Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika Pravne službe Instituta Pilar, 13. 1. 2021.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog radnog mjesta stručni suradnik Pravne službe, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, obvezan probni rad od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij pravnog smjera
– informatička pismenost (excel, programi i platforme javnih službi)
– dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu
– prednost imaju kandidati s iskustvom rada u javnom sektoru

Na natječaj se prilaže:

– prijava (obavezno vlastoručno potpisana)
– životopis u EU formatu
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
– izvadak/potvrda o stažu iz evidencije HZMO
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, preslika indeksa, svjedodžba i sl.)

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo kao i na zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju znanja od strane poslodavca. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua). Provjera znanja i sposobnosti odnosit će se na provjeru znanja iz područja sljedećih zakonskih propisa: Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o radu, Zakon o javnoj nabavi i Zakon o ustanovama.

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja pismenog testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja e-poštom (u prijavi obvezno naznačiti e-adresu).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je do 20.01.2021. godine. Prijave s dokazima dostavljaju se elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Rezultati pismenog testiranja, 3. 2. 2021.

Rezultat natječaja za radno mjesto stručni/a suradnik/ca u Pravnoj službi Instituta Pilar

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb