Natječaj za dva stručna suradnika u znanosti, rad u središnjici Zagreb – projekt CSRP, 4. 1. 2019.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19, raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje u stručnom zvanju i na stručnom radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti – 2 izvršitelja, rad u središnjici Zagreb

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u razdoblju od 1. 5. 2019. do 30. 4. 2022. godine.

Radni odnos zasniva se za rad na međunarodnom znanstvenom projektu Exploring Homelessness and Pathways to Social Inclusion: A Comparative Study of Contexts and Challenges in Swiss and Croatian Cities (CSRP)

Uvjeti:

1. opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij društvenog ili humanističkog smjera
3. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
4. dobro poznavanje kvalitativne istraživačke metodologije u području antropologije i sociologije
5. dobro poznavanje rada na računalu

Dodatni uvjeti (nije obavezno ali je prednost):

1. iskustvo rada na projektima iz područja sociologije ili antropologije
2. iskustvo rada s pripadnicama osjetljivih društvenih skupina
3. objavljeni znanstveni/stručni radovi ili izlaganja na znanstvenim konferencijama
4. izgrađen osjećaj odgovornosti i terenski rad, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, savjesnost, pedantnost, izgrađene radne navike, timski rad
5. pisana preporuka najmanje jednog sveučilišnog nastavnika

Uz prijavu na natječaj prilaže se:

– životopis (EU format)
– diploma o završenom studiju (preslika)
– potpisano motivacijsko pismo
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslika indeksa, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)
– pisane preporuke sveučilišnih nastavnika (izvornik)
– potpisana izjava kandidata o radu na projektima
– potpisana izjava kandidata o radu s pripadnicama osjetljivih društvenih skupina
– popis radova

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti po navedenom zakonu (izvornik). Popis dokaza nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave na dva načina:

– u elektroničkom obliku isključivo u jednom dokumentu u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr
– i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, i to: preporučenom poštom ili neposredno predajom u pravnu službu Instituta na navedenu adresu, I kat, soba 12

Omotnica s naznakom „natječaj projekt CSRP“ sadrži: potpisanu prijavu s dokazima u tiskanom obliku, te istu dokumentaciju na sticku.

Kao posljednji dan prijave računa se 30-ti dan od objave natječaja (posljednji dan zaprimanja prijave neposredno, odnosno datum ovjere žiga na preporučenoj pošiljci).

Nakon provedene selekcije užeg izbora kandidata, obaviti će se intervjui za provjeru motiviranosti i znanja engleskog jezika. O datumu intervjua izabrani kandidati bit će obaviješteni elektroničkim putem.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 2 od 4. 1. 2019. i na Euraxess jobs portalu.

Obavijest o rezultatu natječaja za dva stručna radna mjesta stručnog suradnika u sustavu znanosti, rad u središnjici Zagreb, rad na projektu CSRP (objava 4. 1. 2019.)

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb