Natječaj za znanstvenog savjetnika i višeg znanstvenog suradnika, 8. 6. 2018.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

– za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog savjetnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologije i antropologije, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
– za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto višeg znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Pristupnici za oba radna mjesta moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– odredbi čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za traženo znanstveno zvanje i znanstveno područje
– Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu, za traženo znanstveno radno mjesto
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis (EU format)
– popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za traženo znanstveno zvanje
– dokaz da je pristupnik najmanje pet godina bio u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika (čl. 41. Zakona), za točku 1. natječaja
– dokaz da je pristupnik najmanje pet godina bio u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu znanstvenog suradnika (čl. 41. Zakona), za točku 2. natječaja
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u traženom znanstvenom području i znanstvenom polju, za točku 1. natječaja
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom području i znanstvenom polju, za točku 2. natječaja
– dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i 9. Pravilnika (potvrda za svaki dokaz, izvornik), ovisno na koje se radno mjesto pristupnik javlja
– dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz, izvornik)
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr (opći akti)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje roga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se obvezno u tri oblika:
– u digitalnom obliku na CD ili sticku,
– elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr,
– u tiskanom obliku preporučenom poštom, ili osobno, na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 53 od 8. 6. 2018., na Euraxess jobs portalu te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 29. 6. 2022.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Marulićev trg 19 raspisuje N A T J E… Pročitaj više o Natječaj za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb, 29. 6. 2022.