Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta, 28. 11. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19

Na temelju čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 26. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), čl. 33. Statuta Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, a sukladno Odluci Upravnog vijeća Instituta (broj: 07/02-73/18-2698-1/497 od 22.11.2018.), Upravno vijeće Instituta raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava ove uvjete:
1. izabrana je najmanje u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih ili humanističkih znanosti;
2. istaknuti je znanstvenik u području djelatnosti Instituta, s međunarodnim ugledom i/ili iskustvom u vođenju i upravljanju većim znanstvenim projektima i programima;
3. predlaže utemeljenu koncepciju razvoja i strateškog usmjerenja Instituta u mandatnom razdoblju.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih dokumenata:
– životopis;
– diplomu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u području društvenih ili humanističkih znanosti (format A4);
– odluku o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili više zvanje u području društvenih ili humanističkih znanosti;
– popis znanstvenih i stručnih radova s evidencijom u kojim se bazama podataka radovi referiraju;
– potpisana izjava o međunarodnoj aktivnosti kandidata i/ili upravljanju većim znanstvenim projektima i programima;
– dokaz o vođenju složenih znanstvenih ili visokoškolskih ustanova;
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana);
– pisani prijedlog utemeljene koncepcije razvoja i strateškog usmjerenja Instituta u mandatnom razdoblju (točka 3. uvjeta);
– potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom Zakonu (dokazi moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici). Popis dokaza dostupan je na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na internetskim stranicama Instituta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „natječaj za ravnatelja“, ili neposredno u pravnu službu Instituta na navedenoj adresi (I kat, soba 12).

Prijave s dokazima dostavljaju se u papirnatom i u digitalnom obliku (stick).

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 104 od 28. 11. 2018. godine, u Večernjem listu dana 28. 11. 2018. te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb