Natječaj za radno mjesto viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe, rad u središnjici Zagreb, 21. 9. 2020.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog radnog mjesta: viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od 3 godine ekonomskog smjera, ili stečen VŠS ekonomskog smjera prema ranije važećim propisima
– dvije godine radnog iskustva u struci
– informatička pismenost
– prednost imaju kandidati s poznavanjem proračunskog računovodstva

Uz pisanu prijavu dostavlja se:

– životopis (EU format)
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja (preslika)
– izvadak/potvrda o stažu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze (u izvorniku) navedene na: https://branitelji-gov.hr/zaposljavanje 843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navede u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju znanja od strane poslodavca. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua). Provjera znanja i sposobnosti odnosit će se na provjeru znanja iz područja proračunskog računovodstva (Zakon o proračunu i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu).

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obavješteni tri dana prije testiranja e-poštom (u prijavi obvezno naznačiti e-adresu).

Rok za podnošenje prijava s dokazima je do 28.09.2020. Prijave s dokazima dostavljaju se elektroničkim putem, na e-adresu: pravna@pilar.hr

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskim stranicama Instituta: www.pilar.hr

Obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto viši stručni referent Računovodstveno-financijske službe

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb