Natječaj za zapošljavanje na stručno radno mjesto u stručnom zvanju stručni savjetnik u sustavu znanosti, Područni centar Split, 17. 3. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na sistematizirano stručno radno mjesto u stručnom zvanju stručni savjetnik u sustavu znanosti, rad u Područnom centru Split, radno mjesto I. vrste – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera (sukladno ranijim propisima VSS)
3. deset godina radnog staža na projektima iz područja rada Instituta, što uključuje kompetitivne međunarodne znanstveno-istraživačke projekte (okvirni programi EU, programi međunarodnih zaklada za znanost i sl.), te nacionalne znanstveno-istraživačke projekte (Hrvatska zaklada za znanost i sl.)
4. objavljeni znanstveni i stručni radovi u međunarodno indeksiranim časopisima i zbornicima skupova s konferencija
5. izlaganja na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim skupovima
6. sudjelovanje u organizaciji međunarodnih i domaćih konferencija, simpozija, okruglih stolova, tribina i radionica
7. odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uz prijavu se prilaže:

1. životopis
2. diploma o završenom sveučilišnom studiju društvenog ili humanističkog smjera
3. potvrda o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, nositelj, trajanje projekta i voditelj)
4. popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova
5. Google Scholar i/ili Crosbi profil
6. popis međunarodnih i nacionalnih izlaganja i priopćenja na znanstvenim i stručnim skupovima
7. elektronički zapis o radno-pravnom statusu HZMO (radni staž)
8. dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, radovi na engleskom jeziku)
9. popis sudjelovanja u organizacijskim ili programskim odborima međunarodnih i nacionalnih i domaćih konferencija, simpozija, okruglih stolova, tribina i radionica

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke, sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepotpuno i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, isključivo elektronički na e-adresu: pravna@pilar.hr.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta, poveznica: https://www.pilar.hr/novosti/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb