Natječaj za radno mjesto spremačice – zamjena, 3. 12. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu sistematiziranog radnog mjesta spremačica – radno mjesto III. vrste, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – zamjena za odsutnog djelatnika, u punom radnom vremenu, uz probni rad od mjesec dana.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– srednja stručna sprema

Uz pisanu prijavu dostavlja se:

– životopis
– dokaz o završenoj srednjoj školi (preslika)
– ako pristupnik ima radno iskustvo dostavlja e-ispis iz evidencije HZMO

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze s poveznice Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima je 8 dana od objave. Prijave s dokazima dostavljaju se u tiskanom obliku preporučenom poštom (s naznakom „natječaj-spremačica“) na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, ili neposredno dostavom dokumenata na navedenu adresu, I. kat, soba 12.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnim stranicama Instituta.

Natječaj je objavljen i u Narodnim novinama.

Natječaji i obavijesti o rezultatima natječaja u 2019. godini

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb