Natječaj za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, rad na projektu CROCEANIA, 11. 5. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na suradničko radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, puno radno vrijeme, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost Istraživanje emocija u (re)konstrukciji identiteta dijaspore: Hrvati u Australiji i Novom Zelandu (1945.-1991.) – CROCEANIA

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu te Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
2. stečen akademski stupanj doktora društvenih znanosti u znanstvenom polju sociologija
3. dobro poznavanje rada na računalu
4. dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu
5. ispunjeni uvjeti Hrvatske zaklade za znanost za zapošljavanje mladih istraživača na HRZZ projekte; poveznica: https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute_Zaposljavanje-mladih-istrazivaca-na-HRZZ-projekte_01.02.2022..pdf )

Dodatni uvjeti (prednost):

1. objavljeni znanstveni i stručni radovi
2. izlaganja na znanstvenim konferencijama
3. razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, visoka radna etika, organiziranost, spremnost za timski rad

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU format)
2. dokaz o stečenom stupnju doktora društvenih znanosti u polju sociologija
3. popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova
4. popis izlaganja na konferencijama
5. dokaz o znanju engleskog jezika (radovi, diploma, potvrde i sl.)
6. motivacijsko pismo

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti intervjui za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti i znanja engleskog jezika. O datumu intervjua izabrani kandidati bit će obaviješteni elektroničkim putem.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku u PDF formatu na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto administrativni/a referent/ica – tajnik/ca u uredu ravnatelja

Izvršen je izbor na radno mjesto administrativni/a referent/ica, radno mjesto III. vrste, rad u središnjici… Pročitaj više o Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto administrativni/a referent/ica – tajnik/ca u uredu ravnatelja