Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije

U razdoblju od 1. listopada 2019. do 31. ožujka 2020. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar provodi projekt “Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije”. Voditelj projekta je dr. sc. Dražen Živić

Svrha je projekta, kojega je naručitelj Vukovarsko-srijemska županija, u kontekstu različitih aspekata i dimenzija kvalitete življenja utvrditi najvažnije činitelje aktualnih društvenih, demografskih, migracijskih i ekonomskih trendova i procesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Cilj projekta je osmisliti, provesti, obraditi i prezentirati empirijsko istraživanje koje će se provesti kombinacijom kvalitativne (polustrukturirani intervjui) i kvantitativne (anketne) metode te demografske metode. Anketa će se provesti na višeetapno stratificiranom, reprezentativnom uzorku od minimalno 500 ispitanika (0,3% ukupnog stanovništva županije) kako bi se sa zadovoljavajućom preciznošću procijenili populacijski parametri i omogućile usporedbe između većih poduzoraka. Demografskom metodom prikupit će se, obraditi i relevantnim grafičkim i kartografskim tehnikama prezentirati osnovni i specifični demografski podatci i indikatori brojčane (popisne), prirodne i mehaničke dinamike stanovništva te relevantnih demografskih struktura. U cjelini, prikupljeni analitički podatci omogućit će realno planiranje i realizaciju ciljeva, mjera i aktivnosti društveno-gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Završno istraživačko izvješće bit će analitičkom podlogom svodne znanstveno-istraživačke studije „Vukovarsko-srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektive razvoja“.

Projekti Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Također provjeri

Znanstvenici Instituta na 2. sastanku konzorcija EU Obzor2020 COORDINATE projekta na Sveučilištu u Groningenu, 27.-28. 6. 2022.

Znanstvenici Instituta dr. sc. Toni Babarović i dr. sc. Renata Franc sudjelovali su 2. sastanku… Pročitaj više o Znanstvenici Instituta na 2. sastanku konzorcija EU Obzor2020 COORDINATE projekta na Sveučilištu u Groningenu, 27.-28. 6. 2022.