Natječaj za radno mjesto stručni suradnik Pravne službe, rad u središnjici Zagreb, 6. 11. 2020.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor na radno mjesto stručni suradnik u Pravnoj službi, radno mjesto I. vrste, rad u središnjici Zagreb

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, obvezan probni rad od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij pravnog smjera
– informatička pismenost (excel, programi javnih službi)
– dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Na natječaj se prilaže:

– prijava (vlastoručno potpisana)
– životopis u EU formatu
– diploma o završenom studiju pravnog smjera
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, preslika indeksa, svjedodžba i sl.)
– ako kandidat ima radnog iskustva dostavlja potvrdu o stažu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidati koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i zakonski propis, te obvezno priložiti izvornike dokaza o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost da Institut kao voditelj zbirke osobnih podataka, može obrađivati njihove osobne podatke sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka a u svrhu provedbe natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedene uže selekcije kandidata, s istima će se provesti razgovor za provjeru motiviranosti, komunikacijskih sposobnosti i znanja engleskog jezika. O datumu razgovora kandidati će biti obaviješteni e-poštom (u prijavi obvezno naznačiti e-adresu).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je do 14.11.2020. godine. Prijave s dokazima dostavljaju se elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta: www.pilar.hr/novosti/natjecaji

Poništenje natječaja za radno mjesto u Pravnoj službi

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb