Poziv za praćenje međunarodne konferencije o društvenim vrijednostima kulture, H2020 projekt INVENT, 23. i 24. rujna 2021.

Članovi HORIZON 2020 projekta INVENT pozivaju zainteresirane za pitanja društvene vrijednosti kulture, značenja kulture i kulturnih potreba građana EU te europskih kulturnih politika na sudjelovanje u konferenciji koja će se održati 23. i 24. rujna 2021. godine u Rotterdamu i moći pratiti preko online platforme

Konferenciju pod nazivom Razumijevanje društvenih vrijednosti kulture: prema inkluzivnim i participacijskim europskim kulturnim politikama organiziraju članovi projekta INVENT („Europsko popisivanje društvenih vrijednosti kulture kao osnova inkluzivnih kulturnih politika“) te će se na njoj predstaviti spoznaje dobivene prvom etapom projekta, kao i otvoriti širi dijalog o njezinim temama.

Konferencija će između ostalog uključiti i predstavljanje rezultata anketnog istraživanja o kulturnim praksama, stavovima i idejama građana važnima za javne politike, provedenog u devet europskih zemalja 2021. godine, kao i rezultate analiza podataka sa društvene mreže Twitter o načinima na koji se kultura konstruira i diskutira online.

Članovi INVENT projekta pozivaju sve zainteresirane, a pogotovo znanstvenice/ke, kulturne radnice/ke, te aktere kulturnih politika na praćenje konferencije i sudjelovanje u dijalogu o društvenoj vrijednosti i značenjima kulture danas, kao i kulturnim politikama na nacionalnoj i europskoj razini.

U programu konferencije nastupit će i znanstvenice/ci Instituta Ivo Pilar (dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, mr. sc. Mirko Petrić i dr. sc. Željka Zdravković), koji je hrvatski partner na projektu INVENT.

Program konferencije započinje 23. rujna (četvrtak) u 9:30, a prvu sesiju otvara mr. sc. Mirko Petrić sa Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, izlaganjem pod nazivom Kulturna politika odozdo: EU agenda susreće lokalne kontekste (Cultural Policy From Below: EU Agenda meets local contexts).

Praćenje izlaganja na konferenciji moguće je preko online platforme, uz prethodnu (otvorenu) registraciju, na sljedećoj poveznici, na kojoj je priložen i program konferencije: https://inventculture.eu/invent-congress/

INVENT Congress

Pozivnica na engleskom jeziku: CONFERENCE INVITATION: CAPTURING THE SOCIETAL VALUES OF CULTURE: TOWARDS INCLUSIVE AND PARTICIPATORY EUROPEAN CULTURAL POLICIES

Conference Invitation

Publikacije s dosadašnjim rezultatima projekta mogu se preuzeti na sljedećoj poveznici: https://inventculture.eu/publications/

Publications

Više informacija o projektu INVENT kao i praćenje obavijesti i tekstova relevantnih za društvenu vrijednosti kulture i kulturne politike dostupno je na web stranici projekta i na društvenim mrežama:

Web page: https://inventculture.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/inventculture
Twitter: http://twitter.com/inventculture
Facebook: https://m.facebook.com/inventcultureeu

Konferencija navedena u ovoj obavijesti aktivnost je okviru projekta INVENT „European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Cultural Policies in the Globalizing World“, financiranog iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije OBZOR 2020, u skladu s sporazumom br. 870691. U projektu sudjeluje devet europskih zemalja, a Institut Pilar hrvatski je partner projekta i koordinator jednog od radnih paketa. Voditeljica hrvatskog tima je dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, a suvoditelj je mr. sc. Mirko Petrić.

Znanstveno-istraživačke djelatnosti konzorcija projekta INVENT planirane su kao doprinos “društvenom zaokretu” europskih kulturnih politika. Projekt će osigurati spoznaje o višestrukim, često međusobno proturječnim razumijevanjima društvene vrijednosti kulture u različitim društvenim grupama u europskim društvima i stvoriti osnovu za nove metodologije proučavanja kulture.

Konzorcij projekta INVENT čine: Universitat Autònoma de Barcelona, University of Haifa, Københavns Universitet, Tampereen Korkeakoulusäätiö Sr, Universität Zürich, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, The Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe i Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

Projekt INVENT

Također provjeri

Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.

U sklopu 11. Festivala povijesti Kliofest organizirano je predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki… Pročitaj više o Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.