Natječaj za znanstvene suradnike, 8. 6. 2018.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

raspisuje

N A T J E Č A J

– za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
– za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Zagreb – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Pristupnici moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za traženo znanstveno područje
– Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta
Uz prijavu potrebno je priložiti:
– životopis (EU format)
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju
– popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za područje društvenih znanosti
– dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju (ako je proveden izbor u znanstveno zvanje)
– dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7. i 9. Pravilnika (potvrda za svaki dokaz, izvornik)
– dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz, izvornik)
Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr (opći akti)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se obvezno u tri oblika:
– u digitalnom obliku na CD ili sticku,
– elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr,
– u tiskanom obliku preporučenom poštom, ili osobno, na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 53 od 8. 6. 2018., na Euraxess jobs portalu te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb