Natječaj za znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – rad u središnjici Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
• opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
• odredbi čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost za traženo znanstveno područje
• Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
• iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis (EU format)
2. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost
3. dokaz da je pristupnik najmanje pet godina bio u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika (čl. 41. Zakona)
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i 9. Pravilnika (potvrda za svaki dokaz)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz)
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr (opći akti)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje roga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku na CD ili sticku, te na e-adresu: pravna@pilar.hr, a u papirnatom obliku preporučenom poštom na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 34 od 11. 4. 2018., na Euraxess jobs portalu i na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb, rad na projektu DISINFO klima

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za izbor na suradničko… Pročitaj više o Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb, rad na projektu DISINFO klima