„Psihosocijalni aspekti pandemije COVID 19“ – Poziv autorima za tematski broj časopisa Društvena istraživanja, 1. 6. 2020.

Pozivamo sve autore da nam dostave svoje članke za tematski broj „Psihosocijalni aspekti pandemije COVID 19“. Gost urednik broja je izv. prof. dr. sc. Slavica Šimić Šašić (Sveučilište u Zadru). − English version

Pojava pandemije bolesti COVID-19 i izvanredne preventivne mjere koje imaju za cilj sprječavanje širenja zaraze, izazvale su brojne promjene u svakodnevnom funkcioniranju pojedinca i zajednice: ograničenje kretanja, mjere samoizolacije, socijalna distanca, rad i obrazovanje od kuće, gubitak radnih mjesta, financijska nesigurnost itd. Situacija u kojoj se nalazi gotovo cijelo čovječanstvo izazvala je strah i nesigurnost, stres i ugrozu ne samo tjelesnog nego i mentalnog zdravlja. Sve ove promjene u svakodnevnom životu zahtijevaju prilagodbu koja ovisi o složenoj interakciji brojnih osobnih i okolinskih čimbenika.

Stoga pozivamo autore da u tematskom broju Društvenih istraživanja „Psihosocijalni aspekti pandemije COVID-19“ razmjene najnovije znanstvene spoznaje o psihosocijalnim aspektima pandemije COVID-19 . Neke od podtema vezanih uz razdoblje i/ili posljedice pandemije su:

– Stres i prilagodba
– Zaštitni čimbenici, otpornost, dobrobit
– Obrazovanje
– Posao, radna uloga
– Međuljudski odnosi
– Uloga digitalne tehnologije

Svi rukopisi pristigli za tematski broj moraju biti uređeni u skladu s uputama za autore te podliježu uobičajenom postupku dvostruke anonimne recenzije, bez jamstva da će biti uvršteni u tematski broj. Rukopisi mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku (prednost imaju rukopisi na engleskom jeziku). Rok za slanje rukopisa je 30.09.2020. godine.

Molimo Vas da svoje rukopise dostavite Uredništvu u elektroničkom obliku putem sustava za uređivanje časopisa (Open Journal System) na mrežnim stranicama časopisa klikom na Pošaljite rukopis. Prilikom prijave rukopisa odaberite Prijedlozi tematskih brojeva kao vrstu rada. Samo radovi prijavljeni putem sustava zaključno s 30.09.2020. bit će uključeni u recenzentski postupak i razmotreni za objavu.

S poštovanjem,

izv. prof. dr. sc. Slavica Šimić Šašić,
gošća urednicaInvitation to the authors for the thematic issue of the journal Društvena istraživanja titled “Psychosocial aspects of the COVID-19 pandemic”

We invite all authors to submit their manuscripts for the thematic issue “Psychosocial aspects of the COVID-19 pandemic”. The guest editor of the issue is Associate Professor Dr. Sc. Slavica Šimić Šašić (University of Zadar)

The emergence of the COVID-19 pandemic and extraordinary preventive measures aimed at preventing the spread of the virus have caused numerous changes in the daily functioning of individuals and communities: restriction of movement, self-isolation measures, social distancing, work and education from home, job loss, financial insecurity, etc. The situation in which almost all of humanity found itself has caused fear and insecurity, stress and threat not only to physical but also to mental health. All these changes in daily life require adjustment that is determined by the complex interaction of a number of personal and environmental factors. Therefore, we invite authors to exchange the latest scientific knowledge regarding psychosocial aspects of the COVID-19 pandemic in the thematic issue of Društvena istraživanja “Psychosocial Aspects of the COVID-19 pandemic”. Some of the subtopics related to the pandemic and/or its consequences are:

– Stress and adjustment
– Protective factors, resilience, well-being
– Education
– Job, work role
– Social relations
– The role of digital technology

All manuscripts received for the thematic issue must be edited in accordance with the instructions for authors and are subject to the usual procedure of double anonymous review, without guarantee that they will be included in the thematic issue. Manuscripts can be in Croatian or English (manuscripts in English are preferred). The deadline for submitting manuscripts is September 30, 2020.

Please submit your manuscripts to the Editorial Board in electronic form via the Open Journal System on the journal’s website by clicking Submit Manuscript. When submitting the manuscript, select Suggestions for Theme Issue as the type of paper. Only papers submitted through the system by the September 30, 2020 will be included in the review process and considered for publication.

Sincerely,

Dr. Sc. Slavica Šimić Šašić, Associate Professor
Guest editor

Časopis/Journal Društvena istraživanja

Također provjeri

Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.

U sklopu 11. Festivala povijesti Kliofest organizirano je predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki… Pročitaj više o Predstavljanje knjige dr. sc. Željka Holjevca Nejednaki partneri. Hrvatsko-mađarski odnosi 1860.–1873.; Zagreb, 8. 5. 2024.