Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, rad u Područnom centru Pula, 29. 3. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, rad u Područnom centru Pula – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. uvjeti propisani čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom Instituta
3. uvjeti propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za traženo znanstveno zvanje i znanstveno područje
4. iskustvo rada na znanstveno-istraživačkim projektima iz područja rada Instituta
5. uvjeti propisani Pravilnikom o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu za traženo znanstveno radno mjesto
6. odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu
7. objavljeni radovi iz domene filozofije politike i ekonomske filozofije

Uz prijavu prilaže se:

1. životopis
2. popis znanstvenih i stručnih radova sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
3. potvrda o citiranosti i indeksiranosti radova u relevantnim bazama podataka
4. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju
5. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u traženom znanstvenom području i polju (ako je izbor proveden)
6. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu (dokaz za svaki uvjet)
7. potvrda o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, nositelj projekta, trajanje, voditelj projekta)
8. dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na poveznici: https://www.pilar.hr/2012/05/opci-akti/

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, isključivo elektronički na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Instituta, poveznica: https://www.pilar.hr/novosti/natjecaji/

Obavijest o rezultatu natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb