Natječaj za stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti, rad na određeno vrijeme na projektu CSRP, 27. 1. 2020.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti – 1 izvršitelj, rad u središnjici Zagreb.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do završetka međunarodnog znanstvenog projekta Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities – CSRP.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij društvenog ili humanističkog smjera
3. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
4. dobro poznavanje kvalitativne istraživačke metodologije u području antropologije i sociologije
5. dobro poznavanje rada na računalu

Dodatni uvjeti (prednost):

1. iskustvo rada na projektima iz područja sociologije ili antropologije
2. iskustvo rada s pripadnicima osjetljivih društvenih skupina
3. objavljeni znanstveni/stručni radovi ili izlaganja na znanstvenim konferencijama
4. izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, radne navike, timski rad
5. pisana preporuka jednog sveučilišnog nastavnika

Uz prijavu se prilaže:

– životopis
– diploma o završenom studiju
– potpisano motivacijsko pismo
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrda, svjedodžba, preslik indeksa i sl.)
– pisana preporuka nastavnika (izvornik)
– potpisana izjava kandidata o radu na projektima
– potpisana izjava kandidata o radu s pripadnicima osjetljivih društvenih skupina
– popis radova

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave isključivo u elektroničkom obliku, u jednom cjelovitom dokumentu u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr. Kao posljednji dan prijave smatra se 30-ti dan vidljiv u e-pošti kandidata upućenoj na gornju e-adresu.

Nakon provedene selekcije užeg izbora kandidata, obavit će se intervjui za provjeru motiviranosti i znanja engleskog jezika. O datumu intervjua kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem (obvezno naznačiti e-adresu).

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, te neće biti pozvan na dopunu dokumentacije.

Ako kandidati temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi utvrđuju za ostvarivanje prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze (u izvorniku) s poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Institut smije koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno zakonskim propisima.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem e-obavijesti istaknute na mrežnoj stranici Instituta (rubrika novosti/natječaji).

Obavijest o rezultatu natječaja za stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti, rad na određeno vrijeme na projektu CSRP

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb