Natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda – polje ekonomija, 24. 10. 2018.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

za suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:
– opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa
– uvjeti propisani čl. 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom polju ekonomije
– odlično poznavanje rada na računalu
– znanje engleskog jezika razine B2

Dodatni uvjeti:
– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
– objavljeni radovi
– motiviranost za znanstveno usavršavanje u području ekonomije, vještine komunikacije i prezentacije, samostalnost, organiziranost i savjesnost uz spremnost na suradnju i timski rad

Uz pisanu prijavu prilaže se:
– životopis
– dokaz o stečenom stupnju doktora znanosti u polju ekonomije (preslika)
– popis znanstvene i stručne djelatnosti
– dokaz o radu na znanstvenim projektima (potvrda s nazivom projekta, trajanje projekta, ime i prezime voditelja projekta, potpis voditelja – izvornik)
– motivacijsko pismo
– dokaz o znanju engleskog jezika (objavljeni radovi na engleskom jeziku)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (izvornici). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama:
– u elektroničkom obliku isključivo u jednom cjelovitom dokumentu u PDF formatu, na e-adresu: pravna@pilar.hr
– i u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili neposredno u pravnu službu Instituta, na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „natječaj za poslijedoktoranda“. Omotnica obvezno sadrži tiskanu prijavu s dokazima te CD/stick. Kao posljednji dan prijave uzima se 30. dan od objave natječaja (posljednji dan zaprimanja neposredno, odnosno datum na žigu preporučene pošiljke).

Nakon provedene selekcije užeg izbora pristupnika, s istima će se provesti intervjui za provjeru motiviranosti, razumijevanja suvremenih ekonomskih paradigmi i poznavanje kognitivnih istraživačkih metoda, te znanja engleskog jezika. O datumu intervjua izabrani pristupnici bit će obaviješteni elektroničkim putem.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta.

Predmetni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 94 od 24.10.2018. i na Euraxess jobs međunarodnom portalu.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb