Projekt LozaRH: Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali

Projekt Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali (LozaRH) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u sklopu Programskog financiranja Instituta u razdoblju 1. 1. 2024. – 31. 12. 2027., a financira ga Europska unija – NextGeneration EU.Novosti

i1

 

Sažetak projekta

Transformacije lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Globalni izazovi i razvojni potencijali (LozaRH)

Jedno od ključnih istraživačkih pitanja početkom 21. stoljeća jest kako se globalne društvene promjene odražavaju na život u lokalnim zajednicama. Na lokalne društvene odnose na različite načine utječe niz društvenih rizika i kriza kao što su pandemije, klimatske promjene, demografsko starenje, migrantske krize i ratovi. U sklopu provedbe projekta cilj je utvrditi na koji način u Republici Hrvatskoj dolazi do prožimanja lokalnih društvenih odnosa i širih društvenih procesa. U provedbi istraživanja koristit će se kvalitativne i kvantitativne metode. Kako bi se dobili opći podatci o društvenim odnosima, koheziji i doživljaju promjena u lokalnim zajednicama provest će se anketno istraživanje na reprezentativnom uzorku punoljetnih građana Hrvatske. Uz to, u dvjema izabranim zajednicama provest će se istraživanja putem intervjua i fokus-grupa kako bi se stekao cjelovitiji uvid o prednostima i nedostatcima života na tim specifičnim lokacijama. Radi boljeg razumijevanja društvene dinamike i razvojnih potencijala lokalnih zajednica obradit će se tri tematska područja. Prvo, istražit će se koliko je neposredni socio-prostorni kontekst važan stanovnicima Hrvatske te u kojoj su mjeri spremni na osobni angažman odnosno aktivno društveno djelovanje. Cilj je pritom utvrditi u kojoj mjeri se iskazuje osjećaj pripadnosti mjestu i lokalnoj zajednici, ali i kako se ocjenjuje kvaliteta života u lokalnom području. Drugo, istražit će se na koji način mobilnost utječe na život u lokalnoj zajednici i to uzimajući u obzir kako spremnost stanovnika da nastave živjeti u sadašnjem mjestu stanovanja tako i njihov pogled na strance i potencijalne doseljenike. Navedeno će se tematsko područje promatrati i u kontekstu aktualnih demografski promjena i trendova u lokalnim zajednicama. Pitanje utjecaja stranaca na život u lokalnim zajednicama interpretirat će se na temelju rezultata kvalitativnih istraživanja koja će se provesti u dvjema različitim lokalnim zajednicama od kojih se jedna nalazi uz istočnu granicu Hrvatske, a druga e smještena na jadranskom otoku. Cilj je na taj način utvrditi kako različiti tipovi stranaca, od turista do radnih migranata, utječu na lokalne društvene odnose. Treće, istražit će se utjecaj novih tehnologija na život lokalnih zajednica. Naime, postavlja se pitanje o transformaciji zajednica s obzirom na široku upotrebu tehnologija u svakodnevnom životu, što s jedne strane može olakšati komunikaciju i stvaranje hibridnih zajednica, a s druge strane može utjecati na širenje anomije i jačanje individualizma koji nagriza osnove zajednica. Utvrdit će se stoga u kojoj mjeri lokalne zajednice koriste nove tehnologije za lokalni razvoj te postoje li neki negativni efekti i rizici upotrebe tehnologija na samu zajednicu.

Project summary

Transformation of Local Communities in the Republic of Croatia. Globalization Challenges and Development Potentials (LozaRH)

One of the key research questions in the 21st century revolves around the impact of global social changes on local communities. Social risks and crises such as pandemics, climate change, demographic aging, migration crises and wars affect local social relations in various ways. As part of the project implementation, the goal is to determine how local social relations intersect with broader social processes in the Republic of Croatia. The research will use a combination of qualitative and quantitative methods. To gather information about social relations, cohesion, and how local communities perceive change, a survey will be conducted on a representative sample of adult citizens in Croatia. In addition, we will conduct research in two selected communities through interviews and focus groups to gain a more comprehensive understanding of the advantages and disadvantages of living in those specific locations. To gain a better understanding of local communities, we will address three thematic areas related to their social dynamics and developmental potential. Firstly, this study aims to examine the importance of the immediate socio-spatial context for the residents of Croatia. It will also determine their willingness to actively participate in their community and assess the quality of life in the surrounding area. The study will focus on how the residents express their sense of belonging to a place and a local community. Secondly, we will examine the impact of mobility on the local community, including the residents’ willingness to continue living in their current place of residence and their views on foreigners and potential immigrants. This topic will be examined in the context of current demographic changes and trends in local communities. The question of the impact of foreigners on community life will be interpreted based on the results of qualitative research in two different municipalities, one located near the eastern border of Croatia and the other on an Adriatic island. The aim is to determine how different types of foreigners, from tourists to migrant workers, influence local social relations. Thirdly, this study aims to examine the effects of new technologies on the lives of local communities. One of the main questions that needs to be addressed is how communities are transforming in response to the widespread usage of technology in everyday life. On one hand, technology can facilitate communication and the creation of hybrid communities. However, on the other hand, it may also contribute to the spread of anomie and strengthen individualism, which can erode the foundations of communities. The aim is therefore to determine the degree to which local communities utilize modern technologies for local development and whether there are negative effects and risks of technology use for the community itself.

Istraživački tim / Research team

Voditelj / Project leader: dr. sc. Mateo Žanić (Institut Pilar)

Suradnici/e iz Instituta Pilar / Associates from the Pilar Institute: dr. sc. Ivana Bendra, dr. sc. Sandra Cvikić, dr. sc. Marija Geiger Zeman, Matea Milak, mag. soc., dr. sc. Geran-Marko Miletić, dr. sc. Krešimir Peračković, dr. sc. Sara Ursić, dr. sc. Dražen Živić

Vanjski suradnici/e / External associates: Giana Marović Zeko (Gimnazija Vukovar), Andrija Mišetić, mag. geogr., prof. dr. sc. Željko Pavić (Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), dr. sc. Dorota Szaban (Institute of Sociology, University of Zielona Góra)

Novosti

Tribina u Vukovaru: Aktualni demografski i migracijski trendovi/izazovi u Gradu Vukovaru – ima li razloga za demografski optimizam?, 30. 4. 2024.
Održan prvi sastanak projekta LozaRH; Zagreb, 30. 1. 2024.

Također provjeri

Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima

Projekt Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima (TEEN-WELL) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt TEEN-WELL: Dobrobit adolescenata u ključnim kontekstima