Marina Maglić i Tomislav Pavlović predstavili nalaze CHIEF projekta na 26. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), 10.-15. 7. 2021.

U okviru 26. Svjetskog kongresa Međunarodnog udruženja političkih znanosti (IPSA), s temom New Nationalisms in an Open World, održan je i online panel posvećen dijelu nalaza i spoznaja EU Obzor2020 CHIEF projekta o političkoj socijalizaciji mladih, posebice u pogledu različitosti, prava manjina i razumijevanju nacionalnih kultura pod nazivom “‘Our Lives Our Culture(s)’: How Young People Perceive Diversity and National Cultures”

– Program kongresa: https://wc2021.ipsa.org/sites/default/files/page/WC2020/Program/WC2021_IPSA_Program_26_Final%20web.pdf
– Panel sa sažecima:

https://wc2021.ipsa.org/wc/panel/our-lives-our-cultures-how-young-people-perceive-diversity-and-national-cultures

Prezentacije u okviru panela temeljile su se na nalazima međukulturalnog anketnog ispitivanja srednjoškolaca iz deset zemalja te etnografskih istraživanja s mladima. Doktorandica Instituta Marina Maglić prezentirala je nalaze o ulozi multikulturalnih iskustava u objašnjenju stavova učenika iz devet zemalja prema pravima migranata (The Relationship Between Multicultural Experience and Students’ Attitudes Toward Equal Rights for Immigrants: A Cross-National Comparison of Nine European and Asian Countries: Maglić, M., Milas, G. i Franc R.), a doktorand Tomislav Pavlović nalaze o ulozi međugrupnog kontakta i obilježja škola u objašnjenju stavova hrvatskih srednjoškolaca prema nacionalnim manjinama (Secondary School Students’ Attitudes towards National Minorities: The Role of Intergroup Contact and School Characteristics: Pavlović, T. i  Sučić, I.).

Kolege iz Slovačke prezentirali su nalaze o odnosu kulturalnog kapitala i prihvaćanju različitosti među mladima, kolege iz Turske o aspiracijama mladih, kolege iz Indije o percepciji različitosti među mladima iz Indije s posebnim naglaskom na odnos religije i nacije, a kolege iz Španjolske o kulturalnoj participaciji mladih u Kataloniji. Okupivši istraživače EU Obzor2020 CFIEF projekta i ostale zainteresirane, panel je omogućio razmjenu spoznaja i sagledavanje nalaza pojedinačnih nacionalnih ili međukulturalnih istraživanja provedenih u okviru EU OBZOR2020 CHIEF projekta u širem kontekstu.

Projekt CHIEF

Također provjeri

Objavljen 33. broj časopisa PILAR

Iz tiska je izašao 33. broj Časopisa za društvene i humanističke studije PILAR. Broj donosi… Pročitaj više o Objavljen 33. broj časopisa PILAR