Natječaj za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, 24. 7. 2019.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje

N A T J E Č A J

za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij sociologije
– prosjek ocjena tijekom studija koji omogućava upis doktorskog studija sociologije
– dobro poznavanje engleskog jezika
– dobro poznavanje rada na računalu

Dodatni uvjeti:

– motiviranost za znanstveno usavršavanje, vještine komunikacije i prezentacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost te spremnost za suradnju i timski rad
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
– objavljeni radovi ili osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– pisana preporuka najmanje jednog sveučilišnog nastavnika
– interes za istraživanje rodnostudijskih i socio-pravnih tema te interes za kvalitativnu metodologiju
– poznavanje osnova ljudskih prava, posebice prava žena i osnova kvalitativne metodologije

Uz pisanu prijavu na natječaju prilaže se:

– životopis
– dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika)
– prijepis ocjena svih godina studija s prosjekom (izvornik)
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)
– motivacijsko pismo (referirati se na tražene uvjete vezane uz interese, vještine i znanja)
– dokazi iz dodatnih uvjeta (priznanja, nagrade, radovi, potvrde o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom radu, potvrde o završenim metodološkim edukacijama)
– preporuke nastavnika

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (izvornici). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843-843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave na dva načina:

– u elektroničkom obliku isključivo u jednom cjelovitom dokumentu u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr
– i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, i to ili preporučenom poštom ili neposredno u pravnu službu Instituta na navedenu adresu, I kat soba 12

Omotnica s naznakom „natječaj za asistenta“ sadrži: potpisanu prijavu s dokazima u tiskanom obliku te istu dokumentaciju na sticku.

Kao posljednji dan prijave računa se 30-ti dan od objave natječaja (posljednji dan zaprimanja prijave neposredno u pravnoj službi, odnosno datum žiga na preporučenoj pošiljci).

Nakon provedene selekcije užeg izbora pristupnika, s istima će se provesti intervju za provjeru motiviranosti. O datumu intervjua izabrani pristupnici bit će obaviješteni elektroničkim putem.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 70 od 24. 7. 2019. te na Euraxess jobs portalu.

Obavijest o rezultatima natječaja za suradničko radno mjesto i zvanje asistenta

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb