Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (projekt GENMOD), 16. 9. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost Relacijski rodni identiteti u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD), na određeno vrijeme do završetka projekta, odnosno do 31.03.2021. godine, u 80% radnog vremena.

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. stečen akademski stupanj doktora znanosti, u znanstvenom području društvenih znanosti – polje sociologija ili psihologija
3. dobro poznavanje rada na računalu
4. dobro poznavanje engleskog jezika
5. dobro poznavanje kvantitativne metodologije

Dodatni uvjeti (nije obavezno ali je prednost):

1. iskustvo rada na projektima koji su koristili kvantitativne metode istraživanja
2. objavljeni znanstveni/stručni radovi na temelju kvantitativnih podataka
3. izlaganja na znanstvenim konferencijama
4. izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, timski rad

Uz potpisanu prijavu (s obveznom naznakom datuma) na natječaj prilaže se:

1. životopis
2. dokaz o stečenom stupnju doktora znanosti u polju sociologije ili psihologije (preslik)
3. popis radova
4. potpisana izjava kandidata o radu na projektima (naziv projekta, trajanje, ime i prezime voditelja) i popis izlaganja na konferencijama
5. potpisano motivacijsko pismo
6. dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti po navedenom zakonu (izvornik). Popis dokaza nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave, na dva načina:

1. u e-obliku isključivo u jednom cjelovitom dokumentu u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr
2. i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, i to ili preporučenom poštom ili neposredno u pravnu službu na navedenu adresu, I kat soba 12; naznaka na omotnici „natječaj za poslijedoktoranda HRZZ“
Kao posljednji dan prijave računa se 30-ti dan od objave natječaja (posljednji dan zaprimanja neposredno u pravnu službu, odnosno datum žiga preporučene pošiljke).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, na portalu Instituta (rubrika novosti/natječaji).

Obavijest o rezultatu natječaja za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, rad u središnjici Zagreb, rad na projektu GENMOD u 80% radnog vremena

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb