Natječaj za izbor znanstvenih suradnika u Gospiću i Zagrebu, 27. 4. 2018.

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, Zagreb, Marulićev trg 19

raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, rad u područnom centru Instituta u Gospiću
2. za izbor na sistematizirano znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika – radno mjesto I. vrste, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, rad u središnjici Instituta u Zagrebu

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
– opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu
– odredbi čl. 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za traženo znanstveno područje
– Pravilniku o uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta u Institutu
– iskustvo rada na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta

Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti u traženom znanstvenom polju (preslik)
3. popis znanstvene i stručne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, za traženo znanstveno područje
4. dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u traženom znanstvenom polju (preslik)
5. dokaze o udovoljavanju uvjeta za izbor na traženo znanstveno radno mjesto sukladno Pravilniku o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu – čl. 7.-9. navedenog Pravilnika (potvrda za svaki dokaz, izvornik)
6. dokaze o radu na znanstvenim projektima iz područja rada Instituta (potvrda za svaki dokaz, izvornik)

Pravilnik o izboru na znanstvena radna mjesta u Institutu Pilar dostupan je na internetskim stranicama Instituta: https://www.pilar.hr (opći akti).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, kao i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja (dokazi moraju biti u izvorniku). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja RH.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave s dokazima je 30 dana od objave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u digitalnom obliku na CD-u ili sticku, elektroničkim putem na e-adresu: pravna@pilar.hr, te u papirnatom obliku preporučenom poštom na adresu: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 10000 Zagreb, Marulićev trg 19, s naznakom: „za natječaj“.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predmetni natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 39 od 27. 4. 2018., na Euraxess jobs portalu te na internetskim stranicama Instituta.

Također provjeri

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb

Izvršen je izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje… Pročitaj više o Obavijest o rezultatima natječaja za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, rad u sjedištu Zagreb