Novo iz tiska: POVIJESNI ATLAS VARAŽDINA

U izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Državnog arhiva Varaždin iz tiska je izašao 5. svezak Povijesnog atlasa gradova autorice dr. sc. Mirele Slukan Altić posvećen gradu Varaždinu

varazdin336dpi

Projekt “Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova” bavi se prikupljanjem, znanstvenom obradom i objavljivanjem kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Temelji se na arhivskom gradivu pohranjenom u našim i stranim arhivskim i muzejskim ustanovama. Objavljivanjem i tumačenjem spomenutih izvora želi se unaprijediti dosadašnje spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova i skrenuti pažnju znanstvene i stručne javnosti na važnost kartografskih izvora kao izvora za hrvatsku povijest.

Dr. sc. Mirela Slukan Altić
POVIJESNI ATLAS GRADOVA
V. svezak: VARAŽDIN
Nakladnici: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Državni arhiv Varaždin
Zagreb, 2009.

Sadržaj
Povijesni atlas gradova
Objavljeni svesci
Predgovor 5. svesku: Varaždin
Historical Towns Atlas


Sadržaj

Povijesni atlas gradova
Historical Towns Atlas
Predgovor

I. PRIRODNOGEOGRAFSKI UVJETI RAZVOJA GRADA VARAŽDINA
Položaj
Osobine reljefa
Hidrografski odnosi
Obilježja klime
Tlo
Osobine krajobraza
Mineralne sirovine

II. VARAŽDINSKI KRAJ OD NAJSTARIJIH TRAGOVA NASELJAVANJA DO PRVOG SPOMENA GRADA: ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA (Marina Šimek)
Dokazi najstarije naseljenosti
Život tijekom bakrenog i ranog brončanog doba
Srednje brončano doba
Arheološki nalazi kasnog brončanog doba
Starije željezno doba varaždinskog kraja
Tragovi mlađeg željeznog doba
Antičko naslijeđe
Srednji vijek na varaždinskom području

III. URBANI RAZVOJ I PROSTORNA ORGANIZACIJA SREDNJOVJEKOVNOG VARAŽDINA
Povijesni kontekst nastanka grada Varaždina
Prve vijesti o gradu – Varaždin u važnijim srednjovjekovnim ispravama
Razvoj centralnih funkcija grada
Topografija srednjovjekovnog Varaždina

IV. RAZVOJ I IZGRADNJA VARAŽDINA OD 16. STOLJEĆA DO DANAŠNJIH DANA
Varaždin u borbi za povijesnu opstojnost Hrvatskog Kraljevstva
Modernizacija varaždinske utvrde – Varaždin kao vrata Štajerske na planu Daniela Specklina iz 1578.
Varaždin nakon Žitvanskog mira na veduti Johannesa Ledentua iz 1639. godine
Stanje varaždinskih utvrda na planovima Martina Stiera iz 1657. godine
Urbanistički i kulturni procvat grada Varaždina na Donatovom planu iz 1672.
Feudalna utvrda i njezini odnosi s gradom na planu nepoznatog autora nastalom oko 1715. godine – Varaždin u ozračju priprema za novi habsburško-osmanski rat 
Varaždin i njegovi zvonici na vedutama Antuna Weissa (1729) i Sigismunda Koppa (1732)
Slobodni i kraljevski Varaždin kao glavni grad Hrvatske u kartografskim djelima A. L. Kneidingera iz 1765./1766. godine
Susret urbanog i ruralnog na Knedingerovoj karti gradskog teritorija iz 1765. godine
Zemljišno-vlasnički odnosi u gradu i oko njega na Kneidingerovom planu nastalom oko 1766.
Zlatno doba baroknog Varaždina na planu Leopolda Kneidingera iz 1766. godine
Vojni posjedi i raskošne varaždinske palače na Storckovom planu iz 1767. godine -posljednja slika Varaždina prije katastrofalnog požara
Razgraničenje feudalnog i gradskog zemljišta oko utvrde na planu Johanna Vottera iz 1770. godine
Katastrofalni požar 1776. godine i njegove teške posljedice
Obnova grada nakon požara i gradnja prvog mosta preko Drave na jozefinskoj topografskoj karti iz 1784. godine
Pripreme za početak planskog rušenja bedema u projektu Ignaca Beyschlaga (1802-1807)
Varaždin uoči rušenja stoljetnih bedema na planu Ignaca Beyschlaga iz 1807.  godine
Grad Varaždin u napoleonsko doba na topografskoj karti iz 1813. godine
Parcelacija grabišta  u projektima Josipa Erdélyja (1812-1818)
Početak urbanizacije nekadašnjih grabišta na planu Josepha Podhradczkog iz 1823.
Varaždin u vrijeme ilirskog preporoda – urbanistička i komunalna preobrazba grada na planu Franje Karbe nastalom oko 1840. godine
U vrtlogu revolucionarnih događanja 1848/49. – Varaždin na planu Franje Plochela iz 1851. godine
Nerealizirani prijedlog parcelacije zemljanih bedema utvrde iz 1857. godine
Prema konačnom srastanju unutrašnjeg i vanjskog grada
U sklopu Austro-Ugarske Monarhije – Varaždin na vojnom planu iz 1894. godine
Početak industrijalizacije grada – nove smjernice urbanističkog razvoja Varaždina u Građevnom redu (1900) i Građevnom štatutu grada (1902)
Prva regulatorna osnova grada Varaždina i njezina dopuna (1904, 1909)
Mađuratno razdoblje – Varaždin kao industrijsko središte na katastarskom planu iz 1937. godine
Pokušaj donošenja nove regulatorne osnove grada (1940-1941) i projektiranje radničkog naselja (1941)
Varaždin u Drugom svjetskom ratu na planu Narodne zaštite iz 1943. godine
Poslijeratna obnova Varaždina i nove smjernice razvoja u Direktivnoj regulatornoj osnovi iz  1948. godine
Razvoj grada tijekom 50-ih i donošenje Generalnog urbanističkog plana 1959. godine
Prijelomne 60-e i 70-e godine – početak regulacije Drave i daljnja prostorna ekspanzija grada
Stagnantne osamdesete – Varaždin i okolica u procesima suburbanizacije na planu iz 1987.
Varaždin danas – grad za novo tisućljeće

V. GRADITELJSKA BAŠTINA VARAŽDINA (Spomenka Težak, Miroslav Klemm)
Graditeljstvo srednjovjekovnog Varaždina – tragovima varaždinskog urbaniteta u razdoblju romanike i gotike
Gotičko-renesansna feudalna utvrda
Renesansni sjaj 16. stoljeća
Graditeljska baština 17. stoljeća
Naslijeđe 18. stoljeća
Graditeljstvo historicizma, moderne i suvremenog doba
Svetački kipovi u Varaždinu

VI. KARTOGRAFSKI IZVORI GRADA VARAŽDINA (reprodukcije karata i planova)

VII. BIBLIOGRAFSKI PODACI O KARTOGRAFSKIM IZVORIMA

VIII. BIBLIOGRAFIJA: arhivski izvori (fondovi i zbirke), objavljeni izvori, literatura

IX. SUMMARY

X. MJESNO KAZALO


Povijesni atlas gradova

Projekt “Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova” jedan je od projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske sa sjedištem u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Projekt se bavi prikupljanjem, znanstvenom obradom i objavljivanjem kartografskih izvora za povijest hrvatskih gradova. Temelji se na arhivskom gradivu pohranjenom u našim i stranim arhivskim i muzejskim ustanovama. Objavljivanjem i tumačenjem spomenutih izvora, želja nam je unaprijediti dosadašnje spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova i skrenuti pažnju znanstvene i stručne javnosti na važnost kartografskih izvora kao izvora za hrvatsku povijest.
Ovaj se Projekt temelji na iskustvima sličnih projekata Njemačke, Austrije, Češke, Francuske, Poljske, Belgije, Velike Britanije i Irske. Sadržajem i koncepcijom uklapa se u međunarodni projekt komparativne studije europskih gradova koji podržava Commission Internationale pour l’histoire des Villes. Povijesni atlas gradova zamišljen je kao zbirka planova i karata hrvatskih gradova čiji je svaki svezak posvećen jednom gradu. Kao i svaki atlas, sastojat će se od kartografskog i tekstualnog dijela. Kartografski dio sadržavat će kvalitetne i dobro čitljive reprodukcije karata i planova izabranih gradova. Na taj će se način po prvi put na jednom mjestu naći svi relevantni kartografski izvori za povijest jednog grada. Objavljivanje kvalitetnih reprodukcija pridonijet će i zaštiti originalnih kartografskih izvora koji se čestim korištenjem i pojedinačnim snimanjima nepovratno oštećuju. Analiza i tumačenje navedenih kartografskih izvora u tekstualnom dijelu, omogućit će nove spoznaje o prostornom razvoju hrvatskih gradova, kao i sagledavanje njihovog razvoja u europskom kontekstu. Gradovi su izabrani po principu case study. Izabrani su karakteristični historijsko-geografski modeli gradova, birajući među njima one slabije kartografski i ekohistorijski istražene. Svaki svezak predstavit će razvoj odabranog grada u povijesnom, urbanističkom, gospodarskom, demografskom, političkom i kulturnom kontekstu, primjenjujući pri tome interdisciplinarni pristup. Projekt se realizira u suradnji s državnim arhivima i muzejskim ustanovama Republike Hrvatske.

 

Objavljeni svesci

pag-1 pag-2 pag-3 pag-4

I. svezak:

BJELOVAR

II. svezak:

SISAK

III. svezak:

KOPRIVNICA

IV. svezak:

HRVATSKA KOSTAJNICA

Kao prvi svezak edicije koncem 2003. objavljen je Povijesni atlas grada Bjelovara u izdanju Državnog arhiva Bjelovar i Hrvatskoga državnog arhiva. Godine 2004. objavljen je Povijesni atlas grada Siska realiziran u izdanju Državnog arhiva Sisak i Hrvatskoga državnog arhiva, 2005. godine Povijesni atlas grada Koprivnice u izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Muzeja grada Koprivnice, a 2007. godine Povijesni atlas Hrvatske Kostajnice koji smo objavili u izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Državnog arhiva Sisak. Povijesni atlas grada Varaždina peti je svezak edicije “Povijesni atlas gradova”.


Predgovor 5. svesku: Varaždin

Povijesni atlas grada Varaždina peti je svezak edicije nastao u suradnji znanstvenika i poznavatelja grada Varaždina različitih struka. Nastojali smo osvijetliti bogatu povijest grada Varaždina, na jedan nov način, stavljajući naglasak na njegov fizički razvoj. Upravo taj oku vidljivi aspekt povijesti često je puta zanemaren jer se nekako smatra da je on razumljiv sam po sebi. No, vrijeme koje neumitno teče brzo briše živa sjećanja ljudi koji su svjedočili njegovom razvoju, pa često zaboravljamo kakav je vizualni identitet grada bio nekoliko generacija unatrag. U želji da pridonesemo zaštiti povijesnog identiteta grada Varaždina i prikažemo što je to u njegovom urbanom razvoju karakteristično upravo za njega, nastala je i ova knjiga. Kao temeljni izvor, uz pisane arhivske izvore, koristili smo kartografske prikaze, od onih najstarijih do najnovijih. Naime, kada govorimo o prostornom aspektu povijesti, niti jedan izvor ne pruža nam toliko podataka kao kartografski izvori koji su precizno bilježili sve promjene u urbanom tkivu grada Varaždina tijekom njegove duge povijesti. Sukladno tome, povijest Varaždina ovdje je ispričana putem starih karata kroz koje možemo pratiti vizualni identitet, arhitektonske i urbanističke promjene, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj tradicionalnih i suvremenih gospodarskih grana kao i sam način života stanovnika grada.
Istraživanju povijesti grada Varaždina provedenom u okviru znanstvenog projekta “Povijesni atlas gradova – povijesni identitet i suvremeni razvoj hrvatskih gradova” pomogli su brojni Varaždinci i poznavaoci Varaždina te više varaždinskih  institucija. Najveću zahvalnost dugujem Državnom arhivu Varaždin i njegovom ravnatelju Damiru Hrelji koji mi je od samih početaka rada na ovom rukopisu kao jedan od recenzenata poklonio svoje puno povjerenje, preuzevši na sebe i teret suizdavača ove knjige. Također se zahvaljujem i svim kolegama varaždinskog arhiva, osobito kolegici mr. sc. Vidi Pavliček, koja je uvijek strpljivo pripremala gradivo potrebno za nastanak ovog rukopisa te sa mnom nesebično dijelila znanje o pojedinim aspektima povijesti ovog grada.
Posebno sam zahvalna mojim suradnicima, muzejskoj savjetnici Marini Šimek, voditeljici Arheološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin, višoj kustosici Povijesnog odjela Spomenki Težak te muzejskom savjetniku Miroslavu Klemmu, koji su svojim tekstovima o arheološkoj i graditeljskog baštini grada značajno doprinijeli cjelovitosti ove knjige. Neizmjernu zahvalu dugujem i recenzentima knjige, doc. dr. sc. Ivanu Jurišiću, stručnjaku za vojnokrajišku povijest, dr. sc. Željku Demi, prof. dr. sc. Zlatku Juriću te  osobito prof. dr. Miri Kolar Dimitrijević, koja je kao jedna od naših najvrsnijih povjesničarki, svojim savjetima i sugestijama uvelike pomogla u rasvjetljavanju brojnih pitanja varaždinske povijesti. Veliku zahvalnost dugujem i “Gradskoj knjižnici i čitaonici Metel Ožegović”, osobito Željanu Čeču, koji mi je svojom susretljivošću i razumijevanjem olakšao pristup pojedinim rijetkim knjižnim izdanjima kao i županijskom Zavodu za prostorno planiranje koji su mi ustupili na korištenje dio prostorno planske dokumentacije grada.
Knjiga koja je pred Vama dio je europske inicijative Međunarodne komisije za povijest gradova koja koordinira nacionalne projekte istraživanja gradova. Njezinim objavljivanjem želja nam je pridonijeti donošenju novih spoznaja o dugoj i slojevitoj povijesti grada Varaždina kao i uvjetima njegova razvoja u europskom kontekstu. Nadamo se da smo ovom knjigom uspjeli osvijetliti povijesni razvoj grada Varaždina na do sada nepoznat i nov način. Na kraju dozvolite mi da Vam poželim ugodno čitanje te sretnu 800. obljetnicu slobodnog i kraljevskog grada Varaždina!


Historical Towns Atlas

The project “Historical Towns Atlas – historical identity and modern development of towns in the Republic of Croatia” is one of the projects initiated by the Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia carried out by the Institute of Social Sciences “Ivo Pilar”.  The purpose of the Project “Historical Towns Atlas” is collecting, scientific research and publishing of cartographic sources for the history of Croatian towns. Project is based on archivistic sources deposited in Croatian and foreign archives and museums. Its publishing and interpretation would promote the new insight into the spatial development of Croatian towns as well as draw the attention of scientists and experts to the importance of cartographic material as the sources for the Croatian history.
This project is based on the experience gained through similar projects in Germany, Austria, Czech Republic, France, Poland, Belgium, Great Britain and Ireland. With its content and conception this project fits into the international project of comparative studies of European towns supported by Commission Internationale pour l’histoire des Villes.
Historical Towns Atlas is conceived as a collection of plans and maps of Croatian towns. Each volume will be devoted to a certain town and will consist of a cartographic and a textual part. The cartographic part will contain high quality and legible reproductions of maps and plans of the chosen towns. In this way all relevant cartographic sources for the history of a certain town will be found in one place for the very first time. Publishing of highquality reproductions will contribute to the preservation of the original cartographic sources, which are being irretrievably damaged by constant use and individual filming. Analysis and interpretation of the mentioned cartographic sources in its textual part will enable a new insight into the spatial development of Croatian towns as well as understanding of their development in the European context. The towns have been selected as case study according to their characteristic historical and geographical urban model with the preference for those with scarce cartographic and eco-historical background. Each volume will present the development of the chosen town in the historical, urbanistic, economic, demographic, political and cultural context based on interdisciplinary approach. The project will be carried out in collaboration with state archives and museums in Croatia.
The first volume of the Historical towns atlas edition – Historical towns atlas of Bjelovar was published in 2003 by State Archives of Bjelovar and Croatian State Archives. Historical town atlas of Sisak was published in 2004 by State Archives of Sisak and Croatian State Archives as the second volume od the atlas project. Third volume of the edition – Historical town atlas of Koprivnica was published in 2005 by Institute of Social Sciences “Ivo Pilar” and Town Museum of Koprivnica and the fourth volume – Historical town atlas of Hrvatska Kostajnica was published in 2007 by Institute of Social Sciences “Ivo Pilar” and State Archives of Sisak. Historical towns atlas of Varaždin is the fifth volume of this edition.

Također provjeri

ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština

U Biblioteci Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ELABORATI objavljeno je Izvješće 2020.-2023. Ljiljane Dobrovšak i… Pročitaj više o ELABORAT: Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja. Zaboravljena baština