Natječaj za šest radnih mjesta asistenta – polje psihologija, rad u središnjici Zagreb, 14. 11. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za suradničko zvanje i radno mjesto:
1. asistenta – znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj
2. asistenta – znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj
3. asistenta – znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj
4. asistenta – znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj
5. asistenta – znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj
6. asistenta – znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj

Mjesto rada za sva radna mjesta je središnjica Instituta u Zagrebu.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, u punom radnom vremenu, u svrhu stjecanja doktorata znanosti.

Uvjeti (za sva radna mjesta):
– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije
– prosjek ocjena tijekom studija koji omogućava upis doktorskog studija psihologije
– dobro poznavanje engleskog jezika
– dobro poznavanje rada na računalu

Dodatni uvjeti za:

radno mjesto pod točkom 1:
– motiviranost za znanstveni rad i usavršavanje u području istraživanja dobrobiti djece i mladih
– poznavanje rada na računalu osobito u programima za obradu i analizu podataka (SPSS, Mplus, R, Stata i sl.)
– dobro poznavanje istraživačke metodologije u području psihologije
– dobre komunikacijske i prezentacijske vještine
– pisane preporuke najmanje dvoje sveučilišnih nastavnika (izvornici)

radno mjesto pod točkom 2:
– motiviranost za znanstveni rad i usavršavanje u području dobrobiti i razvojne psihologije
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
– objavljeni radovi i osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– vještine komunikacije i prezentacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost te spremnost na suradnju i timski rad
– rad na računalu osobito programa za kvantitativnu analizu podataka
– pisana preporuka najmanje jednog sveučilišnog nastavnika (izvornik)

radno mjesto pod točkom 3:
– motiviranost za znanstveno usavršavanje u području obrazovnih istraživanja, poznavanje metodologije longitudinalnih obrazovnih istraživanja i uspješnost u rješavanju problemskih situacija vezano uz obrazovnu istraživačku metodologiju
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
– kvaliteta dosadašnjeg sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu, sudjelovanje na edukacijama iz područja istraživačke metodologije
– rad na računalu osobito u programima SPSS, Stata i AMOS
– objavljeni radovi ili osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– vještine komunikacije i prezentacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost uz spremnost na suradnju i timski rad, poznavanje projektnog rada i iskustvo rada s obrazovnim ustanovama

radno mjesto pod točkom 4:
– motiviranost i interes za znanstveno usavršavanje u području socijalne i političke psihologije (društveni, politički stavovi, međugrupni odnosi)
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
– objavljeni radovi ili osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– rad na računalu osobito programa za kvantitativnu analizu podataka
– vještine komunikacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost, spremnost na suradnju i timski rad

radno mjesto pod točkom 5:
– motiviranost za znanstveno usavršavanje u području psihologije ovisnosti, metodologije istraživanja i analize podataka
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
– objavljeni radovi ili osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– vještine komunikacije i prezentacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost te spremnost na suradnju i timski rad
– rad na računalu osobito programa za kvantitativnu analizu podataka

radno mjesto pod točkom 6:
– motiviranost za znanstveno usavršavanje u području socijalne i razvojne psihologije
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
– objavljeni radovi ili osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
– pisane preporuke najmanje dvoje sveučilišnih nastavnika (izvornici)
– vještine komunikacije i prezentacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost uz spremnost na suradnju i timski rad

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:
– životopis
– dokaz o traženom stupnju obrazovanja (preslika)
– prijepis ocjena svih godina studija s prosjekom (izvornik)
– motivacijsko pismo
– dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, preslike indeksa, objavljeni radovi na engleskom jeziku i sl.)
– dokazi iz dodatnih uvjeta za radno mjesto na koje se pristupnik prijavljuje

Pristupnik je u prijavi obvezan naznačiti točku radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (izvornici). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave na dva načina:
– u elektroničkom obliku isključivo u jednom cjelovitom dokumentu u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr
– i u tiskanom obliku na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, i to ili preporučenom poštom ili neposredno u pravnu službu Instituta na navedenu adresu, I. kat soba 12

Omotnica s naznakom „natječaj za asistenta-psihologa“ sadrži: potpisanu prijavu s dokazima u tiskanom obliku te istu dokumentaciju na sticku.

Kao posljednji dan prijave računa se 30-ti dan od objave natječaja (posljednji dan zaprimanja prijave neposredno u pravnoj službi, odnosno datum žiga na preporučenoj pošiljci).

Nakon provedene selekcije užeg izbora pristupnika, s istima će se provesti intervjui za provjeru motiviranosti. O datumu intervjua izabrani pristupnici bit će obaviješteni elektroničkim putem.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama broj 100 od 14.11.2018., i na Euraxess jobs portalu.

Obavijest o rezultatima natječaja za suradnička radna mjesta asistenta – polje psihologija, rad u središnjici Zagreb (objava 14. 11. 2018.) – obavijest o dva radna mjesta

Obavijest o rezultatima natječaja za suradnička radna mjesta asistenta – polje psihologija, rad u središnjici Zagreb (objava 14. 11. 2018.) – obavijest o četiri radna mjesta

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb