Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 29. 6. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, radno mjesto I. vrste – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
2. uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Instituta
3. uvjeti propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za traženo znanstveno zvanje i znanstveno područje
4. iskustvo rada na znanstveno-istraživačkim projektima iz područja rada Instituta
5. uvjeti propisani Pravilnikom o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu za traženo znanstveno radno mjesto
6. iskustvo rada u znanstvenim istraživanjima na temama o postindustrijskom i potrošačkom društvu te suvremenim migracijama mladih

Uz prijavu prilaže se:

1. životopis
2. popis znanstvenih i stručnih radova sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
3. potvrda o citiranosti i indeksiranosti radova u relevantnim bazama podataka
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u traženom znanstvenom području i polju
5. dokaz da je kandidat bio najmanje pet godina u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika (čl. 41. Zakona)
6. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
7. potvrda o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, nositelj projekta, trajanje, voditelj projekta)
8. dokaz o radu na temama o postindustrijskom i potrošačkom društvu te suvremenim migracijama mladih

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na poveznici: https://www.pilar.hr/2012/05/opci-akti/

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo elektronički na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta, poveznica: https://www.pilar.hr/novosti/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb