KULTURA SJEĆANJA I HRVATSKI GENERALSKI ZBOR – ZAVRŠILA PRVA FAZA PROJEKTA, 31. 3. 2022.

Završila je prva faza projekta Hrvatskoga generalskog zbora i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar „Kultura sjećanja i Hrvatski generalski zbor“ provedena uz potporu Grada Zagreba braniteljskim udrugama za 2021. godinu

Hrvatski ratni generali Marinko Krešić, Pavao Miljavac, Ljubo Ćesić Rojs, Josip Lucić i Josip Štimac – prvi sugovornici pilot-faze projekta KULTURA SJEĆANJA I HRVATSKI GENERALSKI ZBOR provedenog u partnerstvu s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar. – 27 sati audiovizualnog materijala u visokoj rezoluciji i 650 stranica transkripata strukturiranih razgovora

Usmena kazivanja istaknutih sudionika o prekretnim događajima u životu jednog naroda danas imaju neporecivo značenje za povijesna istraživanja (tzv. oralna povijest), a u strukturiranim razgovorima za potrebe istraživanja modela oblikovanja pamćenja, ona ulaze u korpus kulture sjećanja od neprocjenjive nacionalne, identitetske i komunikacijske važnosti

Hrvatski generalski zbor (HGZ) kao udruga najviših časnika iz Domovinskoga rata – ratnih generala Hrvatske vojske – i specifična „zajednica sjećanja“ u povodu 30. obljetnice osnivanja ratnih postrojbi HV-a osvjestila je priliku za pružanje osmišljenog doprinosa hrvatskoj kulturi sjećanja polazeći od temeljnih zadaća udruge: promicanja hrvatske vojne misli i tradicije, znanstvenog i stručnog istraživanja Domovinskog rata, zaštite ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te promicanja zajedništva, hrvatske nacionalne tradicije i temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena hrvatska država.

U partnerstvu s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar i osloncem na njegove konceptualno-metodološke i empirijske dosege na području istraživanja kultura sjećanja, Hrvatski generalski zbor prijavio je u ožujku 2021. projekt na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području branitelja iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. na kojem je visoko ocijenjen i odobren za financiranje.

Polazište projekta

Polazište projekta je primjena metodologije tzv. oralne povijesti koja obuhvaća bilježenje i interpretaciju svjedočanstava o individualnom djelovanju (sjećanju) u kolektivnom događaju. U literaturi se najčešće navode dvije koristi od takva postupka: (1) potpuniji uvidi u životne putanje analiziranih pojedinaca i (2) potpunije rekonstrukcije i analize određenih društvenih (kolektivnih) promjena ili razdoblja u sklopu kojih analizirani pojedinci djeluju. U povijesnim i socio-psihološkim istraživanjima braniteljskih skupina i Domovinskog rata takav postupak u značajnijem opsegu nije korišten. Za potrebe provedbe projekta sa „zajednicom sjećanja“ Hrvatski generalski zbor, polazišta i metodologija projekta su prilagođeni toj specifičnoj a nadasve respektabilnoj skupini za istraživanje kulture sjećanja na Domovinski rat.

Ciljevi projekta

Dva su osnovna cilja projekta: (1) aktivno pridonijeti stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja na Domovinski rat istaknutih sudionika u kreiranju obrane i stvaranju RH i (2) meritorno pridonijeti kao specifična „zajednica sjećanja“ ostvarivanju temeljne svrhe i ciljeva Hrvatskoga generalskog zbora kao udruge.

Provedenih prvih 5 strukturiranih intervjua s istaknutim članovima Hrvatskog generalskog zbora (kao svojevrsni pilot-projekt: 27 sati audiovizualnog materijala u visokoj rezoluciji i 650 stranica transkripata) pokazuju i kvalitativno i kvantitativno da su planirani ciljevi ostvareni i to kako u aspektu doprinosa stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja na Domovinski rat tako i u aspektu ostvarenja temeljnih svrha i ciljeva Hrvatskoga generalskog zbora kao udruge.

Projektne aktivnosti

Planirane aktivnosti u prvoj godini projekta bile su: (1) izrada prioretne liste članova HGZ-a kao sudionika strukturiranih intervjua, (2) priprema i provedba strukturiranih intervjua audiovizualnim snimanjem, (3) izrada transkripata razgovora i provedba autorizacije, (4) izrada indeksnog sustava za sadržajnu obradu i pretraživanje razgovora i (5) objava dijelova razgovora na portalu HGZ-a kao pilot-projekt za prvi hrvatski oralnopovijesni veteranski portal.

U sklopu odobrenog programa u 2021. godini obavljeno je 5 strukturiranih intervjua s članovima HGZ-a. Intervjue su dali umirovljeni general zbora Pavao Miljavac, počasni predsjednik HGZ-a, umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić, predsjednik HGZ-a, umirovljeni general-bojnik Ljubo Ćesić, zamjenik predsjednika HGZ-a, umirovljeni general zbora Josip Lucić, član HGZ-a te umirovljeni general-bojnik Josip Štimac, voditelj projekta i član Upravnog odbora HGZ-a.

Strukturirani intervjui s navedenih 5 sugovornika HGZ-a snimljeni su u visokoj audiovizualnoj rezoluciji u ukupnom trajanju od 27 sati te je izrađeno 650 stranica transkripata razgovora koji su u procesu autorizacije.

Uz navedene pokazatelje, valja posebno istaknuti da je u pilot-fazi uspješno testirana i znanstvena metodologija projekta – strukturirani oralnopovijesni intervjui – osmišljena od strane partnera programa, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i time potvrđena njezina znanstvena relevantnost i inovativnost u stvaranju nacionalnog fonda memoarsko-istraživačkog gradiva o kulturi sjećanja i promicanju vrijednosti Domovinskog rata.

Plan nastavka projektnih aktivnosti

S obzirom na rang i značaj članova Hrvatskoga generalskog zbora, plan projekta je provesti intervjue, po mogućnosti, s većinom od ukupno 111 članova. U 2022. godini predlaže se provedba 10 strukturiranih intervju s očekivanim rezultatom od oko 55 sati snimljenog audiovizualnog materijala u visokoj rezoluciji te s više od 1.200 stranica transkripata. Također, planira se organizacija znanstveno-stručnog skupa pod naslovom „Hrvatski Domovinski rat: oralna povijest i kultura sjećanja“ te objava autoriziranih dijelova razgovora na portalu HGZ-a kao pilot-projekt za prvi hrvatski oralnopovijesni veteranski portal.

Izvoditelji projekta

Voditelj projekta je umirovljeni general-bojnik Josip Štimac, a izvoditelji satnik Eduard Miličević, prof. i stručni suradnici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar dr. sc. Mislav Gabelica i Vlatka Venos te tehnički suradnik umirovljeni pukovnik Rudolf Klicper.

Prioćenje na portalu Hrvatskog generalskog zbora

https://hrvatskigeneralskizbor.hr/2022/04/04/zavrsila-prva-faza-projekta-hrvatskoga-generalskog-zbora-i-instituta-drustvenih-znanosti-ivo-pilar-kultura-sjecanja-i-hrvatski-generalski-zbor-provedena-uz-potporu-grada-zagreba-bran/

Projekt KULTURA SJEĆANJA I HRVATSKI GENERALSKI ZBOR

Također provjeri

Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj

Projekt Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj (NEXTGENDERHR) izvodi se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar… Pročitaj više o Projekt NEXTGENDERHR: Promjene rodnih odnosa u Hrvatskoj