military potentials of the Republic of Croatia at the beginning of the Homeland war
19. The legality of the armament in the Republic of Croatia
20. The acts of massive war crimes in the Republic of Croatia
21. Socio-political system of the Republic of Croatia
22. The attitude of the official authorities in the Republic of Croatia towards ethnic groups
23. The status of minorities in the structure of the legislative authority in the Republic of Croatia
24. The status of the veteran population in the Republic of Croatia
25. The demographic losses during the Homeland war in Osijek
26. The war damages paid to the Republic of Croatia
27. The attitude of the Republic of Serbia and of the Republic of Montenegro towards missing persons in the Republic of Croatia
28. The attitude of the official authorities of the Republic of Serbia towards armed aggression against the Republic of Croatia
29. The research of the values of the Homeland war in the Republic of Croatia
30. The impact the veteran population on the Croatian authorities

REZULTATI ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA
Rezultati znanstvenoga istraživanja
The results of the scientific research
Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Recherche
Résultats de la recherche scientifique
Результаты Научного Исследования
I risultati della ricerca scientifica

PODATCI O AUTORU


Iz Predgovora

Udruga hrvatskih domoljuba iz Osijeka odlučila je kroz znanstveno istraživanje promijeniti krivu percepciju Domovinskoga rata kod manjega dijela pučanstva. Istovremeno, odlučila je saznati što njegovim uzrocima, ratnoj faktografiji i posljedicama znaju studenti dodiplomskoga studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odnosno kakva su im predznanja koja su stekli na temelju postojećih kurikuluma povijesti. U cilju toga pokrenuli su projekt PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata koji je naišao na odobravanje svekolike javnosti. Navedeni Projekt je pokrenut inicijalnim financijskim sredstvima koja su dobivena kroz javni natječaj od strane Osječko-baranjske županije. U cilju provedbe navedenoga projekta, Udruga hrvatskih domoljuba ostvarila je znanstvenu suradnju s Institutom društvenih znanosti Ivom Pilarom, odnosno s njegovim Područnim centrom Osijek koji ima višegodišnju plodonosnu tradiciju istraživanja Domovinskoga rata. (…) Osnovni cilj znanstvenoga istraživanja je bio doći do kvalitativnih spoznaja o esencijalnim znanjima studentske populacije o društveno-političkom uređenju SFRJ, velikosrpskoj ideji na prostoru SFRJ odnosno Republike Hrvatske, uzrocima Domovinskoga rata, ulozi JNA u velikosrpskom projektu, nastanku nezavisne i suverene Republike Hrvatske. Rezultati znanstvenoga istraživanja, provedenoga u sklopu znanstvenoga projekta PAX CROATORUM – narušene vrijednosti Domovinskoga rata, bit će urbi et orbi prezentirani, šaljući poruku mira Hrvatskoj i svijetu, kao što je navedeno u nazivu projekta PAX CROATORUM.

Područni centar Osijek

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština