Natječaj za popunu radnog mjesta viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe, rad u središnjici Zagreb, zamjena djelatnika, 6. 10. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranog radnog mjesta viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za rodiljni dopust, uz probni rad od 3 mjeseca.

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od 3 godine ekonomskog smjera, ili stečen VŠS ekonomskog smjera prema ranije važećim propisima
– dvije godine radnog staža u struci
– informatička pismenost
– poželjno radno iskustvo na poslovima knjiženja (URE, IRE, Putni nalozi, blagajna, izvodi)
– prednost imaju kandidati s poznavanjem proračunskog računovodstva

Uz pisanu prijavu dostavlja se:

– životopis (EU format)
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
– potvrda o stažu iz evidencije HZMO

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Institut društvenih znanosti Ivo Pilar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe EU 2016/679.

Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te obvezno priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, popis dokaza potreban za ostvarivanje toga prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, bit će obaviješteni elektroničkim putem o terminu održavanja razgovora.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je do 14. listopada 2022. Prijave s dokazima dostavljaju se elektroničkim putem, na e-adresu: racunovodstvo@pilar.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta: www.pilar.hr/natjecaji

Zagreb, 6. 10. 2022.

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb