Tijela Instituta

Upravno vijećeRavnateljZnanstveno vijećeEtičko povjerenstvoStegovno povjerenstvoKolegij ravnateljaZnanstveni savjetKlub znanstvenih novakaRadničko vijeće   

 

Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Institutom, vodi financijsku i poslovnu politiku, odlučuje o raspolaganju imovinom veće vrijednosti sukladno Statutu Instituta te odlučuje o svim pitanjima koja Statutom Instituta nisu u nadležnosti drugih tijela.
Upravno vijeće Instituta ima sedam članova, od kojih je jedan predsjednik Vijeća, imenovan od strane ministra znanosti i obrazovanja. Četiri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar znanosti i obrazovanja, dva člana imenuje i razrješuje Znanstveno vijeće iz redova Znanstvenog vijeća, a jednog člana Upravnog vijeća imenuje Radničko vijeće Instituta kao predstavnika zaposlenika.
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik
prof. dr. sc. Nevio Šetić

Zamjenik predsjednika
dr. sc. Benjamin Perasović

Članovi
Mirela Crljen
dr. sc. Renata Franc
dr. sc. Pavle Kalinić
dr. sc. Zlatko Matijević
Ivan Milanović Litre

 

Ravnatelj

Ravnatelj je čelnik Instituta, predstavlja i zastupa Institut te odgovara za zakonitost rada Instituta.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Holjevac

Pomoćnik ravnatelja
dr. sc. Dražen Živić

 

Znanstveno vijeće

Znanstveno vijeće Instituta je stručno tijelo Instituta. Znanstveno vijeće Instituta ima 40 članova u sastavu: ravnatelj Instituta, 37 predstavnika zaposlenika na znanstvenim radnim mjestima (iz područja društvenih i humanističkih znanosti te iz interdisciplinarnog područja znanosti), 1 predstavnik zaposlenika na suradničkom radnom mjestu asistenta i 1 predstavnik zaposlenika na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta.

Predsjednica
dr. sc. Brajša – Žganec Andreja

Zamjenik predsjednice
dr. sc. Miletić Geran – Marko

Članovi
dr. sc. Altić Mirela
dr. sc. Babarović Toni
dr. sc. Bendra Ivana
dr. sc. Brkljačić Tihana
dr. sc. Brlić Ivan
dr. sc. Burušić Josip
dr. sc. Bušljeta Tonković Anita
dr. sc. Derado Augustin
dr. sc. Dobrovšak Ljiljana
dr. sc. Franc Renata
dr. sc. Geiger Zeman Marija
dr. sc. Glavak Tkalić Renata
dr. sc. Holjevac Željko, ravnatelj
dr. sc. Hrstić Ivan
dr. sc. Kotrla Topić Marina
Krpanec Eta
dr. sc. Lupis Vinicije
dr. sc. Majetić Filip
dr. sc. Marinić Marko
dr. sc. Milas Goran
dr. sc. Mustapić Marko
dr. sc. Peračković Krešimir
dr. sc. Perasović Benjamin
dr. sc. Poljanec Borić Saša
dr. sc. Radačić Ivana
dr. sc. Šikić – Mićanović Lynette
dr. sc. Šimleša Dražen
dr. sc. Špoljar Vržina Sanja
dr. sc. Sučić Ines
dr. sc. Šverko Iva
dr. sc. Tadić Vujčić Maja
dr. sc. Turk Ivo
dr. sc. Ursić Sara
dr. sc. Vojak Danijel
dr. sc. Wertag Anja
dr. sc. Žanić Mateo
dr. sc. Žebec Šilj Ivana
dr. sc. Živić Dražen

 

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo promiče i štiti etička načela u znanstvenoj djelatnosti, stručnom radu, međusobnim odnosima i javnom istupanju znanstvenika, suradnika i drugih zaposlenika. Osnovano je Odlukom od 8. veljače 2022. u sastavu:

dr. sc. Zdenko Zeman, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, predjednik
dr. sc. Andreja Brajša-Žganec, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, članica
dr. sc. Ines Sučić, viša znanstvena suradnica, članica
dr. sc. Ivan Hrstić, viši znanstveni suradnik, član
dr. sc. Jelena Puđak, znanstvena suradnica, članica

 

Stegovno povjerenstvo

Stegovno povjerenstvo utvrđuje povrede radnih obveza, narušavanje ugleda Instituta te kršenje Etičkog kodeksa.

 

Kolegij ravnatelja

Kolegij ravnatelja je koordinacijsko i savjetodavno tijelo ravnatelja koje raspravlja i pomaže ravnatelju u odlučivanju o pitanjima tekućeg poslovanja.

 

Znanstveni savjet

Znanstveni savjet je savjetodavno tijelo Instituta koje procjenjuje kvalitetu i značenje znanstvenih istraživanja i rada Instituta, predlaže pokretanje novih strateških pravaca istraživanja, međunarodne suradnje te komunikacije i diseminacije rezultata istraživanja.

 

Klub znanstvenih novaka

Klub znanstvenih novaka osnovan je 2005. godine s ciljem okupljanja asistenata zaposlenih na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Putem kluba asistenti raspravljaju o svim bitnim problemima veznim uz rad na Institutu i školovanje na poslijediplomskim studijima obrazovnih institucija koje pohađaju. Kako znanstveni novaci imaju svoje predstavnike u Znanstvenome vijeću Instituta, Klub znanstvenih novaka je ujedno i način za izražavanje mišljenja novaka pred Vijećem vezano uz sve tekuće poslove i razvojne planove Instituta.

 

Radničko vijeće

Radničko vijeće Instituta utemeljeno je 2008. godine, sukladno odredbama Zakona o radu, i broji 3 predstavnika zaposlenika Instituta. Bira se na mandat od četiri godine. Dana 1. svibnja 2022. godine izabrano je Radničko vijeće u sastavu:

Mirela Crljen, predsjedinica
dr. sc. Ivan Hrstić, zamjenik predsjednice
dr. sc. Ljiljana Dobrovšak, članica

 

Također provjeri

Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama Obrasci zahtjeva • Načini podnošenja zahtjeva • Službenica za informiranje… Pročitaj više o Pristup informacijama