Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda – polje povijest, rad u Centru Osijek, 14. 11. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

N A T J E Č A J

za suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjevjekovna povijest – 1 izvršitelj

Mjesto rada Područni centar Instituta u Osijeku
.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:
– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– uvjeti propisani čl. 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom polju povijesti
– odlično poznavanje rada na računalu
– dobro poznavanje engleskog jezika

Dodatni uvjeti:
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
– objavljeni radovi
– motiviranost za znanstveno usavršavanje u području srednjevjekovne povijest, vještine komunikacije i prezentacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost uz spremnost na suradnju i timski rad

Uz pisanu prijavu prilaže se:
– životopis
– dokaz o stečenom stupnju doktora znanosti u polju povijesti (preslika)
– popis znanstvene i stručne djelatnosti
– dokaz o radu na znanstvenim projektima (potvrda s nazivom projekta, trajanje projekta, ime i prezime voditelja projekta, potpis voditelja – izvornik)
– motivacijsko pismo

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (izvornici). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave na dva načina:
– u elektroničkom obliku isključivo u jednom cjelovitom dokumentu u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr
– i u tiskanom obliku, i to ili preporučenom poštom ili neposredno u pravnu službu Instituta (I kat soba 12) na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „natječaj za poslijedoktoranda“.

Omotnica obvezno sadrži prijavu s dokazima u tiskanom obliku te istu dokumentaciju na sticku. Kao posljednji dan prijave računa se 30-ti dan od objave natječaja (posljednji dan zaprimanja neposredno u pravnoj službi, odnosno datum na žigu preporučene pošiljke).

Nakon provedene selekcije užeg izbora pristupnika, s istima će se provesti intervjui za provjeru motiviranosti i znanja engleskog jezika. O datumu intervjua izabrani pristupnici bit će obaviješteni elektroničkim putem.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je i u Narodnim novinama broj 100 od 14. 11. 2018., te na Euraxess jobs portalu.

Obavijest o rezultatu natječaja za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda – polje povijest, rad u Centru Osijek (objava 14. 11. 2018.)

Također provjeri

Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na radno… Pročitaj više o Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto viši savjetnik u Službi za pravne i opće poslove (viši savjetnik 2) – zamjena, rad u sjedištu Zagreb