Natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, 5. 12. 2022.

Na temelju članka 36. st. 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te članka 32. i članka 33. Statuta Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Instituta od 17.11.2022. godine (broj: 07/02-73/22-3700/649), Upravno vijeće Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Za ravnatelja može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. izabrana je najmanje na znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika u području društvenih ili humanističkih znanosti;
2. istaknuti je znanstvenik u području djelatnosti Instituta, s međunarodnim ugledom i/ili iskustvom u vođenju i upravljanju većim znanstvenim projektima i programima;
3. predlaže utemeljenu koncepciju razvoja i strateškog usmjerenja Instituta u mandatnom razdoblju

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

– životopis
– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u području društvenih ili humanističkih znanosti
– dokaz o izboru na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik ili više radno mjesto u području društvenih ili humanističkih znanosti;
– popis znanstvenih i stručnih radova
– potvrda o citiranosti i indeksiranosti radova u bazama podataka
– potvrda o međunarodnoj aktivnosti kandidata i/ili vođenju i upravljanju međunarodnim i nacionalnim projektima (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje, funkcija na projektu)
– dokaz o vođenju znanstvenih ili visokoškolskih ustanova;
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
– dokaz o radnom stažu HZMO
– dokaz o znanju stranog jezika (diploma, potvrda, svjedodžba i sl.)
– pisani prijedlog koncepcije razvoja i strateškog usmjerenja Instituta u mandatnom razdoblju

Isprave se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat je izričito suglasan da Institut društvenih znanosti Ivo Pilar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 22/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14, 39/18 i 332/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. predmetnog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. st. 1. predmetnog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom mogu se podnijeti preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, p.p. 277, s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu Instituta – ne otvarati“.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom mogu se podnijeti neposredno na urudžbeni zapisnik na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Savska cesta 41/13. kat, soba broj 1 (Zagrepčanka).

Prijave s dokazima dostavljaju se u tiskanom i digitalnom obliku (stick).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom odluke o imenovanju ravnatelja.

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb