Natječaj za popunu radnog mjesta administrativni referent, rad u središnjici Zagreb, 9. 12. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta administrativni/a referent/ica, radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezan probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– srednja stručna sprema društvenog ili humanističkog smjera
– dobra informatička pismenost (excel, programi i platforme javnih službi)
– dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– lakoća verbalnog izražavanja u pisanoj formi (na hrvatskom i engleskom jeziku), sposobnost javnog prezentiranja, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, savjesnost, pedantnost, izgrađene radne navike i organizacija rada

Na natječaj se prilaže:

– prijava (vlastoručno potpisana)
– životopis (EU format)
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
– potvrda o stažu iz evidencije HZMO
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, preslika indeksa, svjedodžba, certifikat i sl.)

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Nakon selekcije kandidata, odabrani kandidati bit će elektroničkim putem obaviješteni o terminu održavanja razgovora.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je osam dana od objave u Narodnim novinama. Prijave s dokazima dostavljaju se elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnim stranicama Instituta: www.pilar.hr/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb