Natječaj za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (po natječaju HRZZ – projekt COORDINATE), 16. 7. 2021.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, na temelju natječaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, za rad na projektu COORDINATE: COhort cOmmunity Research and Development

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme od četiri godine.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije
3. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij psihologije
4. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
5. odlično poznavanje rada na računalu, pogotovo rada u programima za statističku obradu podataka
6. dobro poznavanje psihometrije, multivarijatnih statističkih analiza te kvantitativne i kvalitativne istraživačke metodologije u području psihologije.

Dodatni uvjeti:

1. iskustvo rada na znanstveno-istraživačkim projektima iz područja psihologije
2. interes za istraživačke teme iz područja metodologije i obrade podataka (posebice longitudinalnih istraživanja) te tema iz područja subjektivne dobrobiti, obrazovanja i profesionalnog razvoja djece i mladih
3. objavljeni znanstveni/stručni radovi
4. izlaganja na znanstvenim konferencijama
5. lakoća verbalnog izražavanja u pisanoj formi (na hrvatskom i engleskom jeziku), sposobnost javnog prezentiranja, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, savjesnost, pedantnost, izgrađene radne navike, spremnost na timski rad, želja za učenjem i usavršavanjem.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

1. životopis (EU standard)
2. diploma o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju psihologije
3. prijepis ocjena svih ispita tijekom studija
4. dokaz o prosjeku ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
5. dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, preslike indeksa, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.)
6. popis objavljenih radova
7. popis prihvaćenih sažetaka konferencija
8. potpisana izjava kandidata o radu na znanstveno-istraživačkim projektima (naziv projekta, institucija nositelja projekta, trajanje projekta, voditelj projekta)
9. potvrda o upisanom doktorskom studiju psihologije (ako je studij upisan)
10. dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
11. najmanje dvije pisane preporuke sveučilišnih nastavnika
12. motivacijsko pismo.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke, sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Prijave s dokazima podnose su u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama, u elektroničkom obliku u PDF-formatu na e-adresu: pravna@pilar.hr

Nakon provedbe selekcije užeg izbora kandidata, s istima će se provesti razgovor za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti, znanja engleskog jezika i znanja rada u osnovnim programima za statističku obradu podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječajnog postupka bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb