Naslovna / Novosti / Izdvojeno / Natječaj za znanstvene suradnike, 8. 6. 2018.

Natječaj za znanstvene suradnike, 8. 6. 2018.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

– za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
– za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za traženo znanstveno područje
– Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis (EU format)
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju
– popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za područje društvenih znanosti
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju (ako je proveden izbor u znanstveno zvanje)
– dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i 9. Pravilnika (potvrda za svaki dokaz, izvornik)
– dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz, izvornik)
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr (opći akti)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se obvezno u tri oblika:
– u digitalnom obliku na CD ili sticku,
– elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr,
– u tiskanom obliku preporučenom poštom, ili osobno, na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 53 od 8. 6. 2018., na Euraxess jobs portalu te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Objavljen 142. broj časopisa DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA

Iz tiska je izašao 142. netematski broj časopisa Društvena istraživanja (4/2018). Broj donosi 8 izvornih …