Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta, 28. 11. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 26. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), čl. 33. Statuta Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Instituta (broj: 07/02-73/18-2698-1/497 od 22.11.2018.), Upravno vijeće Instituta raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava ove uvjete:
1. izabrana je najmanje u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih ili humanističkih znanosti;
2. istaknuti je znanstvenik u području djelatnosti Instituta, s međunarodnim ugledom i/ili iskustvom u vođenju i upravljanju većim znanstvenim projektima i programima;
3. predlaže utemeljenu koncepciju razvoja i strateškog usmjerenja Instituta u mandatnom razdoblju.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:
– životopis;
– diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u području društvenih ili humanističkih znanosti (format A4);
– odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više zvanje u području društvenih ili humanističkih znanosti;
– popis znanstvenih i stručnih radova s evidencijom u kojim se bazama podataka radovi referiraju;
– potpisana izjava o međunarodnoj aktivnosti kandidata i/ili upravljanju većim znanstvenim projektima i programima;
– dokaz o vođenju složenih znanstvenih ili visokoškolskih ustanova;
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana);
– pisani prijedlog utemeljene koncepcije razvoja i strateškog usmjerenja Instituta u mandatnom razdoblju (točka 3. uvjeta);
– potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu (dokazi moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici). Popis dokaza dostupan je na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na internetskim stranicama Instituta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „natječaj za ravnatelja“, ili neposredno u pravnu službu Instituta na navedenoj adresi (I kat, soba 12).

Prijave s dokazima dostavljaju se u papirnatom i u digitalnom obliku (stick).

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 104 od 28. 11. 2018. godine, u Večernjem listu dana 28. 11. 2018. te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 29. 6. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E… Pročitaj više o Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 29. 6. 2022.